OM ziet ‘tien tot twin­tig’ ben­des in de mest­sec­tor

Het OM on­der­zoekt cri­mi­ne­le net­wer­ken in de mest­we­reld. Mi­nis­ter Schou­ten is „echt boos” en gaat pra­ten met de sec­tor.

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws - Door on­ze re­dac­teu­ren Joep Doh­men en Es­ther Ro­sen­berg

Het Open­baar Mi­nis­te­rie doet on­der­zoek naar „tus­sen tien en twin­tig” cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­ties die zich be­zig­hou­den met mest­frau­de in Ne­der­land. Het gaat om „gro­te­re on­der­zoe­ken” naar de rol van in­ter­me­di­airs en dienst­ver­le­ners in de mest. Die or­ga­ni­se­ren de frau­de en hel­pen de vee­hou­ders, trans­por­teurs en ver­wer­kers bij het ma­ni­pu­le­ren van mon­sters en de mest­boek­hou­din­gen.

Dit blijkt uit ant­woor­den van het Func­ti­o­neel Par­ket op vra­gen van NRC . Het par­ket is bin­nen het OM ver­ant­woor­de­lijk voor de be­strij­ding van mest­frau­de in Ne­der­land.

NRC meld­de za­ter­dag de re­sul­ta­ten van een on­der­zoek naar de mest­sec­tor in Oost-Bra­bant en Noord-Lim­burg. Daar­uit bleek dat bij­na twee­der­de van on­der­zoch­te trans­por­teurs en ver­wer­kers be­boet, ver­dacht of ver­oor­deeld is. Ook do­ken in het on- der­zoek en­ke­le dienst­ver­le­ners op. Het ad­vies­kan­toor dat dui­zen­den mest­boek­hou­din­gen bij­houdt, bleek de­ze zomer ver­oor­deeld we­gens mest­frau­de. Een la­bo­ra­to­ri­um dat mest­mon­sters na­mens de over­heid on­der­zoekt, is ver­oor­deeld we­gens het ma­ni­pu­le­ren van mon­sters.

Er lo­pen in het he­le land nóg 130 straf­rech­te­lij­ke on­der­zoe­ken naar over­tre­din­gen van de Mest­stof­fen­wet en het Be­sluit ge­bruik mest­stof­fen. Een woord­voer­der van het Func­ti­o­neel Par­ket: „Daar­naast ge­ven we aan de bran­che, Eu­ro­pe­se Unie en aan be­trok­ken mi­nis­te­ries te­rug wat we zien bij het doen van on­der­zoek, op­dat zij even­tu­eel maat­re­ge­len kun­nen ne­men om toe­kom­sti­ge frau­de moei­lij­ker te ma­ken door het op­wer­pen van drem­pels en bar­ri­è­res.”

De Lim­burg­se ge­de­pu­teer­de Daan Pre­voo (Mi­li­eu, SP) zegt in ge­sprek te gaan met de boe­ren­or­ga­ni­sa­tie en de be­trok­ken mi­nis­te­ries. „Ik wil een diep­gaand beeld krij­gen hoe de frau­de ge­or­ga­ni­seerd is en hoe wij ons hand­ha­vings­be­leid kun­nen ver­be­te­ren.” De Bra­bant­se ge­de­pu­teer­de Anne-Ma­rie Spie­rings (Agra­ri­sche ont­wik­ke­ling, D66) vindt het „de hoog­ste tijd dat de sec­tor en de ke­ten zelf de mis­stan­den aan­pak­ken. ”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.