Sandd be­looft be­te­re post­dienst dan Pos­tNL

In de sec­tor en in de po­li­tiek wordt er al ge­spro­ken over een cam­pag­ne om het ima­go van het ei te ver­be­te­ren

NRC Handelsblad - - Economie -

an sich ook

Post­be­drijf Sandd uit Apel­doorn kan de wet­te­lijk vast­ge­leg­de post­voor­zie­ning goed­ko­per uit­voe­ren dan Pos­tNL. De dienst­ver­le­ning zou bij toe­wij­zing aan Sandd wor­den ver­be­terd: naast 8.700 ver­plich­te brie­ven­bus­sen die da­ge­lijks wor­den ge­leegd, ko­men er 4.350 ex­tra brie­ven­bus­sen die twee keer per week wor­den ge­leegd. Er komt werk voor 5.000 ex­tra post­be­zor­gers. Dat blijkt uit een no­ti­tie van het be­drijf die door mi­nis­ter Kamp (Eco­no­mi­sche Za­ken, VVD) naar de Twee­de Ka­mer is ge­stuurd. In de no­ti­tie be­schrijft Sandd hoe zij de Uni­ver­se­le Post­dienst (UPD) zal uit­voe­ren, in­clu­sief fi­nan­ci­ë­le on­der­bou­wing. Het do­cu­ment uit no­vem­ber 2016 is nu pas open­baar. Sandd liet in ju­ni al we­ten dat de post­ze­gel­prijs naar 0,55 eu­ro kan. Een post­ze­gel kost nu 0,78 eu­ro en wordt bin­nen­kort duur­der. Vol­gens Pos­tNL kon dat om­dat Sandd geen ver­plich­te ta­ken heeft. Die ta­ken blij­ken ver­dis­con­teerd in het voor­stel van Sandd. (NRC) Ho­ge­re winst voor Vol­kerWes­sels

Bouw­be­drijf Vol­kerWes­sels heeft een winst­ge­vend half­jaar ach­ter de rug. Het be­drijfs­re­sul­taat steeg tot 90 mil­joen eu­ro, een toe­na­me van 20 pro­cent. Het zijn de eer­ste half­jaar­cij­fers die het be­drijf pre­sen­teert sinds de beurs­gang in mei. De ope­ra­ti­o­ne­le winst ver­dub­bel­de, tot 36 mil­joen eu­ro. Het eer­ste half­jaar van 2017 was voor Vol­kerWes­sels „een be­lang­rij­ke pe­ri­o­de”, zegt be­stuurs­voor­zit­ter Jan de Rui­ter in een ver­kla­ring. Ter­wijl het be­drijf na veer­tien jaar af­we­zig­heid zijn ren­tree maak­te op de beurs, kreeg het te ma­ken met ho­ge­re bouw­kos­ten door duur­de­re bouw­ma­te­ri­a­len en stij­gen­de ta­rie­ven bij de on­der­aan­ne­mers. In­tus­sen ont­stond op de markt voor pro­jec­ten in de Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur fel­le con­cur­ren­tie. De stij­gen­de hui­zen­prij- zen le­ver­den uit­ein­de­lijk meer winst op, zegt De Rui­ter. Voor de rest van 2017 wordt een ver­de­re winst­groei ver­wacht. Het aan­deel, dat in mei een in­tro­duc­tie­prijs van 23 eu­ro ken­de, stond don­der­dag­och­tend met een winst van 2 pro­cent op 26,16 eu­ro. (NRC) LTO pleit voor keu­rin­gen stal­len

Er moet een ver­plich­ting ko­men om elek­tri­sche sys­te­men in stal­len te keu­ren. Daar­voor pleit land- en tuin­bouw­or­ga­ni­sa­tie LTO. Naast pe­ri­o­die­ke keu­rin­gen van elek­tra, zou de or­ga­ni­sa­tie ook graag zien dat er de­tec­tie­sys­te­men in tech­ni­sche ruim­ten ko­men en dat er meer blik­sem­af­lei­ders wor­den ge­plaatst. De land­bouw­sec­tor is de laat­ste tijd op­ge­schrikt door een groot aan­tal stal­bran­den. (ANP)

der­land­se eier­han­de­la­ren, hoort An­de­la van zijn le­den.

Daar komt de vo­gel­griep – en de daar­uit voort­ge­ko­men op­hok­plicht – van af­ge­lo­pen voor­jaar nog bij. Boe­ren met vri­je­uit­loop­kip­pen moesten hun die­ren zo lang bin­nen­hou­den, dat de ei­e­ren van­we­ge Eu­ro­pe­se voor­schrif­ten niet meer als vrije-uit­loop­ei­e­ren ver­kocht moch­ten wor­den. Ook daar­mee maak je af­ne­mers van Ne­der­land­se ei­e­ren niet blij. An­de­la: „Die twee ge­beur­te­nis­sen gaan ons geld kos­ten.” Al zegt Hen­nie de Haan ook dat je met ei­er­stro­men al­tijd nog kunt schui­ven: meer Duit­se ei­e­ren op de schap­pen, meer Pool­se ei­e­ren ver­werkt in saus, pas­ta of ca­ke. Dat valt min­der op.

Hoe moet het ver­der met het ei, als de­ze cri­sis ach­ter de rug is? In de sec­tor en in de po­li­tiek wordt al ge­spro­ken over een cam­pag­ne om het ima­go van het Ne­der­land­se ei te ver­be­te­ren. Dat is in­der­tijd ook ge­beurd bij de uit­braak van de EHEC-bac­te­rie, waar­door tien­tal­len Duit­se con­su­men­ten over­le­den. Tot dui­de­lijk werd dat EHEC in Duit­se kiem­groen­ten zat, was de aan­na­me dat Ne­der­land­se kom­kom­mers de boos­doe­ner wa­ren.

De Haan weet niet ze­ker of zo’n cam­pag­ne no­dig is. „In Ne­der­land zit­ten we nu in­mid­dels ook weer op het nor­ma­le peil.” Ei­e­ren, zegt ze, zijn „won­der­lij­ke pro­duc­ten waar men­sen geen ver­van­ger voor heb­ben”.

En mis­schien is het ei het groot­ste pro­bleem niet. De klan­ten in de Ber­lijn­se Pen­ny lij­ken zich in ie­der ge­val niet zo druk te ma­ken over fi­pro­nil. Wél over de uit­was­sen in de voed­sel­in­du­strie.

„Ik ben bang voor le­vens­mid­de­len”, zegt Pen­ny-win­ke­laar Gö­kalp Özalp. Hij wijst om zich heen. „Van­daag zijn het de ei­e­ren, mor­gen is het yog­hurt en over­mor­gen worst.” Özalp vindt het „heel erg” dat we niet we­ten wat er in ons eten zit. „Dan kun je er niet zelf over be­slis­sen.” Want je hoort er pas van, zegt hij, als het al te laat is. POST HALF­JAAR­CIJ­FERS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.