Kel­der­man krijgt po­di­um in zicht in Ron­de van Span­je

Wil­co Kel­der­man ein­dig­de als vier­de in een zwa­re berg­rit. In het klas­se­ment klom hij van de elf­de naar de vijf­de plaats.

NRC Handelsblad - - Sport - Door een on­zer re­dac­teu­ren

bij de trai­ning.

De lucht werd ij­ler bo­ven de 2.000 me­ter, de wind had vrij spel in het le­ge rots­land­schap en de weg liep af en toe om­hoog met een hel­lings­graad van wel zes­tien pro­cent. Maar Wil­co Kel­der­man ging steeds be­ter klim­men. De kop­man van Sun­web moest uit­ein­de­lijk al­leen de Co­lom­bi­aan Mi­quel An­gel López (Ast­a­na) la­ten gaan. Vlak daar­ach­ter hand­haaf­de hij zich knap in een se­lect groep­je met de dra­ger van de ro­de lei­ders­trui Chris Froo­me en de Ita­li­aan Vin­cen­zo Ni­ba­li.

Op 14 se­con­den van rit­win­naar López ein­dig­de Kel­der­man woens­dag als vier­de in de veer­tien­de etap­pe van Lor­ca naar het Ob­ser­va­to­rio Astronó­mi­co de Ca­lar Al­to over 188 ki­lo­me­ter. In het al­ge­meen klas­se­ment steeg hij van de elf­de naar de vijf­de plaats, op 2.37 mi­nuut van lei­der Froo­me. Ni­ba­li klom van plaats vier naar twee met een ach­ter­stand van 1.19 mi­nuut. Kel­der­man heeft

Voor­op Oli­vier Gi­roux (links) en An­toi­ne Griez­mann (rechts)

Wil­co Kel­der­man: „Ik voel me dit sei­zoen be­ter dan ooit.” het po­di­um in zicht. Zijn ach­ter­stand op num­mer drie Este­ban Cha­ves be­draagt vier se­con­den, op num­mer vier Da­vid De la Cruz staat hij slechts één tel ach­ter.

„Ik heb heel lang ge­dacht dat de rit­ze­ge er ook nog in­zat”, zei Kel­der­man aan de fi­nish. „Ik heb ge­pro­beerd vol­uit te gaan maar er wa­ren en­ke­le ren­ners net wat ster­ker. Dat is jam­mer.”

In de eer­ste berg­rit­ten kon de 26ja­ri­ge ron­de­ren­ner de bes­ten niet vol­gen maar be­perk­te hij wel zijn ach­ter­stand. Nu de Vu­el­ta hal­ver­we­ge is, lijkt zijn top­vorm van de Gi­ro te­rug. Hij viel in Ita­lië in de ne­gen­de rit uit na een bot­sing op een ver­keerd ge­par­keer­de mo­tor en moest thuis toe­zien hoe zijn ploeg­ge­noot Tom Du­mou­l­in de eind­ze­ge greep.

„Ik voel me dit sei­zoen ook be­ter dan ooit”, ver­tel­de Kel­der­man na zijn ster­ke pres­ta­tie. „Ik sta nu vijf­de, dicht bij het po­di­um en dat is een mooi voor­uit­zicht. Maar er komt nog zo­veel aan de ko­men­de da­gen. Het is ge­woon el­ke dag knok­ken.”

Na een rit door het mid­del­ge­berg­te (don­der­dag) en een sprin­ters­rit (vrij­dag) vol­gen dit week­ein­de twee zwa­re berg­rit­ten. Ook de slot­week oogt las­tig, met een tijd­rit van 42 ki­lo­me­ter en drie aan­kom­sten berg­op.

schijn­lijk dat hij na an­der­half jaar af­we­zig­heid en in de­ze fa­se van zijn car­ri­è­re het ge­plaag­de Oran­je bij de hand kan ne­men. Daar­voor zit de pro­ble­ma­tiek te diep. Te wei­nig kwa­li­teit, te wei­nig spe­lers aan de in­ter­na­ti­o­na­le top. Dick Ad­vo­caat zal...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.