Wat vindt de kie­zer in Kerk­ra­de, Rot­ter­dam, Bloe­men­daal en Nij­me­gen?

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Maar­ten Huy­gen

Waar: De ver­arm­de Zuid-Lim­burg­se grens­plaats Kerk­ra­de. Waar­om daar: De co­a­li­tie haal­de er de min­ste stem­men in 2017. De PVV was de groot­ste met 29 pro­cent, daar­na de SP met 19 pro­cent. De VVD werd der­de met 13 pro­cent. Wie: Met 12 men­sen ge­spro­ken.

„De ta­baks­ac­cijns is veel te hoog”, zegt Mauri­ce Meer­tens over het re­geer­ak­koord. Geen won­der, want hij staat in zijn luxe ta­baks­spe­ci­aal­zaak an­nex post­kan­toor in het wei­nig druk­ke cen­trum van Kerk­ra­de, aan de grens met Duits­land.

Aan de an­de­re kant zijn de ac­cijn­zen la­ger, ook op ben­zi­ne. Grens­be­wo­ners tan­ken en win­ke­len in Duits­land, waar al­les goed­ko­per is, ook eet­wa­ren. Nu wordt ook nog het la­ge Ne­der­land­se btw-ta­rief ho­ger dan de Duit­se 7 pro­cent. Een paar eu­ro ma­ken veel uit, want Kerk­ra­de hoort na de slui­ting van de ko­len­mij­nen tot de vijf arm­ste ge­meen­ten van Ne­der­land.

Chris­ti­an Theu­nis­sen (39) kan het btw­pro­bleem be­ves­ti­gen. „Ze kij­ken te veel naar de Rand­stad”, zegt hij over het re­geer­ak­koord. Ook hij win­kelt wel in Duits­land. ,,We zijn thuis met ons vij­ven. Dat zijn heel wat bood­schap­pen”, zegt hij.

Kerk­ra­de is ver­grijsd, in­wo­ners heb­ben vaak een ei­gen huis met vol­gens het CBS een ge­mid­del­de WOZ-waar­de van 122.000 eu­ro en meest­al niet goed ver­koop­baar. De 65-plus­sers zijn wei­nig te­vre­den met wat in­mid­dels de ‘af­los­boe­te’ is gaan he­ten, het schrap­pen van de be­las­ting­vrij­stel­ling voor hui­zen­be­zit­ters met af­ge­los­te hy­po- theek. „Het is te gek om los te lo­pen”, zegt een vrouw van 89 jaar met ne­gen ach­ter­klein­kin­de­ren. De btw, de kos­ten voor gas en licht stij­gen ook. „Ik wil nog wel eens een klei­nig­heid kun­nen ge­ven’’, zegt ze. Hui­zen­be­zit­ter P. Her­pers (68) gaat niet meer op Rut­te stem­men: „Hij be­looft veel maar doet het niet”, zegt ze.

Dok­ters­as­sis­ten­te Di­mo­na Jans­sen (26) weet niets van het re­geer­ak­koord. „Ik heb het er nooit over met mijn vrien­den’’. ICT’er Mark Ver­meer (23) praat er wel over en ver­schei­de­ne vrien­den zeg­gen hem al dat ze niet gaan stu­de­ren om­dat ze het zon­der ba­sis­beurs te duur vin­den. Wel waar­deert hij de ver­ho­ging van het de­fen­sie­bud­get.

Frank van Dam (60) ziet niet hoe zijn zzp-in­ko­men er op voor­uit­gaat. Hij is kok. Som­mi­ge Oost-Eu­ro­pe­se koks ko­ken voor 22 eu­ro per uur. Zijn ta­rief is ge­daald van 35 naar 28 eu­ro per uur ex btw.

Nu kruipt het ta­rief weer om­hoog. Meer­tens weet dat er een te­kort is aan ho­re­ca­vak­men­sen. Be­hal­ve zijn ta­baks­win­kel heeft hij ook een brood­jes­zaak en het is moei­lijk per­so­neel te krij­gen. Hij juicht toe dat het ka­bi­net de leef­tijd dat werk­lo­zen ver­plicht zijn te le­ren wil ver­ho­gen tot 21 jaar. Dan ha­len jon­ge­ren ten­min­ste een di­plo­ma. Dat ge­beurt nu te wei­nig. Er zijn vol­gens hem in Kerk­ra­de te veel „lui­lak­ken” die thuis zit­ten. An­der goed punt van Rut­te III: zie­ke werk­ne­mers hoe­ven straks maar één jaar te wor­den door­be­taald. Van de zes werk­ne­mers die hij heeft, zijn er nu twee ziek. Dan moet hij er twee ex­tra aan­ne­men. Dat is niet te doen. Ver­soe­pe­ling van het ont­slag­recht, ook goed. „We moe­ten van die lui­lak­ken af ko­men”, zegt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.