Ne­der­land in­ter­na­ti­o­naal on­der vuur om drugs­han­del per post

Politie en jus­ti­tie krij­gen steeds meer klach­ten van hun bui­ten­land­se col­le­ga’s over via de re­gu­lie­re post ver­zon­den drugs.

NRC Handelsblad - - Voorzijde Pagina - Door on­ze re­dac­teur Mar­tin Kui­per

De han­del per post in hard­drugs groeit en be­zorgt Ne­der­land in­ter­na­ti­o­naal een steeds slech­ter ima­go. Ne­der­land­se dea­lers ver­stu­ren maan­de­lijks naar schat­ting 9.000 post­pak­ket­ten met daar­in co­ke, xtc, speed of crystal meth, met na­me naar het bui­ten­land. Dit zeg­gen politie en jus­ti­tie te­gen NRC.

De drugs uit Ne­der­land zor­gen voor wre­vel bij po­li­tie­be­amb­ten, of­fi­cie­ren van jus­ti­tie, dou­a­ne en bui­ten­land­se over­heids­in­stan­ties in on­der meer Duits­land, Frank­rijk, Oos­ten­rijk, Est­land, Let­land, Li­tou­wen, de Ver­e­nig­de Sta­ten, Au­stra­lië en tal­rij­ke Azi­a­ti­sche lan­den. Bui­ten­land­se col­le­ga’s mel­den aan Ne­der­land­se op­spo­rings­amb­te­na­ren dat ze „over­spoeld” wor­den met drugs­pak­ket­ten uit Ne­der­land, zegt of­fi­cier van jus­ti­tie Neel­tje Kee­ris, die bij het Lan­de­lijk Par­ket be­last is met syn­the­ti­sche drugs. Ze zeg­gen vol­gens Kee­ris: „Jul­lie rot­zooi be­reikt on­ze be­vol­king, we wil­len echt dat het stopt.”

In Au­stra­lië zijn in één maand vier­hon­derd Ne­der­land­se drugs­zen­din­gen in be­slag ge­no­men. Tus­sen 2019 en nu kreeg de politie 120 ver­zoe­ken uit het bui­ten­land om in­for­ma­tie te ver­strek­ken over pak­ket­ten uit Ne­der­land. Die va­ri­ë­ren in om­vang: van en­ve­lop­pen met een paar gram co­ke tot snoep­pot­ten ge­vuld met 25 ki­lo xtc-pil­len. Met na­me xtc en speed vin­den gre­tig af­trek, maar sinds af­ge­lo­pen jaar wint ook crystal meth aan ter­rein, vol­gens Kee­ris.

Stuw­meer aan post

Au­stra­lië en de VS zijn de drugs uit Ne­der­land zo beu dat ze Ne­der­land­se post ex­tra kri­tisch be­kij­ken. „Ie­de­re ver­zen­ding uit Ne­der­land wordt in­ten­sief ge­con­tro­leerd”, zegt Jel­mer Lud­wig, team­lei­der van het Pos­tin­ter­ven­tie­team (Pit) van de Lan­de­lij­ke Een­heid, dat sa­men met de dou­a­ne en de post­be­drij­ven post con­tro­leert op ver­do­ven­de mid­de­len. De 100-pro­cent­con­tro­le in Au­stra­lië en de VS leidt tot een „stuw­meer” aan post, vol­gens Lud­wig. Ont­van­gers wach­ten lan­ger op hun pak­ket­je en het Ne­der­land­se ima­go als han­dels­na­tie loopt een kras op. De of­fi­cier en de po­li­tie­chef vre­zen dat Au­stra­lië en de VS Ne­der­land op den duur zelfs in de ban doen: post­pak­ket­ten ko­men die lan­den dan niet meer in.

De drugs­zen­din­gen zet­ten de sa­men­wer­king tus­sen politie- en OM-col­le­ga’s hier en in het bui­ten­land on­der druk, me­nen Kee­ris en Lud­wig. „Wacht maar even”, krij­gen ze ge­re­geld te ho­ren wan­neer in het bui­ten­land een rechts­hulp­ver­zoek wordt in­ge­diend. „Los eerst het drugs­pro­bleem op.” Bij een proef van de Ne­der­land­se dou­a­ne wer­den tij­dens een paar uur heel in­ten­sief con­tro­le­ren vijf­hon­derd pak­ket­ten er uit­ge­pikt, in drie­kwart zat drugs ver­stopt. Om­ge­re­kend komt dat neer op ruim hon­derd­dui­zend drugs­zen­din­gen in een jaar.

Bij post­be­drij­ven wor­den pak­ket­jes voor het bui­ten­land ge­con­tro­leerd met drugs­hon­den en sca­n­ap­pa­ra­tuur. Zit­ten er drugs in, dan wordt ge­zocht naar aan­kno­pings­pun­ten, zo­als de plek waar het pak­ket­je is in­ge­le­verd en door wie. Dat laat­ste is las­tig te ach­ter­ha­len om­dat Ne­der­land geen le­gi­ti­ma­tie­plicht kent voor stu­ren van post naar het bui­ten­land.

Nieu­we lich­ting dea­lers

Politie en jus­ti­tie ma­ken zich „gro­te zor­gen” over een nieu­we lich­ting dea­lers die de drugs­pak­ket­ten ver­han­de­len: jon­ge, hoog­op­ge­lei­de man­nen, zon­der straf­blad. Op on­li­ne markt­plaat­sen, die ver­stopt zit­ten ach­ter spe­ci­a­le brow­sers en zo ex­tra ano­ni­mi­teit ge­ven, wa­nen ze zich vei­lig en van­daar ver­stu­ren ze „ki­lo’s” drugs. De man­nen re­a­li­se­ren zich niet dat ze in­ter­na­ti­o­na­le drugs­han­de­la­ren zijn. Kee­ris: „Ze den­ken dat ze er­van­af ko­men met een waar­schu­wing of een taak­straf.” Dat is een il­lu­sie: een 23-ja­ri­ge stu­dent kreeg eind vo­rig jaar een cel­straf van vijf jaar op­ge­legd, om­dat hij „ten min­ste” ze­ven­tig pak­ket­ten met drugs, voor­na­me­lijk naar Au­stra­lië, ver­stuur­de.

De jon­ge­man­nen ver­ko­pen eerst klei­ne hoe­veel­he­den, maar wor­den op den duur ver­moe­de­lijk be­na­derd door gro­te­re dea­lers van wie ze voor stunt­prij­zen flin­ke par­tij­en drugs kun­nen ko­pen. De 23-ja­ri­ge stu­dent en een part­ner ver­dien­den in an­der­half jaar min­stens 2,2 mil­joen eu­ro, zegt Lud­wig. Het geld wordt be­steed aan een „luxe­le­ven­tje”: snoep­reis­jes naar Ba­li, sta­p­avon­den, res­tau­rants. En een deel staat in bit­coins op een cryp­to­bank­re­ke­ning, waar­door het voor de politie las­tig in be­slag is te ne­men. Kee­ris: „Er ligt geen zak met geld ach­ter de bank.”

Politie en jus­ti­tie plei­ten voor een le­gi­ti­ma­tie­plicht bij het stu­ren van pak­ket­ten naar het bui­ten­land. Zo ver­hoog je voor een gro­te groep de drem­pel om drugs te ver­stu­ren. Ook moet het mak­ke­lij­ker wor­den om ver­zen­din­gen te con­tro­le­ren op in­houd. De dou­a­ne en politie moe­ten nu eerst toe­stem­ming vra­gen aan een of­fi­cier van jus­ti­tie, die groen licht van de rech­ter-com­mis­sa­ris moet krij­gen. Dit zorgt voor mi­ni­maal een week ver­tra­ging. Po­li­tie­be­amb­ten moe­ten zelf de be­voegd­heid heb­ben om een pak­ket te ope­nen, vin­den Kee­ris en Lud­wig.

De han­del com­pleet droog­leg­gen is een il­lu­sie. Ne­der­land­se dea­lers ver­stu­ren ook pak­ket­ten van­uit Duits­land en Bel­gië. En on­langs trok­ken op­spo­rings­col­le­ga’s uit Zwit­ser­land aan de bel: ook daar wa­ren Ne­der­land­se han­de­la­ren ge­sig­na­leerd. Kee­ris: „Als je als Bal­tisch land post krijgt uit Zwit­ser­land, ben je toch iets min­der alert.”

Au­stra­lië en de VS zou­den de Ne­der­land­se pak­ket­post in de ban wil­len doen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.