Le­ger­chef tikt Mu­ga­be op de vin­gers om­dat hij ‘de re­vo­lu­tie wil kid­nap­pen’

NRC Handelsblad - - Buitenland - Bram Ver­meu­len

In een zeer on­ge­brui­ke­lijk op­tre­den heeft de com­man­dant van de strijd­krach­ten in Zim­bab­we pre­si­dent Ro­bert Mu­ga­be ge­waar­schuwd voor in­grij­pen door het le­ger. Ge­ne­raal Con­stan­ti­ne Chi­wen­ga eist dat er on­mid­del­lijk een ein­de komt aan de zui­ve­rings­ac­tie die Mu­ga­be vo­ri­ge week be­gon in zijn ei­gen par­tij met het ont­slag van vi­ce­pre­si­dent Em­mer­son Mnan­gag­wa. Het is de eer­ste keer in de 37 jaar dat Mu­ga­be aan de macht is in Zim­bab­we dat de hoog­ste le­ger­chef zich zo ex­pli­ciet uit­spreekt te­gen een be­sluit van de pre­si­dent, te­vens op­per­be­vel­heb­ber.

Zon­der Mu­ga­bes naam te noe­men waar­schuw­de ge­ne­raal Chi­wen­ga maan­dag dat de strijd­krach­ten „die­ge­nen zul­len stop­pen die de re­vo­lu­tie wil­len kid­nap­pen”. Op de pers­con­fe­ren­tie op een le­ger­ba­sis in Ha­ra­re werd hij ge­flan­keerd door ne­gen­tig of­fi­cie­ren van de land- en lucht­macht. De ont­sla­gen vi­ce­pre­si­dent was een be­lang­rij­ke steun­pi­laar voor het le­ger en de­cen­nia­lang het hoofd van de in­lich­tin­gen­dienst. Tot vo­ri­ge week maan­dag gold hij als ‘kroon­prins’ om Mu­ga­be op te vol­gen. Mnan­gag­wa zegt te vre­zen voor zijn le­ven en is naar ver­luidt naar Chi­na ge­vlucht. Veel van zijn ver­trou­we­lin­gen zijn de af­ge­lo­pen da­gen ook aan de kant ge­zet.

Zijn ont­slag maakt de weg vrij voor de be­noe­ming van Mu­ga­bes 40 jaar jon­ge­re echt­ge­no­te, Gra­ce, tot vi­ce­pre­si­dent. Ter­wijl Mu­ga­be fy­siek zien­der­ogen ver­zwakt, eist Gra­ce steeds meer po­li­tie­ke ruim­te op. Haar be­noe­ming zou een gru­wel zijn in de ogen van veel ge­ne­raals, voor­al ook om­dat ze niet deel­nam aan de be­vrij­dings­strijd die Mu­ga­be in 1980 aan de macht bracht.

„De­ze zui­ve­ring is over­dui­de­lijk ge­richt te­gen men­sen met een ver­le­den in de be­vrij­dings­strijd en moet on­mid­del­lijk stop­pen”, zei ge­ne­raal Chi­wen­ga. Mu­ga­be waar­schuw­de zijn ge­ne­raals eer­der al zich niet met de po­li­tiek te be­moei­en. Om­dat de al­li­an­tie tus­sen Chi­wen­ga en Mnan­gag­wa pu­bliek ge­heim is in Zim­bab­we is het aan­ne­me­lijk dat Mu­ga­be re­ke­ning hield met dit sce­na­rio voor hij zijn vi­ce­pre­si­dent ont­sloeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.