IN BEELD

Een bloed­dor­sti­ge me­nig­te schaart zich voor de Saint­pier­re-ge­van­ge­nis om Frank­rijks laat­ste pu­blie­ke exe­cu­tie bij te wo­nen. Het be­treft de ver­oor­deel­de mas­sa­moor­de­naar Eu­gen Weid­mann.

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD -

Fo­to’s van mis­da­den uit de he­le we­reld.

Ver­sail­les, Frank­rijk, 17 ju­ni 1939

Na een sen­sa­ti­o­neel pro­ces voor de moord op vier Fran­se bur­gers werd Eu­gen Weid­mann schul­dig be­von­den en ter dood ver­oor­deeld. De van ge­boor­te Duit­se mis­da­di­ger stond aan het hoofd van een groep cri­mi­ne­len die een reeks ont­voe­rin­gen en over­val­len had­den ge­pleegd, met steeds ge­weld­da­di­ge­re re­sul­ta­ten.

Hon­der­den men­sen ver­za­mel­den zich bui­ten de ge­van­ge­nis in Ver­sail­les om van de ont­hoof­ding te ge­tui­gen. De exe­cu­tie met de be­ruch­te guillotine zou bij zons­op­gang plaats­vin­den, maar door de ge­span­nen sfeer moest dit her­haal­de­lijk wor­den uit­ge­steld. Met de ver­oor­deel­de Weid­mann een­maal vast­ge­ke­tend, liet beul Ju­les-hen­ri Des­four­neaux het do­de­lij­ke blad val­len. Een hys­te­ri­sche groep sen­sa­tie­be­lus­te toe­schou­wers door­brak het po­li­tie­kor­don en dep­te hun zak­doe­ken in Weid­man­ns bloed, in de hoop een ma­ca­ber sou­ve­nir te be­mach­ti­gen.

Het ge­drag van de toe­schou­wers werd ach­ter­af door de au­to­ri­tei­ten scherp ver­oor­deeld om­dat de pu­blie­ke aard van de straf “de ba­sa­le in­stinc­ten in de mens naar bo­ven bracht en or­de­loos ge­drag op­riep”.

Op be­vel van de Fran­se Pre­si­dent Al­bert Le­b­run werd dit de laat­ste pu­blie­ke exe­cu­tie in Frank­rijk. Veer­tig jaar la­ter werd de dood­straf de­fi­ni­tief af­ge­schaft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.