Pri­va­cy als bu­si­ness­mo­del

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Jut­ta Cho­rus Jut­ta Cho­rus (j.cho­rus@nrc.nl) schrijft op de­ze plek een wis­sel­co­lumn met Tom-Jan Meeus.

Zo lang­za­mer­hand is ie­de­re mens een win­kel met een eta­la­ge. En het tra­gi­sche is: hij denkt dat hij de ei­ge­naar is, maar hij is slechts de fran­chi­se­ne­mer.

De al­leen­staan­de va­der uit Twen­te die fo­to’s van zijn twee­ja­ri­ge zoon op Fa­ce­book zet­te, had dat nog niet door. Hij dacht dat hij een fo­to­al­bum in­plak­te, voor fa­mi­lie en vrien­den. Hij wist niet dat de fo­to’s van zijn zoon­tje kun­nen wor­den ge­bruikt in de ad­ver­ten­ties waar­mee Fa­ce­book zijn dien­sten be­taalt: tour­ope­ra­tors, tuin­stoe­len­ver­ko­pers, speel­goed­fa­bri­kan­ten. Tot de­ze week.

De recht­bank in Al­me­lo oor­deel­de dat de va­der geen fo­to’s meer van zijn zoon via Fa­ce­book mag ver­sprei­den. Dat had de moeder, die het ou­der­lijk ge­zag heeft, ge­ëist. „Op het mo­ment dat een fo­to op Fa­ce­book staat, is de­ze ei­gen­dom van Fa­ce­book”, schrijft de rech­ter in de be­schik­king. „Fa­ce­book kan de fo­to door­ver­ko­pen aan der­den.”

De rech­ter zelf mag zijn zaak niet in de pers toe­lich­ten. Johan Vis­ser, fa­mi­lie­rech­ter bij de Haag­se recht­bank, mag dat wel. Hij ziet de af­ge­lo­pen tien jaar een toe­na­me van za­ken waar­in Fa­ce­book een rol speelt en is in zul­ke za­ken ge­neigd de rol van so­ci­a­le me­dia te­rug te drin­gen – in het be­lang van het kind. Het Al­me­lo­se von­nis noemt hij „een pre­ce­dent”.

De han­del­wij­ze van de va­der te­kent de in­ten­se non­cha­lan­ce waar­mee we het meest in­tie­me van ons­zelf aan de open­baar­heid zijn gaan bloot­ge­ven. Voor ge­wo­ne men­sen is pri­va­cy hoog­uit een waar­de in de im­ma­te­ri­ë­le be­te­ke­nis van het woord. Voor be­drij­ven als Fa­ce­book is het een bu­si­ness­mo­del. Dat heeft zijn klan­ten tot pro­duct ver­he­ven.

Zou de draai­kolk van vrij­wil­lig open­baar ge­maak­te pri­vé­za­ken („straks naar zie­ken­huis voor be­stra­ling” „geen al­co­hol de ko­men­de maand #dry­no­vem­ber”) twee Gro­ning­se (oud-)psy­cho­lo­gen het hoofd op hol heb­ben ge­bracht? Mar­tin Ap­pelo en Ger­win Wit­voet klap­ten in de Volks­krant uit de school over hun cli­ën­ten die hulp had­den ge­zocht na er­va­ring met ex­ces­sen van stu­den­ten­corps Vin­di­cat.

Je zou den­ken dat ze een be­roeps­groep ver­te­gen­woor­di­gen die bij uit­stek is ge­spe­ci­a­li­seerd in pri­va­cy – en er het be­lang van in­ziet. Maar nee, Ap­pelo weid­de kalm­pjes uit over de stu­dent „die sa­men met an­de­re Vin­di­ca­ters een me­de­stu­dent het zie­ken­huis in had ge­sla­gen tij­dens de ont­groe­ning. Het slacht­of­fer had een bot­breuk, maar juist de ‘da­der’ kreeg psy­chi­sche pro­ble­men”, ver­tel­de Ap­pelo.

Ik durf te wed­den dat die stu­dent dacht dat hij in ver­trou­wen had ge­praat met een hulp­ver­le­ner. En ik durf te wed­den dat hij zich­zelf heeft her­kend in Ap­pelo’s be­schrij­ving. Nu is het wach­ten op het mo­ment dat stu­den­ten­psy­cho­lo­gen fo­to’s van hun cli­ën­ten op Fa­ce­book gaan zet­ten.

Waar­om twee psy­cho­lo­gen in de krant uit­weid­den over hun cli­ën­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.