Eco­no­mie blijft groei­en, maar niet meer in re­cord­tem­po

In het der­de kwar­taal be­droeg de groei 0,4 pro­cent. Dat is min­der dan de zeer ho­ge 1,5 pro­cent in het twee­de kwar­taal.

NRC Handelsblad - - Economie - Door een on­zer re­dac­teu­ren

Wie niet be­ter weet, zou den­ken dat de Ne­der­land­se eco­no­mie een ma­tig kwar­taal ach­ter de rug heeft. Van april tot en met ju­ni groei­de het bru­to bin­nen­lands pro­duct (bbp) met 1,5 pro­cent, het hoog­ste Ne­der­land­se groei­cij­fer van de­ze eeuw. In de af­ge­lo­pen maan­den be­droeg de groei slechts 0,4 pro­cent. Een in­zak­ker, zo lijkt het.

Maar dat is niet zo, zegt hoof­deco­noom van het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) Pe­ter Hein van Mul­li­gen, die de eco­no­mi­sche kwar­taal­cij­fers dins­dag pre­sen­teer­de. Het groei­re­cord van het twee­de kwar­taal was een toe­vals­tref­fer. „Als de eco­no­mie groeit, en al­ler­lei fac­to­ren zit­ten op­eens mee, kan dat zo’n sterk groei­cij­fer op­le­ve­ren. Dat het daar­na weer iets min­der gaat, is niet zo gek.”

Wel­be­schouwd heeft de Ne­der­land­se eco­no­mie ge­woon een pri­ma kwar­taal ach­ter de rug, zegt het CBS. De groei was „breed ge­dra­gen”. Con-

ACCOUNTANTS

su­men­ten ga­ven meer geld uit, be­drij­ven in­ves­teer­den meer en de ex­port van Ne­der­land­se goe­de­ren naar het bui­ten­land liep ver­der op. De stij­ging in de con­su­men­ten­uit­ga­ven, 2,5 pro­cent, was zelfs de sterk­ste in tien jaar tijd. Ne­der­lan­ders koch­ten meer elek­tro­ni­sche ap­pa­ra­ten en kle­ding. Ook ga­ven ze meer geld uit aan de in­rich­ting van hun huis.

Dat de eco­no­mie aan­trekt, heeft ook ge­vol­gen voor de ar­beids­markt. Er kwa­men vol­gens het CBS de af­ge­lo­pen maan­den 51.000 ba­nen bij voor werk­ne­mers en zelf­stan­di­gen. Het per­cen­ta­ge werk­lo­zen daal­de van 5,0 pro­cent naar 4,7 pro­cent.

Werk­lo­zen krij­gen een ster­ke­re on­der­han­de­lings­po­si­tie. Ze heb­ben ge­mid­deld nog maar één con­cur­rent bij een sol­li­ci­ta­tie. Vol­gens hoof­deco­noom Van Mul­li­gen wor­den er bo­ven­dien meer vas­te con­trac­ten uit­ge­deeld: „Be­drij­ven heb­ben moei­te per­so­neel te vin­den. Met een vast con­tract kun­nen ze men­sen aan zich bin­den. Het gaat be­ter met de eco­no­mie, dus werk­ge­vers dur­ven het aan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.