HEEFT HIJ AL EER­DER EEN MOORD GE­PLEEGD?

MAD­SEN IS OOK IN VER­BAND GE­BRACHT MET EEN AN­DE­RE BE­RUCH­TE ZAAK, DIE NOG STEEDS NIET IS OP­GE­LOST EN EN­KE­LE OP­VAL­LEN­DE GE­LIJ­KE­NIS­SEN VERTOONT MET DE MOORD OP KIM WALL.

Real Crime (Netherlands) - - KIM WALL: IN DE GREEP VAN DE VERKNIPTE UITVINDER -

Ter­wijl Mad­sen in voor­ar­rest zat, be­dacht de Deen­se po­li­tie dat dit mis­schien niet zijn eer­ste moord was. De po­li­tie in Kopen­ha­gen her­o­pen­de een cold ca­se die da­teer­de van voor Kims ge­boor­te. Mad­sen was toen vijf­tien jaar oud. In 1986 deed een taxi­chauf­feur tij­dens zijn lunch­pau­ze een gru­we­lij­ke ont­dek­king: een zwar­te zak die tus­sen twee bo­ten in de ha­ven van Is­lands Bryg­ge dreef. In die zak za­ten de be­nen van een vrouw. We­ken la­ter werd een an­de­re zak ge­von­den met het bo­ven­li­chaam en de ar­men van de­zelf­de vrouw. Uit­ein­de­lijk werd ook het hoofd ge­von­den. Het duur­de acht maan­den voor­dat de po­li­tie de vrouw kon iden­ti­fi­ce­ren. Er de­den ver­schil­len­de the­o­rie­ën de ron­de, die uit­een­lie­pen van zelf­moord tot mar­te­ling door het Noord-ko­re­aan­se re­gime. Tot­dat de be­zorg­de ou­ders van het slacht­of­fer de po­li­tie bel­den. Ze had­den al een tijd niets ge­hoord van hun doch­ter, die op we­reld­reis was en de Deen­se hoofd­stad zou aan­doen. De vrouw werd ge­ï­den­ti­fi­ceerd als de 22-ja­ri­ge Ja­pan­se stu­den­te Ka­zuko Toy­o­na­ga. Haar moord en de iden­ti­teit van de per­soon die haar li­chaam had ver­minkt, ble­ven een mys­te­rie. Maar na Mad­sens ar­res­ta­tie vroeg de po­li­tie zich af: heeft hij al eer­der een moord ge­pleegd en be­staat er een ver­band tus­sen de­ze za­ken?

Tot nu toe blijft het spe­cu­le­ren, maar het DNA van de moor­de­naar in de cold ca­se wordt op dit mo­ment on­der­zocht. De po­li­tie hoopt ant­woor­den te vin­den over Mad­sen en over hoe Ka­zuko over­le­den kan zijn. Al was het al­leen maar om uit te slui­ten dat ook zij oog in oog heeft ge­staan met de verknipte uit­vin­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.