Ak­koord over loons­ver­ho­ging van 4,6 pro­cent in de ho­re­ca

NRC Handelsblad - - Economie -

Na drie jaar on­der­han­de­len heb­ben vak­bond CNV en bran­che­ver­e­ni­ging Ko­nink­lij­ke Ho­re­ca Ne­der­land (KHN) een ak­koord ge­slo­ten voor een nieu­we cao. De 400.000 werk­ne­mers in de ho­re­ca kun­nen de ko­men­de twee jaar een loons­ver­ho­ging te­ge­moet­zien van 4,6 pro­cent. Het ak­koord gaat bij goed­keu­ring van de CNV-ach­ter­ban op 1 ja­nu­a­ri in. Ver­der zijn er nieu­we af­spra­ken ge­maakt over de uur­lo­nen bij pay­roll, het wet­te­lijk mi­ni­mum­loon en uit­zend­werk. Nieuw in de cao zijn de af­spra­ken voor in­val­lers en sei­zoens­krach­ten. Werk­ne­mers die bij­voor­beeld al­leen in de zo­mer bij strand­ten­ten wer­ken, moe­ten zes maan­den uit dienst voor­dat ze een nieuw con­tract voor be­paal­de tijd kun­nen krij­gen. Voor hen komt nu een uit­zon­de­rings­re­gel: voort­aan is die on­der­bre­king nog maar drie maan­den. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.