Top­man KPMG weg na twee jaar we­gens ‘on­vol­doen­de draag­vlak’

NRC Handelsblad - - Economie -

De be­stuurs­voor­zit­ter van ac­coun­tants­kan­toor KPMG, Al­bert Röell, stapt per 1 de­cem­ber op. Dat liet het be­drijf maan­dag in een ver­kla­ring we­ten. Vol­gens Röell ver­liep „de on­der­lin­ge sa­men­wer­king niet op­ti­maal”. Röell leid­de het be­drijf sinds sep­tem­ber 2015.

In de ver­kla­ring schrijft KPMG dat Röell de be­slis­sing heeft ge­no­men „in goed over­leg met de raad van com­mis­sa­ris­sen en de raad van be­stuur”. Zijn ta­ken wor­den tij­de­lijk over­ge­no- men door Rob Fij­ne­man, lid van de raad van be­stuur, tot er een op­vol­ger is ge­von­den. Röell blijft als ad­vi­seur tot 1 no­vem­ber 2018 ver­bon­den aan KPMG.

Ber­nard Wien­tjes, voor­zit­ter van de raad van com­mis­sa­ris­sen van KPMG, re­a­geer­de maan­dag­avond tij­dens een persmo­ment kort op het nieuws. Vol­gens Wien­tjes was er „in de per­soon­lij­ke sfeer on­vol­doen­de draag­vlak” voor Röell bin­nen de raad van be­stuur. Röell zou zelf het ini­ti­a­tief heb­ben ge­no­men om op te stap­pen.

Wien­tjes deel­de daar­naast mee dat de vol­gen­de be­stuurs­voor­zit­ter net als Röell af­kom­stig zal zijn van bui­ten KPMG. Röell is ban­kier en was be­stuurs­voor­zit­ter van Kas Bank voor zijn over­stap naar KPMG in 2015.

Vol­gens Wien­tjes wordt het „ver­an­der­tra­ject” dat KPMG de af­ge­lo­pen ja­ren heeft in­ge­sla­gen wel door­ge­zet. KPMG kwam de af­ge­lo­pen ja­ren ver­schil­len­de ke­ren in op­spraak. In ju­li moest het van­we­ge be­las­ting­frau­de voor 8 mil­joen eu­ro schik­ken met jus­ti­tie. Ook kreeg het re­cord­boe­te van toe­zicht­hou­der AFM we­gens slech­te in­ter­ne kwa­li­teits­be­heer­sing.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.