Zorg­pre­mies ver­der uit­een

Het loont om van zorg­ver­ze­ke­raar te wis­se­len, blijkt uit een ana­ly­se van de nieu­we zorg­pre­mies.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teur Ca­rola Houte­ka­mer

Si­tu­a­ties ge­noeg waar­in het loont om even niks te doen (dip in beurs­koers, mis­ver­stand in de fa­mi­lie­app, re­gen­bui). Maar in het ge­val van zorg­ver­ze­ke­rin­gen loont het steeds va­ker, en steeds meer, om in be­we­ging te ko­men en over te stap­pen naar een an­de­re zorg­ver­ze­ke­raar.

Ook al scheelt het nog niet hon­der­den eu­ro’s per jaar, de zorg­pre­mies krui­pen wel steeds ver­der uit­een. Of het ver­schil groot ge­noeg is om de honk­vas­te ‘con­su­ment’ nu ein­de­lijk in be­we­ging te krij­gen, moet nog wel blij­ken.

Zon­dag­avond moesten al­le zorg­ver­ze­ke­raars hun pre­mie voor 2018 be­kend heb­ben ge­maakt. Tra­di­tie­ge­trouw was eind sep­tem­ber DSW de eer­ste: 107,50 eu­ro per maand voor het ba­sis­pak­ket. Prijs­vech­ters als An­der­zorg en Uni­vé Ze­k­ur, de goed­koop­ste, wacht­ten tot vlak voor de dead­line, zon­dag mid­der­nacht.

Wie de tot nu toe be­ken­de po­lis­sen die voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk zijn op een rij zet en er wat ba­sis­be­re­ke­nin­gen op los­laat, ziet een paar op­val­len­de za­ken:

Eén: zo veel stij­gen de pre­mies niet. Het ka­bi­net hield re­ke­ning met een stij­ging van 6 eu­ro per maand, maar de mees­te po­lis­sen wor­den maar 2 à 3 eu­ro per maand duur­der. De Amers­foort­se, waar­van de po­lis met 8 eu­ro per maand stijgt, is een uit­zon­de­ring. Vol­gens de ver­ze­ke­raars blijft de stij­ging be­perkt, om­dat ze moed­wil­lig in­te­ren op hun re­ser­ves. Een paar klei­ne ver­ze­ke­raars, waar­on­der DSW, schroe­ven de pre­mie zelfs iets­je om­laag.

Twee: het ver­schil tus­sen de hoog­ste en de laag­ste po­lis groeit. Dat ef­fect is te zien als je al­le po­lis­sen met el­kaar ver­ge­lijkt, dus na­tu­ra­po­lis­sen waar­bij de ver­ze­ke­raar de kli­nie­ken en art­sen se­lec­teert en de door­gaans duur­de­re res­ti­tu­tie­po­lis­sen, waar­bij de ver­ze­ke­raar de zorg van al­le aan­bie­ders vol­le­dig ver­goedt (en de con­su­ment dus vrij is in zijn keu­ze voor een zorg­aan­bie­der). Het ef­fect is ook te zien als je al­le goed­koop­ste po­lis­sen van ie­de­re ver­ze­ke­raar op een rij zet, of al­leen de res­ti­tu­tie­po­lis­sen.

Drie: dat toe­ne­men­de ver­schil ligt niet al­leen aan een paar gekke uit­schie­ters. De po­lis­sen lig­gen sa­men, ge­mid­deld ge­zien, ver­der af van het ge­mid­del­de dan vo­rig jaar. Ook dat geldt voor al­le soor­ten po­lis­sen. Kort­om: de zorg­pre­mies groei­en uit el­kaar.

De vraag is of hier­door meer men­sen zul­len over­stap­pen dan de 1,17 mil­joen die de Markts­can Zorg­ver­ze­ke­rings­markt 2017 van de zorg­au­to­ri­teit NZA ver­meldt. Dat was 6,8 pro­cent van het to­taal aan­tal ver­ze­ker­den, in­clu­sief kin­de­ren.

Hoog­le­raar ge­zond­heids­be­leid en zor­ge­co­no­mie Erik Schut van de Eras­mus Uni­ver­si­teit in Rot­ter­dam weet dat die groep over­stap­pers bo­ven­ge­mid­deld jong, ge­zond en hoog­op­ge­leid is. „Zij zijn ge­wend aan prijs­ver­ge­lij­kings­si­tes, zo ko­pen ze ook hun mo­biel­tjes. Zij dur­ven wel te wis­se­len.” De­ze groep is prijs­ge­voe­lig, weet Schut. Best kans dat zij swit­chen naar een prijs­vech­ter.

Oud en chro­nisch ziek

Maar op een an­de­re, veel gro­te­re groep, heeft een ver­la­ging van de pre­mie voor het ba­sis­pak­ket ma­tig ef­fect, weet Schut ook. „Een gro­te groep is be­trek­ke­lijk in­ert. Meer dan de helft van de ver­ze­ker­den zit sinds het be­gin van de zorg­ver­ze­ke­rings­wet in 2006 nog bij de­zelf­de ver­ze­ke­raar.” De­ze honk­vas­te groep is bo­ven­ge­mid­deld oud en chro­nisch ziek, zegt Schut. Voor hen is de aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring veel be­lang­rij­ker. „Zij zijn bang om over te stap­pen. Nu we­ten ze wat ze heb­ben. Maar dekt die an­de­re aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring straks al­les nog wel?”

En wil­len de ver­ze­ke­raars wel meer over­stap­pers? De jon­ge, ge­zon­de groep die mak­ke­lijk van ver­ze­ke­raar wis­sel­de was al­tijd een in­te­res­san­te groep om „uit de markt te pluk­ken”, zegt Schut. Die was ren­da­bel. Maar daar­in komt in 2018 ver­an­de­ring. „De com­pen­sa­tie die ver­ze­ke­raars krij­gen voor chro­nisch zie­ke ver­ze­ker­den wordt ver­hoogd, ten kos­te van de winst die zij ma­ken op ge­zon­de ver­ze­ker­den. De mo­bie­le groep gaat voor ver­ze­ke­raars dus min­der op­le­ve­ren.”

Bo­ven­dien: het sys­teem is he­le­maal niet in­ge­richt op veel over­stap­pers. Schut: „Bij 20 pro­cent wordt het echt een pro­bleem.” Som­mi­ge po­pu­lai­re ver­ze­ke­raars zul­len op­eens te wei­nig ver­plich­te fi­nan­ci­ë­le buf­fers heb­ben, of te wei­nig man­kracht. An­de­ren zul­len op­eens moe­ten krim­pen.

Voor de klant kan het in ie­der ge­val lo­nen om ko­men­de we­ken eens kri­tisch te kij­ken naar de ei­gen po­lis. Som­mi­ge po­lis­sen met vol­le­di­ge keu­ze­vrij­heid zijn in­mid­dels stuk­ken goed­ko­per dan na­tu­ra­po­lis­sen. En een col­lec­tie­ve ver­ze­ke­ring met flin­ke kor­ting kan duur­der uit­pak­ken dan een par­ti­cu­lie­re ver­ze­ke­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.