Slob: item NOS over Ga­za niet aan­pas­sen

NRC Handelsblad - - Cultuur -

Het NOS Jeugd­jour­naal hoeft zijn uit­zen­ding van 9 sep­tem­ber – met een item over kin­de­ren in Ga­za – niet aan te pas­sen of te schrap­pen uit het ar­chief. Dat heeft mi­nis­ter Slob (Me­dia, CU) vo­ri­ge week ge­ant­woord op vra­gen van Kamerlid Jo­ël Voor­de­wind (CU). Die re­a­geer­de op een klacht van Li­koed Ne­der­land, een lob­by­ver­e­ni­ging ge­li­eerd aan de Is­ra­ë­li­sche par­tij Li­kud.

Voor­de­wind wil­de we­ten wat Slob vond van de re­por­ta­ge. Het kwam door Is­ra­ël, al­dus het Jeugd­jour­naal, dat kin­de­ren in Ga­za bij­voor­beeld hun huis­werk niet kun­nen ma­ken ’s avonds, om­dat er vaak geen stroom is. Daar­op kreeg de NOS een klacht over het item, schrijft Slob. Dat die klacht van Li­koed Ne­der­land kwam, meldt Slob niet. „ NOS Jeugd­jour­naal voedt kin­de­ren op met leu­gens over Is­ra­ë­li­ërs”, stel­de Li­koed in een pers­be­richt.

Vijf da­gen na de uit­zen­ding plaatste het Jeugd­jour­naal een rec­ti­fi­ca­tie op zijn si­te. ‘We de­den iets fout’, al­dus de NOS. „Nu leek het mis­schien of het voor­al de schuld van Is­ra­ël is, ter­wijl ook lei­ders van an­de­re lan­den, de Pa­les­tij­nen zelf en bij­voor­beeld Egyp­te met de pro­ble­men te ma­ken heb­ben.”

Slob wil de NOS niet op­roe­pen de uit­zen­ding on­li­ne aan te pas­sen. Hij mag zich als be­winds­man niet uit­spre­ken over in­hou­de­lij­ke en re­dac­ti­o­ne­le kwes­ties. Bo­ven­dien: „De NOS liet we­ten dat ar­chie­ven van nieuws­uit­zen­din­gen uit prin­ci­pe niet wor­den her­schre­ven, om­dat ori­gi­ne­le uit­zen­din­gen al­tijd be­schik­baar be­ho­ren te blij­ven”.

De in­te­gri­teit van on­li­ne­ar­chie­ven is een hei­kel punt voor me­dia. Vaak ver­zoe­ken men­sen die zich ge­du­peerd voe­len of me­dia hen kun­nen schrap­pen uit het ar­chief. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.