De ko­ning had ge­beld, hij was heel blij

Aan­val­ler Nor­din Am­ra­bat gaat met Ma­rok­ko naar het WK

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Ste­ven Ver­se­put Door on­ze re­dac­teur

Ma­rok­kaans in­ter­na­ti­o­nal Nor­din Am­ra­bat (30) zit zon­dag­mid­dag op zijn ho­tel­ka­mer in Ca­sa­blan­ca. Hij heeft 24 hec­ti­sche uren ach­ter de rug. 2-0 ze­ge bij Ivoor­kust za­ter­dag­avond, plaat­sing voor het WK, ’s avonds di­rect in het vlieg­tuig van Abid­jan naar Ra­bat, waar ze ’s nachts te­gen drie uur land­den. Zon­dag rei­zen ze door naar Ca­sa­blan­ca. Am­ra­bat: „Het is gek­ken­huis bui­ten.”

Je was elf toen het WK in 1998 plaats­vond en Ma­rok­ko dra­ma­tisch werd uit­ge­scha­keld voor de acht­ste fi­na­les. Wat her­in­ner je je daar­van?

„Al­le wed­strij­den. Mijn va­der heeft ze al­le drie op­ge­no­men op vi­deo, ik heb ze la­ter be­ke­ken. Ie­der­een ver­wacht­te dat Bra­zi­lië van Noor­we­gen zou win­nen, dan zou Ma­rok­ko door gaan. Maar Noor­we­gen won, toen was het klaar. Ik weet nog dat ie­der­een heel erg te­leur­ge­steld was.”

Hoe kan het dat het zo lang heeft ge­duurd voor­dat Ma­rok­ko zich weer plaatste voor een WK?

„Het zat in de or­ga­ni­sa­tie en pro­fes­si­o­na­li­teit. Ik kan mij her­in­ne­ren dat spe­lers niet kwa­men op­da­gen of zich ge­bles­seerd af­meld­den voor een trai­nings­kamp, zo­dat ze lan­ger op va­kan­tie kon­den.”

Wat is de in­vloed van bonds­coach Her­vé Re­nard?

„Sa­men met de bonds­voor­zit­ter heeft hij echt iets neer­ge­zet. Een stuk pro­fes­si­o­na­li­teit. De or­ga­ni­sa­tie is nu op een heel hoog ni­veau, qua ho­tels, rei­zen, voe­ding. En de trai­ner heeft een goe­de, de­fen­sie­ve or­ga­ni­sa­tie neer­ge­zet, waar­in we hoog druk zet­ten. We zijn echt een team met jon­gens die voor el­kaar strij­den.”

Wa­ren er hier­voor ei­land­jes in het team?

„Ik heb nu het ge­voel dat ie­der­een al­les geeft en ook het vui­le werk voor el­kaar op­knapt. Het wa­ren vroe­ger geen ei­land­jes, maar nu is er wel één doel. We we­ten wat we moe­ten doen, en we doen het. De trai­ner zit er kort op. En voor jou tien an­de­ren, hè.”

Al op be­zoek ge­weest bij de ko­ning?

„Nee, dat wordt de vol­gen­de keer ge­pland, hij heeft nu een druk pro­gram­ma. Hij had wel ge­beld, hij was heel blij.”

Je speel­de te­gen Ivoor­kust als links­back, links­half en links­bui­ten.

„Ja, ik had de op­dracht om [Ser­ge] Au­rier uit te scha­ke­len, want die gaat er steeds over­heen. Nor­ma­li­ter speel ik op rechts en Ha­kim [Ziy­ech] links, maar de trai­ner heeft het om­ge­draaid: Ha­kim een vrije rol op rechts en ik meer con­tro­le­rend op links.”

In de laat­ste tien mi­nu­ten speel­de je voor het eerst sa­men met je broer­tje So­fy­an, hoe was dat?

„Heel mooi. Toen hij er­in kwam be­sef­te ik het nog niet. Even la­ter maak­te hij een tac­kle, ging een keer diep en kreeg een vrije trap mee. Toen dacht ik: dat is mijn broer­tje. Ik zag hem al warm­lo­pen. Bij een in­gooi zei ik: doe een goe­de war­ming-up, want je gaat er zo in­ko­men.”

Nu sa­men met hem naar het WK?

„Dat zou prach­tig zijn. Een droom.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.