MH17

‘Een con­stan­te stroom van on­zin’

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teu­ren Wil­mer Heck en And­re­as Kou­wen­ho­ven

Na­be­staan­den van de MH17-ramp wor­den re­gel­ma­tig las­tig­ge­val­len met des­in­for­ma­tie over de ramp. Zij wor­den be­na­derd door per­so­nen die zich soms voor ie­mand an­ders uit­ge­ven en clai­men nieu­we in­for­ma­tie over de toe­dracht te be­zit­ten. Dat zeg­gen di­ver­se fa­mi­lie­le­den van de slacht­of­fers te­gen NRC .

Af­ge­lo­pen week­end be­richt­te NRC over een nep­ge­tui­ge die op een na­be­staan­den­bij­een­komst het woord voer­de, met hulp van Twee­de Ka­mer­lid Pie­ter Omt­zigt. De CDA’er heeft za­ter­dag in een twit­ter­be­richt spijt be­tuigd over zijn han­de­len. Het blijkt ech­ter ge­re­geld voor te ko­men dat na­be­staan­den wor­den ge­con­fron­teerd met des­in­for­ma­tie.

Zo meng­de een vrouw zich na een Twee­de Ka­mer­de­bat on­der na­be­staan­den. Zij be­weer­de bij een cru­ci­a­le brie­fing te zijn ge­weest kort voor de ramp in de Oe­kra­ïen­se hoofd­stad Kiev. De vrouw wist ook toe­gang te krij­gen tot een be­slo­ten brie­fing van het OM voor de na­be­staan­den. Na on­der­zoek stel­de de po­li­tie vast dat het om een be­ken­de op­licht­ster gaat die on­der een val­se naam ope­reert. Haar be­weeg­re­de­nen zijn nooit vast­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.