HET DO­DE­LIJ­KE DUO

Be­schul­digd van moord op hun ou­ders, ge­ven de broers Ly­le en Erik Me­nen­dez geen blijk van emo­tie ter­wijl de ju­ry zich over hun lot be­raadt.

Real Crime (Netherlands) - - INHOUD -

Ca­li­for­nië, Ver­e­nig­de Sta­ten, 13 ja­nu­a­ri 1994

Erik en Ly­le Me­nen­dez ga­ven geen kik toen de twee ju­ry’s (een ju­ry per be­schul­dig­de) ver­kon­dig­den dat ze niet tot een be­sluit wa­ren ge­ko­men over de vraag of de broers schul­dig wa­ren aan de moord op hun ou­ders Jo­se en Kit­ty Me­nen­dez. Het echt­paar was in au­gus­tus 1989 op gru­we­lij­ke wij­ze om het le­ven ge­bracht in hun du­re vil­la in Be­ver­ly Hills.

De twee jon­gens wa­ren ge­ar­res­teerd na­dat ze het er een tijd­je flink van had­den ge­no­men. Erik had de moord be­kend aan een psy­cho­loog. De kwes­tie was dan ook niet zo­zeer of ze het had­den ge­daan, maar waar­om ze hun ou­ders had­den ver­moord.

De rechts­zaak kreeg veel me­dia-aan­dacht en werd op tv uit­ge­zon­den. De broers be­weer­den dat ze sek­su­eel wa­ren mis­bruikt door hun ou­ders. Het dra­ma be­reik­te een hoog­te­punt toen na drie we­ken be­raad de twee ju­ry’s in een im­pas­se za­ten waar ze niet uit­kwa­men. De man­ne­lij­ke ju­ry­le­den wa­ren van me­ning dat de jon­gens schul­dig wa­ren, ter­wijl de vrou­we­lij­ke le­den ze on­schul­dig acht­ten, om­dat de ver­de­di­ging ze had over­tuigt dat ze hun da­den uit nood­weer had­den be­gaan.

Gil Gar­cet­ti, de of­fi­cier van jus­ti­tie voor Los An­ge­les Coun­ty Dis­trict, nam daar­op het be­sluit dat er een nieu­we rechts­zaak moest ko­men. In de vol­gen­de rechts­zaak, die veel min­der pu­bli­ci­teit kreeg, wer­den Erik en Ly­le, in­mid­dels 23 en 26 jaar oud, schul­dig be­von­den aan moord met voor­be­dach­ten ra­de. Ze wer­den ver­oor­deeld tot le­vens­lan­ge ge­van­ge­nis­straf zon­der kans op ver­vroeg­de vrij­la­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.