Wordt Ne­der­land met het nieu­we re­geer­ak­koord een nóg gro­ter ‘be­las­ting­pa­ra­dijs’?

Het nieu­we ka­bi­net haalt in re­geer­ak­koord hard uit naar brie­ven­bus­be­drij­ven, maar het rolt de ro­de lo­per uit voor de rest.

NRC Handelsblad - - Economie - Door on­ze redacteur Ca­mil Dries­sen

Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk doet het, de Ver­e­nig­de Sta­ten heb­ben het net aan­ge­kon­digd en straks ver­laagt ook Ne­der­land de winst­be­las­ting voor be­drij­ven. Fors. In het re­geer­ak­koord is af­ge­spro­ken dat de ven­noot­schaps­be­las­ting de ko­men­de ja­ren daalt van 25 pro­cent naar 21 pro­cent. De di­vi­dend­be­las­ting – 15 pro­cent voor bui­ten­land­se be­drij­ven en be­leg­gers – wordt zelfs vol­le­dig af­ge­schaft. De twee maat­re­ge­len kos­ten de schat­kist ruim 4,7 mil­jard eu­ro per jaar.

Wordt Ne­der­land met het nieu­we re­geer­ak­koord een nóg gro­ter ‘be­las­ting­pa­ra­dijs’? Te­gen­stan­ders van het pret­ti­ge fis­ca­le kli­maat in Ne­der­land doen graag ge­lo­ven van wel. Zo twit­ter­de GroenLinks don­der­dag een kaart van Eu­ro­pa met winst­be­las­ting­ta­rie­ven. Ier­land (12,5 pro­cent) en het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk (19 pro­cent) staan daar niet op. ‘Ne­der­land Be­las­ting­pa­ra­dijs’, kop­te de par­tij bo­ven het kaartje.

De wer­ke­lijk­heid is ge­nu­an­ceer­der. „Ik be­twij­fel zeer of wij met de maat­re­ge­len uit het re­geer­ak­koord Ne­der­land écht aan­trek­ke­lijk ma­ken en meer op de fis­ca­le kaart zet­ten”, zegt bij­voor­beeld be­las­ting­ad­vi­seur Ru­dolf de Vries van EY, te­vens hoog­le­raar be­las­ting­recht. Eu­fe­mis­tisch zegt hij „niet su­pe­r­en­thou­si­ast” te zijn over de aan­ge­kon­dig­de maat­re­ge­len.

Twee kan­ten op

Wie in­zoomt op het re­geer­ak­koord ziet dat het ka­bi­net zo­wel links- als rechts­af slaat: voor het ene be­drijf wordt het fis­caal veel aan­trek­ke­lij­ker ge­maakt in Ne­der­land, ter­wijl het an­de­re be­drijf de pas wordt af­ge­sne­den. „We rich­ten ons op be­drij­ven die echt een toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben, in plaats van be­drij­ven die Ne­der­land al­leen als post­bus ge­brui­ken”, schrijft het nieu­we ka­bi­net. „Be­las­ting­ont­wij­king wordt aan­ge­pakt.”

Van dit be­leid zijn trust­kan­to­ren en de brie­ven­bus­maat­schap­pij­en die ze be­stu­ren de du­pe. De trust­sec­tor ligt al lan­ge­re tijd on­der vuur.

In de plan­nen staat niet al­leen dat re­gels voor trust­kan­to­ren „stren­ger” wor­den en toe­zicht­hou­der DNB meer macht krijgt. De bijl wordt aan de wor­tel van de he­le sec­tor ge­zet. „We wil­len een eind ma­ken aan de si­tu­a­tie dat fir­ma’s zich al­leen op pa­pier in Ne­der­land ves­ti­gen om be­las­ting­vrij mil­joe­nen te kun­nen rond­pom­pen.”

In de in­ter­na­ti­o­na­le strijd te­gen be­las­ting­ont­wij­king gaat Ne­der­land voort­aan „zelf het goe­de voor­beeld ge­ven” door roy­al­ties en ren­te die door Ne­der­land naar be­las­ting­pa­ra­dij­zen stro­men te be­las­ten.

Ken­ners spre­ken van een flin­ke knauw voor de trust­sec­tor.„Er gaat een kroon­ju­weel aan”, zegt fis­ca­list Bart­jan Zoet­mul­der van Loy­ens & Loeff over het in­voe­ren van de­ze bron­be­las­ting op door­stro­men­de ren­te en roy­al­ty’s.

„Een hoop be­drij­ven la­ten hun geld­stro­men via Ne­der­land lo­pen om­dat Ne­der­land ze niet be­last. Als je dat wél gaat doen dan zul­len die be­drij­ven hun geld­stro­men waar­schijn­lijk via an­de­re lan­den la­ten lo­pen”, ver­wacht on­der­zoe­ker Jan Vleg­geert van de Uni­ver­si­teit Lei­den.

De Vries van EY vreest voor een ver­lies van werk­ge­le­gen­heid in en in­kom­sten uit de trust­sec­tor. Ook de fis­ca­le ad­vies­we­reld zal het gaan mer­ken­door­dat met de be­las­ting­maat­re­ge­len „de eco­no­mi­sche be­staans­re­den” voor be­paal­de fis­ca­le struc­tu­ren via Ne­der­land ver­dwijnt.

Oran­je lo­per

Ter­wijl het brie­ven­bus­fir­ma’s moei­lijk wordt ge­maakt, gaat de ro­de lo­per uit voor be­drij­ven die wel eni­ge ac­ti­vi­teit in Ne­der­land ont­plooi­en. De ver­la­ging van de winst­be­las­ting springt er­uit, net zo­als het schrap­pen van de di­vi­dend­be­las­ting – „een nieuw kroon­ju­weel” al­dus on­der­zoe­ker Vleg­geert die kri­tisch op bei­de maat­re­ge­len is om­dat Ne­der­land mee­gaat in de ‘ ra­ce to the bottom’.

Lan­den wil­len bui­ten­land­se be­drij­ven aan­trek­ken om­dat dit goed is voor de werk­ge­le­gen­heid en eco­no­mie. In de strijd om die be­drij­ven be­con­cur­re­ren ze el­kaar steeds meer op be­las­ting­vlak, met we­reld­wijd da­len­de winst­be­las­ting­ta­rie­ven tot ge­volg. Het nieu­we ka­bi­net schrijft met zo­veel woor­den dat het niet ach­ter kan blij­ven en maat­re­ge­len moet ne­men om Ne­der­land een „aan­trek­ke­lijk ves­ti­gings­land […] te hou­den in een steeds ver­der glo­ba­li­se­ren­de we­reld”.

Vol­gens fis­ca­list Zoet­mul­der zijn de maat­re­ge­len van­uit dat per­spec­tief „heel po­si­tief”. „Daar waar Ne­der­land ern­stig ach­ter dreig­de te gaan lo­pen, zet­ten we nu he­le stap voor­waarts als we ons wil­len me­ten met het VK en an­de­re lan­den waar be­drij­ven hun hoofd­kan­to­ren ves­ti­gen.”

Werk­ge­vers­ver­e­ni­ging VNO-NCW spreekt van „een sprong voor­waarts ter ver­be­te­ring van het ves­ti­gings­kli­maat van hoofd­kan­to­ren in Ne­der­land” en stelt dat Ne­der­land dank­zij het schrap­pen van de di­vi­dend­be­las­ting nu be­ter met het VK kan con­cur­re­ren (waar die be­las­ting niet be­staat).

Wordt mul­ti­na­ti­o­nals dan al­leen maar het hof ge­maakt? Nee. In het re­geer­ak­koord wordt ook een fors be­drag van 1,3 mil­jard eu­ro in­ge­boekt van­we­ge het schrap­pen van een ren­te­af­trek voor be­drij­ven. Al had het ka­bi­net hier wei­nig keus, legt Vleg­geert uit. „Het is een maat­re­gel die we van de EU moesten in­voe­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.