Goed nieuws voor zzp’ers en uit­zend­krach­ten: het wordt voor hen steeds mak­ke­lij­ker om een huis te ko­pen.

NRC Handelsblad - - Economie - Chris­ti­aan Pel­grim

en ei­gen huis ko­pen? Dat wordt heel las­tig, zei de on­af­han­ke­lij­ke hy­po­theek­ad­vi­seur van Vol­kan Öz­tas (30) be­gin dit jaar. Öz­tas werkt als uit­ke­rings­des­kun­di­ge bij het UWV, maar dan wel op uit­zend­ba­sis. Dat is een veel te on­ze­ke­re baan voor ban­ken, dacht de ad­vi­seur.

Öz­tas nam er geen ge­noe­gen mee. „Een ad­vi­seur kan zo­veel zeg­gen.” Dus ging hij zelf op zoek, op in­ter­net. Na even goog­e­len vond hij de oplos­sing: zijn uit­zend­bu­reau Man­po­wer geeft sinds kort ‘per­spec­tief­ver­kla­rin­gen’ uit voor uit­zend­krach­ten die goe­de baan­kan­sen heb­ben. Ban­ken hech­ten veel waar­de aan die ver­kla­ring, om­dat ze de ei­sen er­van me­de heb­ben be­dacht.

Voor men­sen met flexi­bel werk wordt het steeds ge­mak­ke­lij­ker een huis te ko­pen. De per­spec­tief­ver­kla­ring voor uit­zend­krach­ten is daar een voor­beeld van. Wie één jaar voor het­zelf­de uit­zend­bu­reau heeft ge­werkt, kan de ver­kla­ring aan­vra­gen. Niet el­ke aan­vra­ger krijgt zo­maar een ver­kla­ring: uit een da­ta-analyse moet blij­ken dat je goe­de ar­beids­markt­kan­sen hebt. Er wordt ge­ke­ken naar de werk­ge­le­gen­heid in je sec­tor en re­gio en per­soon­lij­ke ken­mer­ken: leef­tijd, op­lei­ding en werk­er­va­ring. En het uit­zend­bu­reau moet po­si­tief over je zijn.

Sinds de eer­ste ex­pe­ri­men­ten met de per­spec­tief­ver­kla­ring, be­gin 2014, heb­ben zo’n 3.100 uit­zend­krach­ten de ver­kla­ring aan­ge­vraagd. Bij iets meer dan de helft van hen, 1.700 keer, werd die aan­vraag ge­ho­no­reerd.

Voor­uit in plaats van ach­ter­uit

Öz­tas vroeg zijn per­spec­tief­ver­kla­ring af­ge­lo­pen zo­mer aan. Bij de bank was hij toen al ge­weest. „Daar zei de ad­vi­seur: als je die ver­kla­ring krijgt, zie ik geen re­den waar­om je geen hy­po­theek kunt krij­gen.” Hij kreeg de per­spec­tief­ver­kla­ring, om­dat zijn ar­beids­markt­kan­sen po­si­tief wer­den in­ge­schat. Öz­tas is jong, heeft goe­de werk­er­va­ring met zijn uit­zend­baan bij het UWV en zijn op­dracht­ge­vers zijn te­vre­den over hem. Hij heeft een mbo-op­lei­ding ge­volgd tot ju­ri­disch me­de­wer­ker, zegt Öz­tas. „Maar voor het werk dat ik doe bij het UWV zijn na mij al­leen nog maar hbo’ers aan­ge­no­men.”

Ban­ken en an­de­re hy­po­theek­ver­strek­kers zijn te­vre­den over de per­spec­tief­ver­kla­ring. Het lijkt mis­schien on­ze­ker om een le­ning te ge­ven aan flexi­be­le ar­beids­krach­ten, maar het te­gen­deel is waar, zegt Lex Du­puits van Ob­vi­on Hy­po­the­ken. Die hy­po­theek­ver­strek­ker be­gon in 2014 als eer­ste te ex­pe­ri­men­te­ren met de ver­kla­ring. De tra­di­ti­o­ne­le werk­ge­vers­ver­kla­ring is vol­gens hem juist on­ze­ker­der voor ban­ken: „Gro­te fir­ma’s als het wa­ren­huis V&D ga­ven vlak voor hun fail­lis­se­ment nog werk­ge­vers­ver­kla­rin­gen aan men­sen met een vast con­tract. Van die kan­di­da­ten we­ten wij niet of zij in staat zijn snel een nieu­we baan te vin­den met het­zelf­de in­ko­men.”

De per­spec­tief­ver­kla­ring kijkt voor­uit, in plaats van ach­ter­uit. Uit­zend­krach­ten die op de­ze ma­nier een hy­po­theek heb­ben ge­kre­gen, blij­ken die le­ning daar­om ook blij­vend te kun­nen fi­nan­cie­ren, zegt Du­puits. „Er zijn nog geen men­sen op ach­ter­stand ge­raakt. Tot nu toe func­ti­o­neert het heel goed.”

Ook voor star­ten­de zelf­stan­di­gen zon­der per­so­neel (zzp’ers) is een huis ko­pen ge­mak­ke­lij­ker ge­wor­den. Voor­heen moesten zij bij de bank goe­de be­drijfs­re­sul­ta­ten la­ten zien van de af­ge­lo­pen drie jaar. Wie pas net was ge­start, kon dus pas na drie jaar een huis ko­pen.

Dat ver­an­der­de een jaar ge­le­den. Wie nu mi­ni­maal een jaar goe­de re­sul­ta­ten heeft en aan een aan­tal an­de­re ei­sen vol­doet, komt in aan­mer­king voor de Na­ti­o­na­le Hy­po­theek­ga­ran­tie. Met die ga­ran­tie staat een ‘waar­borg­fonds’ ga­rant als je je hy­po­theek niet meer kunt af­be­ta­len. Voor die ga­ran­tie be­taal je een een­ma­li­ge pre­mie, maar die ver­dien je te­rug door­dat de bank je een la­ger ren­te­per­cen­ta­ge geeft. De bank heeft na­me­lijk meer ze­ker­heid bij klan­ten met zo’n hy­po­theek­ga­ran­tie.

De Ver­e­ni­ging Ei­gen Huis is blij met al die ont­wik­ke­lin­gen. De be­lan­gen­ver­e­ni­ging voor hui­zen­be­zit­ters was me­de-ini­ti­a­tief­ne­mer van de per­spec­tief­ver­kla­ring. „Maar we zijn nog niet waar we wil­len zijn”, zegt Ni­co Stol­wijk van de ver­e­ni­ging. Hij zou wil­len dat de per­spec­tief­ver­kla­ring door nóg meer men­sen aan­ge­vraagd kan wor­den. Men­sen met een jaar­con­tract, bij­voor­beeld.

Heeft de per­spec­tief­ver­kla­ring de po­ten­tie om de klas­sie­ke werk­ge­vers­ver­kla­ring he­le­maal te ver­drin­gen? „Op lan­ge ter­mijn is daar wel­licht iets voor te zeg­gen”, zegt Stol­wijk. „Als je kijkt naar het ri­si­co is de per­spec­tief­ver­kla­ring denk ik te ver­kie­zen bo­ven de werk­ge­vers­ver­kla- ring: voor­uit kij­ken in plaats van ach­ter­uit kij­ken.”

Ex­tra kos­ten­post

Du­puits van Ob­vi­on is voor­zich­tig in zijn voor­spel­lin­gen, maar hij kan zich voor­stel­len dat de per­spec­tief­ver­kla­ring aan ter­rein zal win­nen, om­dat het kre­diet­ver­strek­kers zo’n „goed beeld” geeft. „In de Ver­e­nig­de Sta­ten heb je zelfs per­soon­lij­ke kre­diet­sco­res. Wel­licht zet­ten we in de toe­komst een stap in de­ze rich­ting. Voor Ne­der­land zou dat wel een gro­te stap zijn.”

Op de kor­te­re ter­mijn zou Du­puits het mooi vin­den als de per­spec­tief­ver­kla­ring ook be­schik­baar wordt ge­maakt voor zzp’ers. Maar ook die uit­brei­ding is nog niet in zicht. „De gro­te vraag is dan: wat gaat dat kos­ten voor de zzp’er die de ver­kla­ring aan­vraagt?” Nu wor­den de kos­ten voor de be­oor­de­lings­pro­ce­du­re gro­ten­deels be­taald door de uit­zend­bu­reaus. Voor zzp’ers zou het een ex­tra kos­ten­post wor­den.

Öz­tas heeft in­mid­dels de koop­ak­te van zijn nieuw­bouw­huis in de Doe­tin­chem­se wijk Vij­ver­berg ge­te­kend. Hij hoopt dat de wo­ning in ju­ni of ju­li wordt op­ge­le­verd. „Zon­der zo’n ver­kla­ring zou je wel tien jaar als uit­zend­kracht kun­nen wer­ken zon­der een keer een huis te kun­nen ko­pen”, zegt hij. „Op de­ze ma­nier is het ge­woon goed ge­re­geld.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.