‘Fas­cis­me is on­ze eni­ge vij­and’

Krijgt een der­de sei­zoen. De Ama­zon-se­rie ver­telt een al­ter­na­tief ge­schie­de­nis­ver­haal, waar­in de na­zi’s de baas in de VS zijn. „De re­a­li­teit is don­ker­der ge­wor­den en lijkt meer op on­ze se­rie”

NRC Handelsblad - - De Gids - Hans Klis

Sce­ne uit Ama­zon-se­rie The Man In The High Cast­le. Re­gis­seur Isa Dick Hac­kett: „We had­den nooit kun­nen ver­wach­ten dat er daad­wer­ke­lijk nog na­zi’s door on­ze stra­ten zou­den mar­che­ren.” The Man in The High Cast­le Met: Alexa Da­va­los, Ca­ry-Hi­royu­ki Ta­ga­wa en Ru­fus Se­well Sei­zoen 3, 10 af­le­ve­rin­gen van cir­ca 55 mi­nu­ten. Te zien op Ama­zon; da­tum nog on­be­kend. n de al­ler­eer­ste af­le­ve­ring van Ama­zon-se­rie The Man In The High Cast­le dwingt een klap­band ver­zets­man Joe Bla­ke van de weg. Ge­strand tus­sen ma­ïs­vel­den in het Ame­ri­kaan­se Mid­den­wes­ten, schiet een voor­bij­rij­den­de po­li­tie­man hem te hulp. De vrien­de­lij­ke dien­der, met een ro­de na­zi-band om zijn rech­ter­arm, deelt een bo­ter­ham met ei­er­sa­la­de met de ver­dwaal­de New Yor­ker. „Wat is dat?”, vraagt Bla­ke, als het plots wit­te en grij­ze vlok­ken be­gint te re­ge­nen. „Het zie­ken­huis”, zegt de agent. „El­ke dins­dag ver­bran­den ze in­va­li­den, ter­mi­na­le pa­ti­ën­ten; zij die de staat tot last zijn. Fij­ne dag ver­der!”

Een on­wer­ke­lij­ke sce­ne in een al­ter­na­tief ge­schie­de­nis­ver­haal naar het boek van de Ame­ri­kaan­se sci­en­ce­fic­ti­ons­chrij­ver Phi­lip K. Dick, waar­in de na­zi’s de Twee­de We­reld­oor­log win­nen en sa­men met Ja­pan Ame­ri­ka ver­o­ve­ren.

On­wer­ke­lijk in elk ge­val in ja­nu­a­ri 2015, toen de eer­ste af­le­ve­ring ver­scheen op vi­deo­dienst Ama­zon Pri­me. Voor­dat ne­o­na­zi’s in de Ame­ri­kaan­se stad Char­lot­tes­vil­le in Vir­gi­nia de straat op­gin­gen met fak­kels in de hand. En voor­dat Do­nald Trump de de­mon­stran­ten niet di­rect wil­de ver­oor­de­len. De ma­kers van The Man in The High Cast­le zijn ge­schrok­ken van de­ze con­ver­gen­tie van feit en fic­tie, ver­tel­len ze tij­dens een pers­bij­een­komst op de Co­mic Con in New York. „De re­a­li­teit is don­ker­der ge­wor­den en lijkt meer op on­ze se­rie”, zegt Isa Dick Hac­kett, re­gis­seur van de se­rie en doch­ter van de sci­en­ce­fic­ti­o­nau­teur. „Daar­om is het goed dat we de­ze show nu ma­ken. Het heeft een an­ti-fas­cis­ti­sche bood­schap – net als het boek van mijn va­der. Hij zei dat fas­cis­me on­ze eni­ge vij­and was. Al had­den we nooit kun­nen ver­wach­ten dat er daad­wer­ke­lijk nog na­zi’s door on­ze stra­ten zou­den mar­che­ren.”

Ama­zon zal in elk ge­val niet op­nieuw re­cla­me ma­ken voor The Man In The High Cast­le door pro­mi­nent ha­ken­krui­zen en an­de­re na­zi-sym­bo­liek op mu­ren en ban­ken te plak­ken, zo­als het deed in 2015 in de New York­se me­tro.

„Ama­zon vond zo’n re­cla­me­cam­pag­ne ‘kun­nen’ om­dat dit soort sym­bo­liek ico­nen wa­ren uit een ver ver­le­den. Een af­ge­slo­ten hoofd­stuk”, zegt me­dia­we­ten­schap­per van de Uni­ver­si­teit Utrecht Dan Has­s­ler-Fo­rest aan de te­le­foon. „De af­ge­lo­pen twee jaar is bij veel men­sen in de VS door­ge­dron­gen dat de drei­ging van fas­cis­me en ne­o­na­zis­me, door po­li­tiek-eco­no­mi­sche en so­ci­a­le ge­vol­gen, nog steeds heel echt is.”

Ook in het der­de sei­zoen van de se­rie volgt de kij­ker Oberg­rup­pen­f­ührer Jo­hn Smith (ge­speeld door Brit­se ac­teur Ru- fus Se­well) in New York. Een Ame­ri­kaan­se sol­daat die na de ne­der­laag op­klom tot een ho­ge rang in de lo­ka­le SS. De kij­ker ziet hem ver­zets­le­den mar­te­len en ver­moor­den, maar ook re­gel­ma­tig lief­de­vol met zijn jon­ge kin­de­ren spe­len.

„Ik speel een Ame­ri­kaan­se na­zi”, zegt Ru­fus Se­well op New York Co­mic Con. Hij trekt een be­den­ke­lijk ge­zicht. „Het is een gek­ke we­reld te­gen­woor­dig, hè?” Het spe­len van een ge­loof­waar­di- ge na­zi in een al­ter­na­tie­ve we­reld is las­tig, ver­telt Se­well. „Ik wil de cli­chés ver­mij­den over een­di­men­si­o­na­le na­zi’s die we ken­nen uit ou­de films. Ik speel er een die met zijn vrouw een ham­bur­ger eet, met een fles ket­chup op ta­fel.”

De ma­kers van The Man In The High Cast­le lij­ken zich be­wust van het ge­vaar om fas­cis­me wit te was­sen met her­ken­ba­re en ge­nu­an­ceer­de per­so­na­ges. Al lang voor de ge­beur­te­nis­sen in Char­lot­tes­vil­le over­leg­den ze re­gel­ma­tig over het waar­bor­gen van het an­ti­fas­cis­ti­sche ka­rak­ter van de show.

Voor­als­nog ziet het er niet uit dat het nieu­we sei­zoen van The Man In The High Cast­le de­zelf­de he­vi­ge re­ac­ties zal op­roe­pen als het de­ze zo­mer door HBO aan­ge­kon­dig­de Con­fe­de­ra­te. Die se­rie van de ma­kers van Ga­me of Thro­nes ver­telt een al­ter­na­tie­ve ge­schie­de­nis waar­in de zui­de­lij­ke sta­ten zich na de Ame­ri­kaan­se Bur­ger­oor­log met suc­ces heb­ben af­ge­schei­den van het Noor­den en waar sla­ver­nij nog al­tijd be­staat. Waar­om zou­den twee wit­te ma­kers het ver­haal van de zui­de­lij­ke sta­ten moe­ten ver­heer­lij­ken, vroe­gen cri­ti­ci zich af.

De Ame­ri­kaan­se au­teur Ta-Ne­hi­si Coa­tes, een van de in­vloed­rijk­ste den­kers over ras van dit mo­ment in de VS, schreef in een es­say in The At­lan­tic dat hij een groot ver­schil ziet tus­sen bei­de se­ries. De strijd te­gen sla­ver­nij is nooit op­ge­hou­den sinds het ver­lies van de Zui­de­lij­ke sta­ten. Na­zi-Duits­land is ver­sla­gen en de lei­ders be­recht, wat niet is ge­beurd met de Ge­con­fe­de­reer­de se­pa­ra­tis­ten. „Zelfs nu nog vech­ten AfroA­me­ri­ka­nen daar het­zelf­de ge­vecht als net na de Re­con­struc­tie”, schrijft hij in The At­lan­tic. „De ma­kers van Con­fe­de­ra­te snap­pen niet dat de oor­log voor hen wel­is­waar voor­bij is, maar niet voor ons. Afro-Ame­ri­ka­nen heb­ben geen sci­en­ce­fic­ti­on no­dig. We zien het als we on­ze deur open­doen, in on­ze po­li­tiek en als we de te­le­vi­sie aan­zet­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.