Het al­bum dat Beck al­tijd al in zich had

NRC Handelsblad - - De Gids - Beck Co­lors

4 *#

al­bum is klaar als het af is”, ver­klaar­de Beck met de lo­gi­ca van een beel­dend kun­ste­naar die je de schil­de­rij­en met ge­weld uit de han­den moet trek­ken. Ruim drie jaar duur­de het sinds het som­be­re en beeld­scho­ne Mor­ning Pha­se, voor­dat het der­tien­de al­bum Co­lors van de Ame­ri­kaan Beck Han­sen zich (vrij­dag 13/10) in al zijn mon­te­re geel- en paars­tin­ten open­baart. En wat een op­ge­wekt pop­al­bum is het ge­wor­den, zon­nig als een mid­dag met je iPad naast een zwem­bad in Los An­ge­les.

De sin­gle ‘Dear Li­fe’, die als tea­ser uit­kwam, is bij uit­stek be­at­lesk en knip­oogt luch­tig naar de jazz­ti­ming van ‘La­dy Ma­don­na’. Het ook al eer­der in om­loop ge­brach­te ‘Wow’ spot met mo­dern taal­ge­bruik van Ame­ri­kaan­se ado­les­cen­ten: „It’s li­ke, wów!” De ex­pres kreu­pe­le rap­tekst wordt ter plek­ke van com­men­taar voor­zien. Was Ar­ca­de Fi­re maar zo post­mo­dern leuk.

Net als Prin­ce op zijn bes­te pop­mo­men­ten is Beck een song­schrij­ver die al­le truc­jes en mu­ziek­the­o­re­ti­sche ach­ter­gron­den van zijn fa­vo­rie­te mu­ziek be­heerst, sa­men met pro­du­cer Greg Kurstin die als man in bo­nus aan dit duo­p­ro­ject kon be­gin­nen. Als me­de­com­po­nist van ‘Up All Night’ le­vert Kurstin een la­tin­ach­tig rit­me dat te laat komt voor een zo­mer­hit, maar dat het 47ja­ri­ge bleek­neus­je Beck dwingt om hard­op te mij­me­ren over een zwoe­le nacht die nooit ein­digt. Van de uit een don­ker ko­nij­nen­hol ge­to­ver­de com­pu­ter­beat in het ti­tel­num­mer tot de naar se­ven­ties­hit ‘Dan­cing in the Moon­light’ lon­ken­de vro­lijk­heid van ‘Squa­re One’ is Co­lors een uit­no­di­gend pop­al­bum zo­als Beck nog nooit eer­der heeft ge­maakt.

Luis­ter, zegt Beck, ik kan het al­le­maal. Straat­waar­di­ge pop­mu­ziek met rap­tek­sten ma­ken, ci­te­ren uit plat­te zo­wel als on­der­grond­se in­vloe­den en in­tus­sen een plaat ma­ken die je keer op keer op­nieuw wilt op­zet­ten. Co­lors is het al­bum dat Beck Han­sen al­tijd al in zich had, met het naar new wa­ve uit de ja­ren tach­tig ge­mo­del­leer­de ‘Dreams’ als de per­fec­te sound­track voor een wer­ven­de vi­deo­clip. Dat Beck nou juist bij dat num­mer heeft ge­ko­zen voor een ab­stract film­pje van voor­bij flit­sen­de pla­ne­ten in de on­ein­di­ge ruim­te, te­kent de rui­me blik van een mu­zi­kant met een groot dak­raam. Jan Vol­laard

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.