ING krijgt tik op de vin­gers van OESO om kli­maat­be­leid

ING blijft te veel geld ste­ken in fos­sie­le ener­gie, klaag­den vier or­ga­ni­sa­ties bij de OESO. ING en de ngo's moe­ten nu om ta­fel.

NRC Handelsblad - - In het nieuws - Door on­ze re­dac­teur

ING heeft dins­dag een pu­blie­ke tik op de vin­gers ge­kre­gen van­we­ge het kli­maat­be­leid van de bank. Het Na­ti­o­naal Con­tact­punt OESO-richt­lij­nen, dat toe­ziet op in­ter­na­ti­o­na­le nor­men voor maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord on­der­ne­men, ver­klaart een klacht te­gen ING van vier maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties ont­van­ke­lijk.

Het is we­reld­wijd de eer­ste keer dat een klacht over het kli­maat door een OESO-con­tact­punt wordt aan­ge­no­men.

ING, met een ba­lans­to­taal van 845 mil­jard eu­ro de groot­ste bank van Ne­der­land, is te­vens de groot­ste pri­va­te fi­nan­cier in Ne­der­land van fos­sie­le ener­gie in bin­nen- en bui­ten­land. In 2015 had de bank zo’n 24,5 mil­jard aan kre­diet aan de fos­sie­le sec­tor uit­staan, meer dan acht keer zo­veel als aan duur­za­me ener­gie, vol­gens On­der­zoeks­bu­reau Pro­fun­do. Een INGwoord­voer­der stelt dat de­ze cij­fers „on­ge­veer” klop­pen, maar zegt dat de fi­nan­cie­ring voor nieu­we ener­gie­pro­jec­ten in­mid­dels voor 58 pro­cent uit duur­za­me ener­gie be­staat.

Ont­wik­ke­lings­or­ga­ni­sa­tie Ox­fam No­vib, de mi­li­eu­groe­pe­rin­gen Gr­een­pea­ce en Mi­li­eu­de­fen­sie en de Bank- Track – die ban­ken door­licht – had­den ge­klaagd bij het con­tact­punt van de Or­ga­ni­sa­tie voor Eco­no­mi­sche Sa­men­wer­king en Ont­wik­ke­ling (OESO) in Den Haag. ING zou on­vol­doen­de open zijn over le­nin­gen aan be­drij­ven die CO2 uit­sto­ten en zou te wei­nig doen om kli­maat­vrien­de­lij­ker te wor­den. Dat zou in strijd zijn met de OESO-richt­lij­nen.

On­der lei­ding van het con­tact­punt gaat ING nu in „dia­loog” met de vier or­ga­ni­sa­ties om be­ter te gaan vol­doen aan de OESO-nor­men. Daar­na wil het con­tact­punt een eind­oor­deel vel­len. Het con­tact­punt heeft vier on­af­han­ke­lij­ke le­den. Voor­zit­ter is Lo­de­wijk de Waal, oud-FNV-voor­zit­ter en ook oud-com­mis­sa­ris bij ING.

De OESO-nor­men voor mul­ti­na­ti­o­nals zijn ju­ri­disch niet bin­dend, maar cri­ti­ci kun­nen wel ver­haal ha­len via een con­tact­punt. Dat het con­tact­punt de mel­ding in be­han­de­ling neemt, is een te­gen­val­ler voor ING. De bank noemt de klacht „on­uit­voer­baar, on­no­dig en on­ge­grond”, maar wil wel deel­ne­men aan de ge­sprek­ken.

ING moet rap­por­te­ren over het kli­maat­ef­fect van ál zijn ac­ti­vi­tei­ten, me­nen de kla­gers. In de OESO-tekst staat dat be­drij­ven wor­den „aan­ge­moe­digd” om ver­slag te doen van emis­sies, ook „in­di­rect” – dat wil zeg­gen door de be­drij­ven die de bank fi­nan­ciert. ING zou „graag” ook die in­di­rec­te emis­sies in kaart bren­gen, zegt een woord­voer­der. „De wer­ke­lijk­heid is he­laas weer­bar­sti­ger. Er be­staat mo­men­teel geen in­ter­na­ti­o­na­le stan­daard voor be­trouw­ba­re en ver­ge­lijk­ba­re da­ta.”

ING is de groot­ste pri­va­te fi­nan­cier in Ne­der­land van fos­sie­le ener­gie in bin­ne­nen bui­ten­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.