Over speel­tui­nen mee­pra­ten kan wel

De Twee­de Ka­mer be­spreekt de­ze week het voor­ge­no­men ein­de van het re­fe­ren­dum. Een ver­be­te­ring van de hui­di­ge wet zit er niet in.

NRC Handelsblad - - Binnenland - Door on­ze re­dac­teur

Kees van der Staaij is geen fan van re­fe­ren­da. Zijn par­tij is al­tijd te­gen het hou­den van volks­raad­ple­gin­gen ge­weest, die zou­den vol­gens de SGP niet pas­sen bij de ver­te­gen­woor­di­gen­de de­mo­cra­tie. Toch is Van der Staaij bij­zon­der kri­tisch over de be­slis­sing van Rut­te III om het raad­ge­ven­de re­fe­ren­dum, na één ex­pe­ri­ment met het Oe­kra­ï­ne­ver­drag, maar ri­gou­reus te schrap­pen. Met de­ze „lan­ge neus” naar de kie­zer loopt de po­li­tiek het ri­si­co een „te­vre­den tech­no­cra­tie te cre­ë­ren waar­in bur­gers zich niet meer ver­te­gen­woor­digd voe­len”, zegt hij.

Het voor­ne­men om een streep door het re­fe­ren­dum te zet­ten zal de­ze week aan de or­de ko­men tij­dens de be­han­de­ling van de be­gro­ting van Bin­nen­land­se Za­ken, het de­buut van mi­nis­ter Kaj­sa Ol­long­ren (D66) in de Twee­de Ka­mer. Van de vier co­a­li­tie­par­tij­en is het voor die van haar het moei- lijkst uit te leg­gen waar­om het re­fe­ren­dum moet ver­dwij­nen. D66 was een van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de wet die raad­ge­ven­de re­fe­ren­da mo­ge­lijk maak­te. Maar in mei trok de par­tij de han­den af van een ver­vol­gi­ni­ti­a­tief om re­fe­ren­da bin­dend te ma­ken. In de for­ma­tie met uit­ge­spro­ken re­fe­ren­da­ha­ters VVD, CDA en Chris­tenU­nie sneu­vel­de ook de be­staan­de va­ri­ant.

Vrij­wel de ge­he­le op­po­si­tie keert zich te­gen dat voor­ne­men. SP, PVV, PvdD, 50Plus en FvD wil­len bin­den­de re­fe­ren­da. GroenLinks, PvdA en Denk wil­len de raad­ge­ven­de ver­sie hou­den. Ver­schil­len­de groe­pen zijn al steun­be­tui­gin­gen aan het ver­za­me­len om, zo­dra de af­schaf­fing door de se­naat is, een re­fe­ren­dum af te dwin­gen over het re­fe­ren­dum. Zo’n stem­ming zou op een po­li­tiek ge­voe­lig mo­ment ge­hou­den kun­nen wor­den, bij­voor­beeld ge­lijk­tij­dig met de ver­kie­zin­gen voor de Pro­vin­ci­a­le Sta­ten – en dus de Eer­ste Ka­mer – in maart 2019.

On­der­zoe­ken la­ten al sinds de ja­ren ze­ven­tig zien dat een flin­ke meer­der­heid van de be­vol­king voor­stan­der is van het hou­den van volks­stem­min­gen – al dan niet bin­dend. Al is het en­thou­si­as­me sinds het Oe­kra­ï­ne­re­fe­ren­dum wel ge­daald on­der kie­zers van met na­me PvdA en D66. Dat blijkt uit nieu­we cij­fers van het bin­nen­kort te ver­schij­nen Na­ti­o­naal Kie­zers-

SGP’er Van der Staaij noemt af­schaf­fing ‘lan­ge neus’ naar de kie­zer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.