Men­sen die de gren­zen wil­len slui­ten, ont­van­gen Poe­tins idee­ën met open ar­men.

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Dus CDA-Kamerlid Pie­ter Omt­zigt be­ging nog­al een fout door een nep­ge­tui­ge van de ramp te hel­pen bij het ver­sprei­den van ver­de­re ver­war­ring over de toe­dracht, zo­als NRC ont­hul­de. Omt­zigt heeft zijn MH17-woord­voer­der­schap neer­ge­legd – de bes­te uit­komst voor na­be­staan­den, die lij­den on­der al het Rus­si­sche nep­nieuws. Een Poe­tin-adept is Omt­zigt trou­wens niet: de CDA’er was eer­der ui­terst kri­tisch over men­sen­rech­ten­schen­din­gen in Rus­land.

De kwes­tie on­der­streept de kwets­baar­heid van on­ze de­mo­cra­tie­ën – niet al­leen de Ame­ri­kaan­se – voor de com­bi­na­tie van Rus­si­sche be­ïn­vloe­ding en nep­nieuws. El País schets­te laatst hoe de Rus­sen ook het Ca­ta­laan­se con­flict op­sto­ken. Bau­det zag in dat con­flict zelfs een mid­del de EU ‘stuk te ma­ken’. Omt­zigts par­tij­lei­der Bu­ma noem­de de Rus­si­sche in­men­ging op het laat­ste CDA-con­gres ook „een be­drei­ging voor on­ze de­mo­cra­tie”. Het lijkt me niet over­dre­ven.

Dus het zou goed zijn als we de bin­nen­land­se po­si­ties hel­der krij­gen. Po­li­ti­ci en opi­nie­lei­ders kun­nen ge­slo­ten gren­zen be­plei­ten, pri­ma, maar waar­om moe­ten de gren­zen dan open voor Poe­tins op­vat­tin­gen – voor zijn des­in­for­ma­tie, zijn hac­kers, zijn an­ti-EU-cam­pag­ne?

Van Ne­der­land hou­den én Poe­tin steu­nen: dat is een nog­al on­waar­ach­ti­ge com­bi­na­tie ge­wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.