Hoe re­a­geert de VVD in Et­ten-Leur?

De test zal zijn als zich gro­te din­gen voor­doen

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

Mark Lie­vis­se Adri­aan­se

Het is te­gen het ein­de van de avond als een man in het pu­bliek op­staat, van VVD-lei­der Mark Rut­te het woord krijgt, en luid­keels vraagt om een ap­plaus voor de pre­mier. Dat komt er. Een se­con­de of vijf, met her en der een kor­te joel. Het is niet ra­zend en­thou­si­ast, maar ook niet ge­for­ceerd.

In Et­ten-Leur is zelfs het ap­plaus ge­mid­deld. Bij de VVD moe­ten ze ge­dacht heb­ben: als Mark Rut­te de ‘ge­wo­ne, nor­ma­le Ne­der­lan­der’, waar hij het bij de pre­sen­ta­tie van het re­geer­ak­koord dins­dag over had, er­gens kan spre­ken, dan in

KIM PUT­TERS

Et­ten-Leur. De Noord-Bra­bant­se stad is een van de meest ge­mid­del­de ge­meen­ten van Ne­der­land – zo­wel de­mo­gra­fisch als po­li­tiek. En dus staat Rut­te woens­dag­avond om­ringd door zo’n twee­hon­derd men­sen in een school­kan­ti­ne om vra­gen van men­sen over het re­geer­ak­koord te be­ant­woor­den.

Moei­lijk krijgt de VVD’er het in de kan­ti­ne van een vm­bo-school geen mo­ment. De men­sen in de zaal zijn veel­al VVD’er – lid, of toch op z’n minst stem­mer. Vraag hen wat ze van het re­geer­ak­koord vin­den, en ze zeg­gen het nog niet ge­le­zen te heb­ben, of voor­al blij te zijn dát er ein­de­lijk een ak­koord is. „Het is een on­ver­mij­de­lij­ke co­a­li­tie”, zegt een be­jaar­de man, Mark Rut­te die niet met zijn naam in de krant wil. Ro­nald Bak­ker, VVD-wet­hou­der in Waal­wijk, noemt het een „re­a­lis­tisch ak­koord”. Ne­der­land is nu een­maal een co­a­li­tie­land, zegt hij.

Over de af­bouw van de hy­po­theek­ren­te­af­trek en het ei­gen­wo­ning­for­fait, waar on­der an­de­ren VVD-pro­mi­nent Hans Wie­gel zich te­gen uit­sprak, gaat het am­per. Eén man stelt er een vraag over, één keer noemt Rut­te het zelf, als ie­mand hem vraagt wel­ke maat­re­gel in het re­geer­ak­koord hij jam­mer vindt. Met op de ach­ter­grond gie­che­len­de scho­lie­ren stel­len men­sen voor­al vra­gen over per­soon­lij­ke er­va­rin­gen. Een do­cent wil iets we­ten over de Wil­hel­mus-les­sen. Een man met au­tis­me iets over de ver­plich­te her­keu­rin­gen voor chro­nisch zie­ken. En wat doet het nieu­we ka­bi­net voor ge­pen­si­o­neer­den, wil een AOW’er we­ten.

Voor de vra­gen­stel­lers heet Rut­te „Mark”, voor de de­mis­si­o­nai­re pre­mier zijn de men­sen in de zaal „je”. Hij grapt met ze, noemt vra­gen die via Fa­ce­book bin­nen­ko­men grin­ni­kend „sig­na­len uit de sa­men­le­ving”. Rut­te re­a­li­seert zich dat met een krap­pe meer­der­heid in bei­de Ka­mers moei­lij­ker tij­den in het voor­uit­zicht lig­gen. „Ik heb ver­trou­wen in de­ze co­a­li­tie”, ant­woordt hij op een van de laat­ste vra­gen. „Maar de test zal zijn als zich gro­te din­gen voor­doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.