VN-CO­ÖR­DI­NA­TOR GA­ZA ‘Ve­len on­der­schat­ten de men­ta­le in­vloed die van iso­le­ment uit­gaat’

De hu­ma­ni­tai­re nood in de Ga­za­strook is hoog. Het ak­koord van Ha­mas met Fa­tah kan tot ver­be­te­rin­gen lei­den. Als het houdt.

NRC Handelsblad - - Buitenland - Door on­ze redacteur

Flo­ris van Straat­en

Het erg­ste voor de bij­na twee mil­joen Pa­les­tij­nen in de Ga­za­strook is mis­schien wel dat ze al ruim tien jaar zit­ten op­ge­slo­ten op hun klei­ne strook­je land aan de Mid­del­land­se Zee door een blok­ka­de van zo­wel Is­ra­ël als Egypte.

„Stel je voor”, zegt Ro­bert Pi­per, een VN-func­ti­o­na­ris die de hu­ma­ni­tai­re hulp voor de Ga­za­strook helpt co­ör­di­ne­ren, „dat je een vrouw met borst­kan­ker bent en je kunt al­leen maar bui­ten de Ga­za­strook wor­den be­han­deld. Vaak weet je dan niet ze­ker of je na je be­han­de­ling wel te­rug kunt rei­zen naar je ge­zin en je jon­ge kin­de­ren. Daar­om gaan som­mi­gen dan maar niet. Het aan­tal vrou­wen in de Ga­za­strook dat borst­kan­ker over­leeft, daalt in­tus­sen.”

Maar ook stu­den­ten die bij­voor­beeld een beurs heb­ben om in Groot-Brit­tan­nië te stu­de­ren of men­sen die een fa­mi­lie­lid heb­ben ver­lo­ren in Egypte en naar de be­gra­fe­nis wil­len, kun­nen vaak niet weg. „Is­ra­ël ver­leent maar in 50 pro­cent van de ge­val­len toe­stem­ming om de Ga­za­strook te ver­la­ten”, zegt Pi­per. „Veel men­sen on­der­schat­ten de psy­cho­lo­gi­sche in­vloed van zo’n iso­le­ment.”

En dan heeft Pi­per het nog niet eens ge­had over de stroom­te­kor­ten (af­ge­lo­pen zo­mer maar drie uur per dag) en over het acu­te drink­wa­ter­pro­bleem. Slechts 3 tot 4 pro­cent van het wa­ter dat uit de kraan komt is ge­schikt voor men­se­lij­ke con­sump­tie. Wan­neer je een dou­che neemt is het vol­gens Pi­per als­of je in de zee baadt, zo zout is het wa­ter.

Pi­per, een Au­stra­li­ër die Ga­za om de paar we­ken be­zoekt, was woens­dag in Den Haag om de Ne­der­land­se re­ge­ring en Ka­mer­le­den te door­drin­gen van de gro­te hu­ma­ni­tai­re nood in Ga­za: „De­ze toe­stand duurt al tien jaar en de bui­ten­we­reld heeft dat gro­ten­deels ge­ne­geerd.”

Bij de on­ver­schil­lig­heid speel­de ook mee dat Fa­tah en Ha­mas el­kaar het licht niet in de ogen gun­den. Voor­al de Ga­za­strook, die sinds 2007 in han­den is van Ha­mas, raak­te door het con­flict in een im­pas­se. Maar sinds vo­ri­ge maand pra­ten bei­de groe­pen weer met el­kaar.

„Zon­der verzoening tus­sen bei­de ko­men we ner­gens”, zegt Pi­per. Scep­ti­ci die wij­zen op eer­de­re mis­luk­te ver­zoe­nings­po­gin­gen her­in­nert hij er­aan dat de om­stan­dig­he­den de laat­ste ja­ren zijn ver­an­derd. „Ga­za heeft een zeer moei­lijk half jaar ach­ter de rug. De si­tu­a­tie is er an­ders dan drie jaar ge­le­den. Ook in de re­gio en ver­der weg zijn er be­lang­rij­ke ver­an­de­rin­gen ge­weest. Egypte maakt zich nu gro­te zor­gen om de vei­lig­heids­si­tu­a­tie in de Si­naï, de hulp­stroom uit Qa­tar voor Ha­mas wordt min­der door het con­flict met Sa­oe­di-Ara­bië en in het Wit­te Huis ze­telt een an­de­re pre­si­dent.”

„Als de be­spre­kin­gen sla­gen, breekt er echt een heel nieu­we fa­se aan”, zei Pi­per daags voor de aan­kon­di­ging van het Pa­les­tijn­se ak­koord in Kai­ro. Ook hij er­kent dat al­les af­hangt van de vraag of Ha­mas nu echt zijn con­tro­le over Ga­za wil op­ge­ven. En dat is nog niet hel­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.