Wijn­res­ten in 8.000 jaar oud vat in de Kau­k­asus

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

In 8.000 jaar ou­de pot­scher­ven uit Ge­or­gië zijn ten zui­den van hoofd­stad Tbli­si de oudst be­ken­de res­ten van wijn ge­von­den. Het gaat om res­ten van va­ten van zo’n 300 li­ter, waar­in met che­misch on­der­zoek een hoog ge­hal­te van het ty­pe­ren­de wijn­steen­zuur ( tar­ta­ric acid) is aan­ge­toond.

In de om­rin­gen­de grond zijn ook veel pol­len van drui­ven ge­von­den. Dat schrijft een groot team van on­der­zoe­kers de­ze week in de Pro­ceedings of the Na­ti­o­nal Aca­de­my of Scien­ces.

Het gaat hier niet om de oud­ste al­co­ho­li­sche drank ooit ge­maakt met drui­ven, want eer­der wer­den in Zuid-Chi­na 9.000 jaar ou­de che­mi­sche res­ten van ‘wijn’ ge­von­den waar­bij drui­ven wa­ren ge­com­bi­neerd met mei­doorn­vruch­ten, rijst­bier en ho­ning­me­de. In Ge­or­gië is ‘zui­ve­re’ wijn ge­von­den.

Dat er­gens in het ge­bied bij de Zwar­te of Kas­pi­sche zee de oud­ste wijn zou wor­den ge­von­den, komt niet on­ver­wacht. Nog al­tijd ko­men in dit ge­bied de mees­te lo­ka­le drui­ven­va­ri­an­ten voor (gro­te ge­ne­ti­sche va­ri­a­tie is een aan­wij­zing voor een her­komst­ge­bied). En er is zelfs een taal­kun­di­ge the­o­rie dat het woord voor wijn in al­le Mid­denOos­ten-ta­len te­rug­gaat op het woord ‘wei-no’ uit het Pro­to-In­doEu­ro­pees dat pre­cies in dit ge­bied zou zijn ont­staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.