Speel­ruim­te May klei­ner door Con­ser­va­tief steek­spel

Uit twee ge­lek­te brie­ven blijkt dat veel par­tij­ge­no­ten van The­re­sa May aan haar lei­der­schap twij­fe­len. Als zij weg­gaat kan La­bour win­nen.

NRC Handelsblad - - Buitenland - Door on­ze cor­res­pon­dent

Mel­le Gar­scha­gen

Het voor­ge­no­men ver­trek van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk uit de EU blijft de Brit­se po­li­tiek ver­lam­men. Dit week­end maak­ten de kei­zer en zijn Bru­tus het pre­mier The­re­sa May weer bui­ten­ge­woon moei­lijk. In een brief aan May schrij­ven mi­nis­ters Bo­ris Jo­hn­son en Mi­chael Go­ve dat on­vol­doen­de werk ge­maakt wordt van het uit­wer­ken van een har­de Brexit.

De brief, die in han­den kwam van de zon­dags­kran­ten, is een se­ri­eus pro­bleem voor May. Als Jo­hn­son, de be­ge­na­dig­de re­de­naar, en Go­ve, de ide­o­loog en stra­teeg, de krach­ten bun­de­len, zijn zij tot veel in staat.

Nu May in de af­ge­lo­pen twee we­ken twee mi­nis­ters heeft moe­ten ver­van­gen en mo­ge­lijk nog meer wij­zi­gin­gen op til zijn (het lot van vi­ce­pre­mier Da­mi­an Gr­een hangt af van een on­der­zoek naar on­ge­wenst ge­drag) ho­pen Jo­hn­son en Go­ve wel­licht aan te stu­ren op een bre­de­re her­schik­king van de mi­nis­ters­pos­ten. Zij pro­be­ren de zwak­te van May uit te bui­ten om ge­ma­tig­de krach­ten als Phi­lip Ham­mond, de mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën, weg te krij­gen. Mi­nis­ter Da­vid Da­vis maak­te maan­dag be­kend dat het Brit­se par­le­ment zich mag uit­spre­ken over het Brexit-ak­koord.

Veer­tig To­ries wil­len nieu­we lei­der

Er speelt meer. Zon­dag bleek dat veer­tig To­ries in het La­ger­huis het er­over eens zijn, dat er een nieu­we lei­der­schaps­ver­kie­zing moet ko­men. Dat zijn acht stem­men te wei­nig om May weg te krij­gen. Bo­ven­dien: zeg­gen dat er een nieu­we lei­der moet ko­men en daad­wer­ke­lijk de pro­ce­du­re aan­van­gen om May weg te krij­gen, The­re­sa May maan­dag bij het ver­la­ten van haar ambts­wo­ning.

zijn twee ver­schil­len­de din­gen. To­ries we­ten heel goed dat een nieu­we lei­der waar­schijn­lijk op­nieuw La­ger­huis­ver­kie­zin­gen moet uit­schrij­ven om ge­loof­waar­dig te zijn. Ge­zien het maan­den­lan­ge ge­ru­zie, ge­stun­tel en ge­doe bin­nen de Con­ser­va­tie­ven is de kans zeer groot dat Je­re­my Cor­byn met zijn La­bour-par­tij dan wint.

De drei­ging van de veer­tig om te mui­ten toont wel aan dat de speel­ruim­te van May klei­ner en klei­ner wordt, ter­wijl de moei­lijk­ste be­slui­ten nog ge­no­men moe­ten wor­den.

In Brus­sel wordt weer on­der­han­deld over de Brexit. De Brit­ten blij­ven over­tuigd dat op be­lang­rij­ke on­der- wer­pen (de rech­ten van bur­gers, mee­ne­men van ver­ze­ke­rin­gen, er­ken­ning van di­plo­ma’s) wel de­ge­lijk gro­te voor­uit­gang is. Toch houdt EU-on­der­han­de­laar Mi­chel Bar­nier de boot af. De Brit­ten moe­ten met meer ko­men, vindt hij.

Er­gens in de ko­men­de we­ken zal dui­de­lijk moe­ten wor­den dat de Brit­ten be­reid zijn tien­tal­len mil­jar­den meer aan de EU te be­ta­len. Zo niet, dan is de kans klein dat de EU toe­staat dat van­af de­cem­ber de Brexit-ge­sprek­ken over de toe­komst (lees: han­dels­ver­drag) gaan. Dat is een vu­ri­ge Brit­se wens en de eni­ge stro­halm die May nog heeft om te la­ten zien dat zij wel in staat is Brexit te re­ge­len.

De eer­ste ge­ruch­ten dat een be­sluit hier­over naar maart 2018 wordt op­ge­scho­ven, klin­ken al. Go­ve en Jo­hn­son pro­be­ren on­der­tus­sen een stil­le pa­leis­re­vo­lu­tie te ple­gen. Nu mor­ren To­ries voor­al in de kran­ten. Als May weer een te­gen­slag moet in­cas­se­ren, wordt de roep om haar ver­trek oor­ver­do­vend luid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.