Band tus­sen Schip­hol en KLM te in­nig

Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt eist dat Schip­hol en KLM stop­pen met con­tact over an­de­re maat­schap­pij­en op de lucht­ha­ven.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door onze redacteur Mark Duurs­ma

Schip­hol en KLM heb­ben de af­ge­lo­pen ja­ren sa­men­ge­werkt om con­cur­re­ren­de lucht­vaart­maat­schap­pij­en op Schip­hol te dwars­bo­men. In ie­der ge­val easyJet en Emi­ra­tes zijn hier­door ge­du­peerd. Een stand­plaats van easyJet op Schip­hol werd ja­ren­lang ver­traagd, een loun­ge van Emi­ra­tes werd ge­weerd. Ook werd uit­brei­ding van Schip­hol ver­traagd om­dat KLM be­zwaar maak­te te­gen de in­ves­te­rings­kos­ten.

Dat blijkt uit een on­der­zoek van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM). Het on­der­zoek komt waar­schijn­lijk don­der­dag naar bui­ten en is in be­zit van NRC .

De me­de­din­gings­au­to­ri­teit stelt geen over­tre­din­gen vast. Wel is er vol­gens de ACM spra­ke van ‘me­de­din­gings­ri­si­co’s’.

Schip­hol en KLM er­ken­nen dat. Daar­om heb­ben bei­de par­tij­en aan de ACM toe­ge­zegd dat ze voort­aan geen con­tact meer heb­ben over de groei van an­de­re maat­schap­pij­en. Plan­nen voor in­ves­te­rin­gen, ta­rie­ven en mar­ke­ting stelt Schip­hol voort­aan zelf vast, zon­der be­moei­e­nis van KLM. Zo wil toe­zicht­hou­der ACM een ge­lijk speel­veld voor al­le lucht­vaart­maat­schap­pij­en ga­ran­de­ren op Schip­hol, dat voor 70 pro­cent ei­gen­dom is van de staat.

De toe­zeg­gin­gen gaan in per di­rect en zijn vijf jaar gel­dig. Vol­gens de ACM kan het over­leg over der­den lei­den tot af­zwak­king van de con­cur­ren­tie en na­de­li­ge ge­vol­gen voor rei­zi­gers. Con­cur­ren­tie leidt tot meer be­stem­min­gen, la­ge­re tic­ket­prij­zen en be­te­re voor­zie­nin­gen.

De re­la­tie tus­sen Schip­hol en KLM staat on­der druk. KLM ver­wijt Schip­hol juist te wei­nig re­ke­ning te hou­den met de wen­sen van de ho­me car­ri­er.

Vol­gens KLM-top­man Pie­ter El­bers heeft Schip­hol an­de­re maat­schap­pij­en te veel ruim­te ge­ge­ven, waar­door de lucht­ha­ven de ko­men­de drie jaar niet meer kan groei­en. De af­ge­spro­ken voor­rang voor in­ter­con­ti­nen­ta­le vluch­ten van KLM en haar part­ners is vol­gens El­bers ge­ne­geerd. In het re­geer­ak­koord wordt dit ‘se­lec­ti­vi­teits­be­leid’ be­ves­tigd.

Het lang­ver­wach­te on­der­zoek van de ACM naar mo­ge­lij­ke be­voor­de­ling van KLM door Schip­hol be­gon al in ju­li 2013. De lucht­ha­ven en de groot­ste klant spra­ken toen af om „nauw met el­kaar samen te wer­ken” om de hub­func­tie van Schip­hol te be­hou­den. Ge­doeld wordt op de rol van Schip­hol als we­reld­wijd knoop­punt voor over­stap­pen­de pas­sa­giers. De­ze is ge­groeid dank­zij het net­werk van KLM. De ACM stelt vast dat de­ze hub­func­tie niet af­han­ke­lijk is van het con­tact tus­sen Schip­hol en KLM over an­de­re lucht­vaart­maat­schap­pij­en.

AM­STER­DAM. In de Ver­e­nig­de Sta­ten is woensdag de nood­toe­stand uit­ge­roe­pen voor de uit­zon­der­lijk fel­le bos­bran­den die sinds zon­dag het noor­den van Ca­li­for­nië teis­te­ren. Aan­ge­wak­kerd door de dro­ge, he­te wind is 68.790 hec­ta­re ver­woest, een ge­bied met de om­vang van de hal­ve pro­vin­cie Utrecht. De­wijn­dis­tric­ten Na­pa Val­ley en Oran­ge Coun­ty zijn zwaar ge­trof­fen. In de stad San­ta Ro­sa zijn he­le woon­wij­ken weg­ge­vaagd. Ten min­ste drie­ën­twin­tig men­sen kwa­men om, van hon­der­den is de ver­blijf­plaats on­be­kend. Zo­lang het waait, is het vol­gens de brand­weer on­mo­ge­lijk om­het vuur te be­dwin­gen.

Fo­to Jim Chiu/AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.