BLOED­BAD IN LAS VE­G­AS

IN ZIJN HOOGGELEGEN HOTELKAMER DEED STEP­HEN PAD­DOCK HET LICHT UIT, LIEP NAAR HET RAAM EN ZET­TE HET AAN­GE­PAS­TE WA­PEN TE­GEN ZIJN SCHOU­DER. KOELBLOEDIG EN MEEDOGENLOOS TE­GEN­OVER DE MEN­SEN DIE HIJ ZO VAN HET LE­VEN ZOU BE­RO­VEN.

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD - TEKST TANITA MATTHEWS

In slechts tien mi­nu­ten ver­an­der­de Step­hen Pad­dock een con­cert in Las Ve­g­as in een bloe­de­ri­ge nacht­mer­rie.

Op 1 ok­to­ber 2017 had­den zich tien­dui­zen­den con­cert­gan­gers op de Las Ve­g­as Strip ver­za­meld voor de laat­ste avond van het coun­try­mu­ziek­fes­ti­val Rou­te 91 Har­vest. Het was de vier­de edi­tie van het jaar­lijk­se fes­ti­val. Ja­son Aldean stond nog maar net op het po­di­um, toen plot­se­ling har­de knallen het ple­zier van de tweeëntwintigduizend aan­we­zi­gen wreed verstoorden.

De fans be­sef­ten al snel dat het ge­luid niet ver­oor­zaakt werd door vuur­werk, maar door een vuur­wa­pen in de han­den van een bru­te moor­de­naar. Er werd op hen ge­mikt van­af de 32ste ver­die­ping van het Manda­lay Bay Re­sort and Ca­si­no, dat een paar hon­derd me­ter ver­der­op stond. Op de Strip brak to­ta­le cha­os uit. Dui­zen­den men­sen do­ken weg om be­schut­ting te zoe­ken. Per­so­nen schreeuw­den het uit ter­wijl neer­ge­scho­ten echt­ge­no­ten, vrien­den, fa­mi­lie­le­den en zelfs on­be­ken­den in hun ar­men stier­ven. De he­le nacht door hield het Las Ve­g­as Me­tro­po­li­tan Po­li­ce De­part­ment (LVMPD) de bui­ten­we­reld uit­ge­breid op de hoog­te. De schut­ter was een een­ling, een 64-ja­ri­ge ge­pen­si­o­neer­de man uit Ne­va­da, die na de gru­we­lij­ke schiet­par­tij de hand aan zich­zelf sloeg.

Toen de vol­gen­de mor­gen de zon bo­ven de Strip op­kwam, hin­gen er dui­zen­den vra­gen in de lucht. Vol­gens de po­li­tie was de schut­ter Step­hen Pad­dock. Maar wie was hij? Waar­om had hij een me­nig­te on­schul­di­ge men­sen be­scho­ten? Had hij een hand­lan­ger? Hoe had hij een heel wa­pen­ar­se­naal zijn hotelkamer kun­nen bin­nen­smok­ke­len? In de uren na de be­schie­ting was het do­den­tal nog ge­staag ge­ste­gen. Het bloed­bad was de do­de­lijk­ste schiet­par­tij in de mo­der­ne Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis en over­trof zelfs de schiet­par­tij in de Pul­se-nacht­club in Flo­ri­da, am­per een jaar eer­der. Om­dat Pad­docks ac­ties geen ver­band le­ken te hou­den met psy­chi­sche ziek­ten of po­li­tie­ke dan wel re­li­gi­eu­ze over­tui­gin­gen, nam het aan­tal vra­gen over zijn mo­tief al­leen maar toe. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump ver­oor­deel­de de schut­ter als een “zie­ke” en “de­men­te” man, en be­stem­pel­de de aan­slag dan ook als een “daad van puur kwaad”.

Het nieuws over de ge­beur­te­nis­sen be­perk­te zich ze­ker niet tot Las Ve­g­as. De da­gen na de aan­slag stroom­den de me­dia over van ar­ti­ke­len over de over­le­den schut­ter. Ie­der­een was wan­ho­pig op zoek naar meer in­for­ma­tie over Pad­dock en daar­mee over die nood­lot­ti­ge avond. Ook al werd de chro­no­lo­gie van de ge­beur­te­nis­sen steeds dui­de­lij­ker, er wer­den maar wei­nig vra­gen be­ant­woord.

SCHIET­PAR­TIJ IN LAS VE­G­AS JA­SON ALDEAN STOND NOG MAAR NET OP HET PO­DI­UM, TOEN PLOT­SE­LING HAR­DE KNALLEN HET PLE­ZIER VAN DE TWEEËNTWINTIGDUIZEND AAN­WE­ZI­GEN WREED VERSTOORDEN.

12:26

Een bon­ne­tje, be­mach­tigd door journaliste Lau­ra Loo­mer, toont aan dat Pad­dock te­rug­keert naar zijn ka­mer in het Manda­la Bay-ho­tel. Vier­hon­derd me­ter ver­der­op zul­len de laat­ste con­cer­ten van het mu­ziek­fes­ti­val Rou­te 91 Har­vest plaats­vin­den. De avond voor de aan­slag ver­huis­de Pad­dock naar een hoek­ka­mer op de 32ste ver­die­ping, van­waar hij uit­zicht op het con­cert heeft.

1 OK­TO­BER 2017

21:59

In het Manda­lay Bay­ho­tel gaat be­wa­ker Je­zus Cam­pos op weg naar de 32ste ver­die­ping, om­dat er vlak bij Pad­docks ka­mer een deur­alarm is af­ge­gaan. Hij is on­ge­wa­pend en weet niet dat Pad­dock voor zijn deur drie vi­deo­ca­me­ra’s heeft ge­ïn­stal­leerd om de gang in de ga­ten te kun­nen hou­den.

22:05

Cam­pos hoort een bo­rend ge­luid uit Pad­docks ka­mer ko­men en loopt naar de deur. Via een van de ca­me­ra’s ziet Pad­dock de be­wa­ker ar­ri­ve­ren en schiet twee­hon­derd ko­gels rich­ting de gang. Cam­pos wordt in zijn bo­ven­been ge­raakt en meldt via zijn ra­dio­toe­stel dat zich een schut­ter in het ho­tel be­vindt. Het be­vei­li­gings­per­so­neel vraagt as­sis­ten­tie van de po­li­tie van Las Ve­g­as.

22:05:40

Pad­dock lost de eer­ste scho­ten op een nietsvermoedende me­nig­te tij­dens het op­tre­den van Aldean. Aan­van­ke­lijk den­ken de con­cert­gan­gers dat het la­waai wordt ver­oor­zaakt door vuur­werk of de luid­spre­kers, maar het wordt snel dui­de­lijk dat er iets veel ern­sti­gers aan de hand is. Hier en daar val­len men­sen op de grond, na­dat ze zijn ge­raakt door Pad­docks gril­li­ge ge­weer­vuur.

22:08

De po­li­tie ter plek­ke weet niet waar de ko­gels van­daan ko­men en pro­beert de schut­ter te lo­ka­li­se­ren. Po­li­tie­agen­ten be­gin­nen ra­dio­be­rich­ten te ver­stu­ren. Een agent zegt te­gen de meld­ka­mer: “Er is hier ge­scho­ten! Het klonk als een au­to­ma­tisch wa­pen.”

22:12

De eer­ste agen­ten ar­ri­ve­ren op de 31ste ver­die­ping van het Manda­lay Bay-ho­tel, één ver­die­ping on­der de schut­ter. Ze in­for­me­ren an­de­re agen­ten dat de bron van de scho­ten zich bo­ven hen be­vindt en vra­gen om ex­tra man­kracht.

22:15

Vol­gens de po­li­tie van

Clark Coun­ty stop­pen de ge­weer­scho­ten in Pad­docks ka­mer na tien mi­nu­ten. Maar de con­cert­gan­gers staan nog steeds doods­ang­sten uit en dur­ven hun schuil­plaat­sen niet te ver­la­ten. Ze wach­ten op meer in­for­ma­tie over de schut­ter en over ie­der­een die ze in de cha­os zijn kwijt­ge­raakt.

22:20

Een agent zegt over de po­li­tie­ra­dio: “We heb­ben al een tijd­je geen scho­ten meer ge­hoord. Heeft ie­mand de schut­ter ge­lo­ka­li­seerd?” Een mi­nuut la­ter zegt een an­de­re agent: “We wor­den be­scho­ten van­af een zeer ho­ge ver­die­ping en het lijkt uit het Manda­lay Bay te ko­men.”

22:25

Taxi­chauf­feurs in het ge­bied wor­den door de po­li­tie ge­waar­schuwd om “Las Ve­g­as Bou­le­vard en Tro­pi­ca­na te ver­mij­den” van­we­ge een “be­schie­ting van­uit Manda­lay Bay”, waar­bij mo­ge­lijk drie schut­ters zijn be­trok­ken. De po­li­tie weet nog steeds niet wie er ach­ter de aan­slag zit.

22:38

De aan­slag is veer­tig mi­nu­ten ge­le­den be­gon­nen en der­tig mi­nu­ten ge­le­den be­ëin­digd. Maar via een tweet maant de LVMPD de in­wo­ners voor­zich­tig te zijn: “We on­der­zoe­ken mel­din­gen over een schut­ter rond het Manda­lay Bay ca­si­no. We ver­zoe­ken ie­der­een om het ge­bied te ver­mij­den.”

23:58

De LVMPD ver­klaart dat er “een ver­dach­te is uit­ge­scha­keld” en be­ves­tigt dat Pad­dock dood is, ook al ge­ven ze zijn naam niet vrij voor­dat het li­chaam of­fi­ci­eel is ge­ï­den­ti­fi­ceerd. Er gaan ge­ruch­ten dat er nog steeds meer­de­re schut­ters rondlopen.

“WE WOR­DEN BE­SCHO­TEN VAN­AF EEN ZEER HO­GE VER­DIE­PING EN HET LIJKT UIT HET MANDA­LAY BAY TE KO­MEN.”

Step­hen Pad­dock had daar­voor het jaar le­gaal drie­ën­der­tig wa­pens aan­ge­schaft.Hij vol­deed aan al­le wet­te­lij­ke ei­sen van Ne­va­da, waar­on­der een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek door de FBI.

Ach­ter po­li­tie­wa­gens, in na­bij­ge­le­gen tank­sta­ti­ons, on­der ta­fels en in bad­ka­mers van on­be­ken­den: dui­zen­den con­cert­gan­gers zoch­ten ren­nend niet be­schut­ting wan­neer Pad­dock even om zijn ve­le wa­pens op­nieuw te schoot la­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.