REPORTAGE Het ima­go van het Ne­der­land­se ei heeft een deuk­je

NRC Handelsblad - - Economie -

Al een maand ver­koopt de gro­te Duit­se su­per­markt­ke­ten Re­we geen Ne­der­land­se ei­e­ren meer. De fi­pro­nil­cri­sis houdt ook an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den en po­li­ti­ci be­zig. Is het ver­trou­wen te her­stel­len? Kim Bos Geer­tje Tuen­ter

En­ri­co Vi­co graait bij­na blin­de­lings een bak­je ei­e­ren uit het schap in een Ber­lijn­se ves­ti­ging van su­per­markt­ke­ten Pen­ny. „Zo doe ik dat al­tijd.” De ei­er­cri­sis heeft daar niets aan ver­an­derd. Hij weet wel van fi­pro­nil, maar hij heeft voor­al ont­hou­den dat het erg moei­lijk is om er ge­zond­heids­scha­de aan over te hou­den. „Vol­gens het jour­naal moet je dan zes ei­e­ren per dag eten.”

En me­vrouw Win­kel­mann, de­ze och­tend ook aan het win­ke­len, neemt nog steeds de schar­rel­ei­e­ren. Be­ter voor de kip­pen, denkt ze. „Ik zie voor me dat ze in de wei mo­gen lo­pen.” Maar waar die schar­rel­ei­e­ren van­daan ko­men, daar let ze niet op.

Als ze dat wel had ge­daan, had ze ge­zien dat – an­ders dan nor­maal – geen en­kel ei uit Ne­der­land komt.

Een maand ge­le­den deed bud­get­super­markt Pen­ny Ne­der­land­se ei­e­ren in de ban. Al­le­maal. En dus niet al­leen van be­drij­ven waar de scha­de­lij­ke stof fi­pro­nil in ei­e­ren te­recht kwam na het rei­ni­gen van stal­len. Een be­slis­sing van moe­der­be­drijf Re­we, dat ook in de ge­lijk­na­mi­ge su­per­mark­ten geen ei­e­ren uit Ne­der­land meer ver­koopt. Dat is om klan­ten „dui­de­lijk­heid en trans­pa­ran­tie” te bie­den.

Een beet­je ang­stig

Bij de Ber­lijn­se Pen­ny valt het niet op, maar de Duit­se con­su­ment staat be­kend als „een beet­je ang­stig”, al­dus Hen­nie de Haan van pluim­vee­vak­bond NVP. Voor­al de uit­spraak van de twee­de man van de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit om even tij­de­lijk geen ei­e­ren te eten, deed het in Duits­land niet goed, zegt ze. Kort daar­na kwam de boy­cot.

Maar de Duit­se con­su­ment is een heel be­lang­rij­ke voor Ne­der­land. Zo’n twee­der­de van de ruim tien mil­jard ei­e­ren die jaar­lijks ge­legd wor­den gaan de grens over, on­ge­veer de helft daar­van naar Duits­land, blijkt uit cij­fers van de uni­ver­si­teit in Wa­ge­nin­gen. Neem Re­we: dat is een van de groot­ste su­per­markt­ke­tens van het land. In Duits­land heeft het con­cern 240.000 me­de­wer­kers in dienst en zet­te het vo­rig jaar 39 mil­jard eu­ro om.

Een gro­te klant dus, en de boy­cot is dan in po­ten­tie ook een gro­te fi­nan­ci­ë­le strop voor Ne­der­land­se pluim­vee­hou­ders en ei­e­r­ex­por­teurs. Al is de scha­de nog niet pre­cies vast te stel­len, zegt Hu­bert An­de­la, voor­zit­ter van de Al­ge­me­ne Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Eier­han­de­la­ren en Ei­pro­duct­fa­bri­kan­ten (Ane­vei).

De ei­er­han­del is op het mo­ment nog een beet­je rom­me­lig. Ener­zijds is er min­der aan­bod dan nor­maal: een deel van de Ne­der­land­se ei­e­ren is ver­nie­tigd en veel kip­pen zijn ge­ruimd. An­der­zijds is de vraag an­ders dan nor­maal: zo be­stel­len su­per­mark­ten die pre­ven­tief de schap­pen

leeg­den in­eens veel meer. Te­ge­lij­ker­tijd koch­ten con­su­men­ten een tijd­je min­der ei­e­ren door het fi­pro­nil­schan­daal, zo bleek de­ze week uit cij­fers van het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek. Die con­sump­tie­dip is in Ne­der­land pas net weer her­steld. Ook in Duits­land be­gint de vraag van su­per­mark­ten die wél Ne­der­land­se ei­e­ren ver­ko­pen, weer lang­zaam de goe­de kant op te gaan, zegt An­de­la.

Af­ge­lo­pen maand is er veel ge­beurd om het ver­trou­wen van de Duit­sers weer te win­nen. Er is ach­ter de scher­men veel con­tact tus­sen Ne­der­land­se en Duit­se au­to­ri­tei­ten. En eier­han­de­la­ren heb­ben in de eer­ste we­ken na het uit­bre­ken van de af­fai­re ei­e­ren van ál­le boer­de­rij­en ge­test, dus ook van stal­len waar geen ge­bruik is ge­maakt van fi­pro­nil bij het schoon­ma­ken.

Dat on­der­zoek helpt het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken, dat bin­nen­kort of­fi­ci­eel aan de Duit­se over­heid kan ver­kla­ren dat al­les weer in or­de is, zegt An­de­la. Het is nood­za­ke­lijk dat ie­mand met sta­tuur, een staats­se­cre­ta­ris of mi­nis­ter, die bood­schap brengt. „Duit­sers hech­ten aan ver­kla­rin­gen van au­to­ri­tei­ten.”

Je zou kun­nen den­ken: het be­gint er lang­zaam weer goed uit te zien voor de ei­e­r­ex­port. Toch zijn er ook lan­ge­ter­mijn­ef­fec­ten waar An­de­la re­ke­ning mee houdt. Duit­se su­per­mark­ten wer­ken met jaar­con­trac­ten voor ei­er­prij­zen, en die wor­den de ko­men­de tijd vast­ge­steld voor vol­gend jaar. De fi­pro­nil­cri­sis on­der­mijnt nu de on­der­han­de­lings­po­si­tie van de Ne-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.