STAMBOOM VAN DE MANSON FA­MI­LY

CHAR­LES MANSON RICHT­TE ZICH VOOR­AL OP KWETS­BA­RE, ONTWRICHTE, JON­GE VROU­WEN, OM­DAT ZIJ VOLGZAAM EN GE­MAK­KE­LIJK ON­DER CON­TRO­LE TE HOU­DEN WA­REN.

Real Crime (Netherlands) - - DE STAAT VS CHARLES MANSON -

Als een nieuws­gie­ri­ge en sym­pa­thie­ke ex­ge­van­ge­ne (hier­over was hij al­tijd open) liet Manson kwets­ba­re meis­jes, voor­na­me­lijk uit de mid­den­klas­se, in de val lo­pen, om­dat die zo ge­mak­ke­lijk on­der de duim te hou­den wa­ren. Hij aas­de niet op echt ge­stoor­de per­so­nen, maar voor­al op tie­ners en jon­ge vol­was­se­nen die ge­mak­ke­lijk te im­po­ne­ren wa­ren, toe­gang tot geld had­den, vaak mooi en sek­su­eel uit­da­gend wa­ren en wil­den re­bel­le­ren te­gen het saaie mi­li­eu waar­uit ze kwa­men.

Mansons mo­dus ope­ran­di was om heel vrien­de­lijk en ge­ïn­te­res­seerd te lij­ken. Maar hij ging ook op zoek naar de zwak­ke plek­ken van een meis­je en buit­te het uit tot­dat hij de vrouw vol­le­dig on­der con­tro­le had. Hij zwets­te over vre­de en lief­de, ver­mengd met de­len uit de Bij­bel, sci­en­to­lo­gy, tech­nie­ken uit Da­le Car­ne­gie’s zelf­hulp­boe­ken en zijn ge­lief­de Be­at­les. In wer­ke­lijk­heid was hij ge­woon een straat­pooi­er die zich­zelf op­nieuw uit­vond als mes­si­as­fi­guur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.