Sandd be­looft be­te­re post­dienst dan Pos­tNL

In de sec­tor en in de po­li­tiek wordt er al ge­spro­ken over een cam­pag­ne om het ima­go van het ei te ver­be­te­ren

NRC Handelsblad - - Economie -

an sich ook

Post­be­drijf Sandd uit Apel­doorn kan de wet­te­lijk vast­ge­leg­de post­voor­zie­ning goed­ko­per uit­voe­ren dan Pos­tNL. De dienst­ver­le­ning zou bij toe­wij­zing aan Sandd wor­den ver­be­terd: naast 8.700 ver­plich­te brie­ven­bus­sen die da­ge­lijks wor­den ge­leegd, ko­men er 4.350 ex­tra brie­ven­bus­sen die twee keer per week wor­den ge­leegd. Er komt werk voor 5.000 ex­tra post­be­zor­gers. Dat blijkt uit een no­ti­tie van het be­drijf die door mi­nis­ter Kamp (Eco­no­mi­sche Za­ken, VVD) naar de Twee­de Ka­mer is ge­stuurd. In de no­ti­tie be­schrijft Sandd hoe zij de Uni­ver­se­le Post­dienst (UPD) zal uit­voe­ren, in­clu­sief fi­nan­ci­ë­le on­der­bou­wing. Het do­cu­ment uit no­vem­ber 2016 is nu pas open­baar. Sandd liet in ju­ni al we­ten dat de post­ze­gel­prijs naar 0,55 eu­ro kan. Een post­ze­gel kost nu 0,78 eu­ro en wordt bin­nen­kort duur­der. Vol­gens Pos­tNL kon dat om­dat Sandd geen ver­plich­te ta­ken heeft. Die ta­ken blij­ken ver­dis­con­teerd in het voor­stel van Sandd. (NRC) Ho­ge­re winst voor Vol­kerWes­sels

Bouw­be­drijf Vol­kerWes­sels heeft een winst­ge­vend half­jaar ach­ter de rug. Het be­drijfs­re­sul­taat steeg tot 90 mil­joen eu­ro, een toe­na­me van 20 pro­cent. Het zijn de eer­ste half­jaar­cij­fers die het be­drijf pre­sen­teert sinds de beurs­gang in mei. De ope­ra­ti­o­ne­le winst ver­dub­bel­de, tot 36 mil­joen eu­ro. Het eer­ste half­jaar van 2017 was voor Vol­kerWes­sels „een be­lang­rij­ke pe­ri­o­de”, zegt be­stuurs­voor­zit­ter Jan de Rui­ter in een ver­kla­ring. Ter­wijl het be­drijf na veer­tien jaar af­we­zig­heid zijn ren­tree maak­te op de beurs, kreeg het te ma­ken met ho­ge­re bouw­kos­ten door duur­de­re bouw­ma­te­ri­a­len en stij­gen­de ta­rie­ven bij de on­der­aan­ne­mers. In­tus­sen ont­stond op de markt voor pro­jec­ten in de Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur fel­le con­cur­ren­tie. De stij­gen­de hui­zen­prij- zen le­ver­den uit­ein­de­lijk meer winst op, zegt De Rui­ter. Voor de rest van 2017 wordt een ver­de­re winst­groei ver­wacht. Het aan­deel, dat in mei een in­tro­duc­tie­prijs van 23 eu­ro ken­de, stond don­der­dag­och­tend met een winst van 2 pro­cent op 26,16 eu­ro. (NRC) LTO pleit voor keu­rin­gen stal­len

Er moet een ver­plich­ting ko­men om elek­tri­sche sys­te­men in stal­len te keu­ren. Daar­voor pleit land- en tuin­bouw­or­ga­ni­sa­tie LTO. Naast pe­ri­o­die­ke keu­rin­gen van elek­tra, zou de or­ga­ni­sa­tie ook graag zien dat er de­tec­tie­sys­te­men in tech­ni­sche ruim­ten ko­men en dat er meer blik­sem­af­lei­ders wor­den ge­plaatst. De land­bouw­sec­tor is de laat­ste tijd op­ge­schrikt door een groot aan­tal stal­bran­den. (ANP)

der­land­se ei­er­han­de­la­ren, hoort An­de­la van zijn le­den. Daar komt de vo­gel­griep – en de daar­uit voort­ge­ko­men op­hok­plicht – van af­ge­lo­pen voor­jaar nog bij. Boe­ren met vri­je­uit­loop­kip­pen moesten hun die­ren zo lang bin­nen­hou­den, dat de ei­e­ren van­we­ge...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.