Ro­kend en beu­kend naar een ge­za­men­lij­ke uit­bar­sting

NRC Handelsblad - - De Gids -

duur­de even voor­dat al­le bou­ten en moe­ren op el­kaar aan­ge­slo­ten wa­ren, zon­dag­avond in de uit­ver­koch­te Zig­go Do­me, Amsterdam, maar van­af ‘No One Knows’, op een der­de van de set, lag de groo­ve-trein van Qu­eens of the Sto­ne Age op koers.

De band rond voor­man Josh Hom­me maakt rock­mu­ziek met veel wen­din­gen, te­gen el­kaar in woe­len­de on­der­stro­men, en knar­sen­de gi­taar­la­gen. Al meer dan twin­tig jaar scha­ven de vijf Ca­li­for­ni­sche mu­zi­kan­ten aan hun stijl, met het on­langs ver­sche­nen al­bum Vil­lains als voor­lo­pig hoog­te­punt.

Het mooie is dat de band hun ge­com­pli­ceer­de struc­tu­ren in­mid­dels tot een vloei­end ge­heel weet te ma­ken. Dan ligt Hom­mes ho­ge zang­stem in­ge­bed in een on­der­aards grom­mend ge­heel van dei­nen­de rit­mes, ter­wijl in de ver­te een gi­taar­du­el wordt uit­ge­voch­ten. De ba­rok­ke op­bouw in com­bi­na­tie met het aard­se ge­luid, is exem­pla­risch voor de aan­pak van Qu­eens of the Sto­ne Age en uit­zon­der­lijk in de door­gaans een­dui­di­ger rock­mu­ziek. Na ja­ren in de klei­ne­re clubs te heb­ben ge­speeld, stond de band zon­dag in­mid­dels voor de twee­de keer in Zig­go Do­me. Om­ge­ven door wie­be­len­de pa­len die fel licht sche­nen, sta­ken de in het zwart ge­kle­de mu­zi­kan­ten, met al­leen Hom­me in een ro­de blou­se, de ze­ven­tien­dui­zend man moei­te­loos in hun zak. Een af­wis­se­len­de keu­ze uit hun re­per­toi­re voer­de langs het ou­de ‘Mon­sters In The Pa­ra­sol’, de op­ge­fok­te pu­blieks­fa­vo­riet ‘Litt­le Sis­ter’ en een zwoel boo­gi­ënd ‘Ma­ke It Wit Chu’.

Hom­me hield nu en dan een praat­je, waar­bij hij be­na­druk­te dat hij nie­mand wil voor­schrij­ven hoe hij moet le­ven. De goed­moe­di­ge rock­god is zelf ook door scha­de en schan­de wijs ge­wor­den. Ro­kend, zin­gend en gi­taar spe­lend werd het pu­bliek tot de laat­ste epi­so­de van het ruim twee uur du­ren­de op­tre­den, met drif­tig ge­beuk, in bij­voor­beeld ‘Head Li­ke A Haun­ted Hou­se’, tot een ge­za­men­lij­ke uit­bar­sting van dan­sen en sprin­gen aan­ge­zet. Hes­ter Car­valho

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.