DE KAN­NI­BAAL VAN KAZACHSTAN

Na de ont­mas­ke­ring van een kan­ni­baal treft de po­li­tie shoc­ke­rend be­wijs­ma­te­ri­aal aan.

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD -

Uzy­na­gash, Kazachstan, de­cem­ber 1980

Na­dat de po­li­tie Ni­ko­laj Dzjoe­ma­ga­liev had ge­ar­res­teerd op ver­den­king van moord, vrees­den de agen­ten wat ze zou­den aan­tref­fen bij het door­zoe­ken van zijn huis. Dzjoe­ma­ga­liev werd ver­dacht van moord, maar het werd al snel dui­de­lijk dat de man meer had uit­ge­vre­ten. De po­li­tie was in­ge­seind na­dat Dzjoe­ma­ga­liev twee vrien­den bij hem thuis had uit­ge­no­digd om een hap­je te eten, en zij het hoofd en de in­ge­wan­den van een vrouw za­gen lig­gen op het aan­recht in de keu­ken, klaar om te wor­den ge­kookt.

De po­li­tie ont­dek­te dat Dzjoe­ma­ga­liev jon­ge vrou­wen naar een be­paal­de plek na­bij het stad­je lok­te, waar hij ze neer­stak en ver­kracht­te, waar­bij hij ook nog vaak de steek­won­den pe­ne­treer­de. Ver­vol­gens sneed hij zijn slacht­of­fers in stuk­ken en nam hij de li­chaams­de­len mee naar huis om ze op te eten.

Ver­vol­gens no­dig­de hij vrien­den uit, die zon­der het te we­ten een maal­tijd voor­ge­scho­teld kre­gen met de ge­kook­te li­chaams­de­len. Hij kreeg de bij­naam ‘Me­ta­len hoek­tand’ van de me­dia, van­we­ge zijn wit­me­ta­len ge­bits­pro­the­se die hij had ge­kre­gen na­dat hij en­ke­le tan­den had ver­lo­ren tij­dens een vecht­par­tij.

Na maan­den van on­der­zoek had de re­cher­che ge­noeg be­wijs­ma­te­ri­aal ver­za­meld om hem voor ze­ven moor­den aan te kla­gen. Om­dat Dzjoe­ma­ga­liev en­ke­le ja­ren daar­voor met schi­zo­fre­nie was ge­di­a­gnos­ti­seerd, werd hij ech­ter on­toe­re­ke­nings­vat­baar ver­klaard en on­der ver­plich­te be­han­de­ling ge­steld in een ge­slo­ten psy­chi­a­tri­sche in­rich­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.