Ju­ri­di­sche over­schat­ting

NRC Handelsblad - - Opinie -

Vol­gens het re­geer­ak­koord is de nieu­we co­a­li­tie van plan het ont­slag­recht te wij­zi­gen: zo kun­nen twee (of meer) slecht, dan wel ma­tig on­der­bouw­de ont­slag­gron­den sa­men toch vol­doen­de zijn voor de in­wil­li­ging van een ont­slag­ver­zoek. Dit lijkt mij een ern­sti­ge on­der­schat­ting van de ( ju­ri­di­sche) in­tel­li­gen­tie van de rech­ters die de­ze ont­slag­za­ken be­han­de­len. Van twee hal­ve ei­e­ren valt im­mers geen heel ei te ma­ken. mr. Pe­pijn Geraedts Den Haag

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.