ANA­LY­SE De bond lijkt te zwich­ten voor druk

Drie we­ken te­rug was de NFL als één blok te­gen Trump, nu maakt de bond een draai en zoekt het naar­stig naar een uit­weg.

NRC Handelsblad - - Sport - Door on­ze redacteur

Bran­don Marshall van de Den­ver Bron­cos de­mon­streert tij­dens het volks­lied voor de wed­strijd te­gen de Oak­land Rai­ders op 1 ok­to­ber. De NFL hoopt een ein­de te kun­nen ma­ken aan de pro­tes­ten.

PRO­TEST AME­RI­CAN FOOT­BALL

Frank Huis­kamp

Toen pre­si­dent Trump in een toe­spraak in Ala­ba­ma Ame­ri­can-foot­ball­spe­lers uit­schold van­we­ge hun volks­lied­pro­test, gooi­de hij een blok hout op een haard­vuur dat al bij­na ge­doofd was. Af­ge­lo­pen zon­dag deed hij via zijn vi­ce­pre­si­dent Mi­ke Pen­ce het­zelf­de, toen de­ze naar een wed­strijd van de In­di­ana­po­lis Colts vloog om daar ver­vol­gens the­a­traal weg te lo­pen toen spe­lers kniel­den tij­dens de Star Spang­led Ban­ner.

Het is nog niet af­ge­lo­pen. De Na­ti­o­nal Foot­ball Le­a­gue (NFL), de prof­com­pe­ti­tie van de groot­ste en po­pu­lair­ste sport van de VS, is on­der Trump po­li­tie­ke speel­bal ge­wor­den. Tus­sen ur­gen­te­re on­der­wer­pen als Noord-Ko­rea, Puerto Rico en con­flic­ten met zijn mi­nis­ters zijn bri­san­te tweets over het volks­lied­pro­test van over­we­gend zwar­te spe­lers te­ge­lijk blik­sem­af­lei­der en stress­bal­le­tje. The New York Ti­mes schreef woens­dag dat de NFL nu op plek ze­ven staat in een lijst van mer­ken die voor de mees­te ver­deeld­heid on­der Ame­ri­ka­nen zor­gen. Ame­ri­can foot­ball ver­bond juist al­tijd, was wars van po­li­tie­ke voor­keur. Maar waar De­mo­cra­ten vrij con­stant po­si­tief zijn over de NFL, zijn Re­pu­bli­kei­nen er met na­me sinds Trumps speech eind sep­tem­ber veel ne­ga­tie­ver over ge­wor­den. Dus staat het merk NFL nu op een lijst ge­klemd tus­sen Fox News en ABC News.

De bond draait bij

De af­ge­lo­pen week leg­de twee ont­wik­ke­lin­gen bloot. Al­ler­eerst lijkt de uit­zon­der­lij­ke en fel­le kri­tiek die de NFL nog geen drie we­ken te­rug uit­te op de aan­val­len van Trump plaats te ma­ken voor de wens snel een ein­de te ma­ken aan de pro­tes­ten. De bond lijkt te zwich­ten voor de druk.

Drie we­ken ge­le­den kniel­den he­le teams voor of tij­dens het volks­lied, ble­ven ze lan­ger in de kleed­ka­mer of ston­den ze arm in arm langs de zij­lijn in de groot­ste ui­ting van het pro­test dat toen­ma­lig quar­ter­back van de San Francisco 49ers Co­lin Ka­e­per­nick vo­rig jaar in zijn een­tje be­gon. De bond, team­ba­zen en coa­ches, die toen Ka­e­per­nick er­mee be­gon nog kri­tiek had­den, wa­ren nu eens­ge­zind in hun ui­ting. On­der hen ook men­sen die geld had­den ge­schon­ken aan Trumps ver­kie­zings­cam­pag­ne.

Jer­ry Jo­nes, ei­ge­naar van de Dal­las Cow­boys, stond bij het groot­scha­li­ge pro­test arm in arm met spe­lers. Maar de­ze week zei hij dat spe­lers niet zou­den spe­len als ze niet zou­den staan voor het volks­lied. Dit tot goed­keu­ring van Trump, die Jo­nes per tweet com­pli­men­teer­de.

Daar kwam een ge­lek­te brief van bonds­voor­zit­ter Ro­ger Good­ell bij, waar­in hij schreef dat „net als veel van on­ze fans wij vin­den dat ie­der­een zou moe­ten staan voor het volks­lied” en „we te­ge­lijk ook zeer be­gaan zijn met on­ze spe­lers en hun me­nin­gen en zor­gen over be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke is­sues res­pec­te­ren”. Ook de­ze ver­kla­ring werd gre­tig ont­van­gen door Trump, maar die vat­te ‘zou moe­ten staan’ als op als ‘moe­ten staan’, waar­op de bond hem te­recht­wees.

De draai van de NFL is even pijn­lijk als lo­gisch: de bond is mach­tig, maar niet be­stand te­gen een pre­si­dent die in 140 te­kens troe­pen mo­bi­li­seert. En met na­me niet te­gen de pu­re com­mer­cie van de sport. Riep Trump drie we­ken ge­le­den op tot een boy­cot door fans, de­ze week richt­te hij zich op de be­las­ting­voor­de­len die de NFL ge­niet. Fans blij­ken over het ge­heel uit ver­schil­len­de pei­lin­gen in­der­daad eer­der ne­ga­tief dan po­si­tief te den­ken over de pro­tes­ten en de kijk­cij­fers lo­pen al meer dan een sei­zoen te­rug – al zijn daar­voor meer re­de­nen.

De NFL hoopt zo scha­de­vrij mo­ge­lijk uit de si­tu­a­tie te ko­men, mét res­pect voor de zor­gen van de spe­lers. Want dat is de twee­de ont­wik­ke­ling die de af­ge­lo­pen week ver­der dui­de­lijk heeft ge­maakt: de es­sen­tie van het pro­test is ver­wa­terd. Ka­e­per­nick de­mon­streer­de te­gen de ra­ci­a­le on­ge­lijk­heid in de VS, te­gen po­li­tie­ge­weld te­gen zwar­te Ame­ri­ka­nen. Hij zit nog steeds zon­der team, het valt niet te ont­ken­nen dat ze hun vin­gers niet aan hem wil­len bran­den. Te­ge­lij­ker­tijd de­den drie we­ken ge­le­den hon­der­den spe­lers wat Ka­e­per­nick deed. Ge­zien de draai van de NFL was dat gro­te pro­test voor­al an­ti-Trump, om­dat teams hun spe­lers zelfs niet door de pre­si­dent „kloot­zak­ken” lie­ten noe­men, en niet zo­zeer an­ti­ra­cis­me.

Vol­gen­de week pra­ten de spe­lers­vak­bond en de teamei­ge­na­ren met el­kaar in New York. De hoop zal een uit­ruil zijn: ie­der­een gaat weer staan, maar dan wel de be­lof­te dat er, zo­als bonds­voor­zit­ter Good­ell als sug­ges­tie in zijn brief schreef, een plat­form komt dat het werk van spe­lers rond maat­schap­pe­lij­ke the­ma’s kan pro­mo­ten. Te­gen NFL Net­work zei Good­ell dat het overleg een voort­zet­ting is van ge­sprek­ken die al een jaar be­zig zijn. Ei­gen­lijk is het de bond te heet on­der de voe­ten ge­wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.