Ro­nald Plasterk ver­ruilt po­li­tiek voor me­di­cij­nen­be­drijf

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

Voor­ma­lig mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Ro­nald Plasterk (PvdA) treedt in dienst bij het Ne­der­land­se be­drijf My­to­mor­rows, dat ex­pe­ri­men­te­le me­di­cij­nen be­schik­baar stelt voor ern­stig zie­ke pa­ti­ën­ten. Plasterk is aan­ge­steld als chief sci­en­ti­fic of­fi­cer, en gaat na­mens het be­drijf con­tact on­der­hou­den met on­der­zoeks­in­sti­tu­ten. Door con­trac­ten met far­ma­ceu­ti­sche be­drij­ven af te slui­ten en wet­ge­ving per land uit te zoe­ken, claimt het be­drijf dat art­sen via hen mak­ke­lij­ker ex­pe­ri­men­te­le me­di­ca­tie kun­nen be­stel­len. Het be­drijf is ac­tief in ze­ven­tien lan­den. He­le­maal on­om­stre­den is de dienst niet: in 2013 wil­de me­de-PvdA’er Lea Bouw­mees­ter Ka­mer­vra­gen of het be­drijf niet de re­gel­ge­ving om­zeil­de. Vol­gens toen­ma­lig mi­nis­ter Edith Schip­pers (VWS) vol­deed het be­drijf aan al­le voor­waar­den. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.