Val­se in­for­ma­tie Brus­sel pakt nep­nieuws aan

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina -

De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft maan­dag de strijd te­gen nep­nieuws op­ge­voerd. De ko­men­de drie maan­den wordt een pu­blie­ke con­sul­ta­tie ge­hou­den, waar­bij bur­gers, me­dia, ngo’s en tech­be­drij­ven wor­den op­ge­roe­pen idee­ën aan te dra­gen. Ook komt er een in­ter­na­ti­o­na­le ex­pert­groep om de Com­mis­sie te ad­vi­se­ren. Dat moet vol­gend voor­jaar lei­den tot een EU-stra­te­gie te­gen ‘fa­ke news’. De groot­scha­li­ge ver­sprei­ding van val­se in­for­ma­tie via in­ter­net en de mo­ge­lij­ke in­vloed die dat heeft op ver­kie­zin­gen en de­mo­cra­ti­sche be­slui­ten, houdt de ge­moe­de­ren op­nieuw be­zig na nieu­we aan­wij­zin­gen dat Rus­land zich on­li­ne mo­ge­lijk ook met de Ca­ta­laan­se kwes­tie heeft be­moeid. Maan­dag be­loof­den bui­ten­land­mi­nis­ters el­kaar tij­dens een ver­ga­de­ring in Brus­sel om in­men­ging ef­fec­tie­ver te­gen te gaan. „Ei­gen­lijk zien we al een aan­tal ja­ren dat hier een in­span­ning no­dig is en die in­span­ning dient te wor­den ver­hoogd”, zei ook mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Hal­be Zijlstra (VVD) na af­loop. De „ver­vor­ming” van het pu­blie­ke de­bat door val­se in­for­ma­tie kan vol­gens hem lei­den tot „ver­keer­de pu­blie­ke de­bat­ten en ver­keer­de be­sluit­vor­ming”. Vol­gens Eu­ro­com­mis­sa­ris Ma­riya Ga­briel (Di­gi­ta­le Eco­no­mie) werkt in­ter­net als een „for­mi­da­be­le klank­kast”: „Van­daag de dag kunt u zich­zelf voor 40.000 eu­ro een ide­o­lo­gi­sche dis­cus­sie­cam­pag­ne ca­deau doen, 20.000 re­ac­ties kos­ten u 5.000 eu­ro en voor slechts 2.600 eu­ro heeft u 300.000 vol­gers.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.