Shell stapt met laad­pa­len­ma­ker Ne­wMo­ti­on in het elek­trisch rij­den

NRC Handelsblad - - Economie -

Shell heeft laad­pa­len-be­drijf Ne­wMo­ti­on ge­kocht. Dat maak­ten bei­de be­drij­ven don­der­dag be­kend. Daar­mee stapt het olie- en gas­be­drijf die­per in in­fra­struc­tuur voor elek­trisch rij­den. Ne­wMo­ti­on, ge­ves­tigd in Am­ster­dam, is een van de groot­ste aan­bie­ders van laad­pa­len van elek­tri­sche au­to’s in Eu­ro­pa.

Ne­wMo­ti­on heeft ruim 30.000 laad­pa­len bij men­sen thuis en bij be­drij­ven. Die pa­len staan in Ne­der­land, Duits­land, Frank­rijk en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Daar­naast geeft New Mo­ti­on laad­pas­sen en -apps uit voor een open­baar Eu­ro­pees laad­pa­len­net­werk.

Hoe­veel Shell be­taalt voor de over­na­me, is niet be­kend ge­maakt. Er wer­ken 90 men­sen bij Ne­wMo­ti- Een elek­trisch op­laad­punt on. Het be­drijf had in 2016 een om­zet van 13 mil­joen eu­ro, en leed bij­na 4 mil­joen eu­ro ver­lies. .

Shell zet­te al eer­der stap­pen op de markt voor elek­trisch rij­den. Het in­stal­leert laad­pa­len op zijn ei­gen tank­sta­ti­ons. Daar­voor werkt het olie­con­cern sa­men met Al­le­go, een doch­ter­be­drijf van de Ne­der­land­se net­werk­be­heer­der Al­li­an­der. „Shell wil een ac­tie­ve rol spe­len in de tran­si­tie van het Ne­der­land­se ener­gie­sys­teem”, al­dus Mar­jan van Loon, pre­si­dent-di­rec­teur van Shell Ne­der­land in een pers­be­richt.

Het is de twee­de keer in kor­te tijd dat een olie­gi­gant een over­na­me doet voor duur­zaam rij­den. Eer­der dit jaar kocht het Fran­se To­tal het Ne­der­land­se be­drijf PitPoint. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.