KIM WALL ME­MO­RI­AL FUND

DOOD, MAAR NIET VER­GE­TEN: EEN LIEFDADIGHEIDSINSTELLING DIE TER ERE VAN KIM WERD OP­GE­RICHT, LAAT HAAR OOK LANG NA HAAR TRA­GI­SCHE DOOD VOORTLEVEN.

Real Crime (Netherlands) - - KIM WALL: IN DE GREEP VAN DE VERKNIPTE UITVINDER -

Het Kim Wall Me­mo­ri­al Fund is op­ge­richt door vrien­den en fa­mi­lie­le­den van de over­le­den journaliste. Het fonds on­der­steunt vrou­we­lij­ke jour­na­lis­ten die in Kims geest en met de­zelf­de vast­be­ra­den­heid kwa­li­teits­jour­na­lis­tiek ver­rich­ten. Het stelt sub­si­dies en beur­zen ter be­schik­king aan goe­de, on­af­han­ke­lij­ke vrou­we­lij­ke jour­na­lis­ten die Kims droom de­len: on­af­han­ke­lijk on­der­zoek ver­rich­ten naar bui­ten­lands be­leid en “re­bel­se on­der­stro­men”. Op de fond­sen­wer­vings­pa­gi­na be­na­druk­ken haar vrien­den en fa­mi­lie­le­den dat “Kim zou heb­ben ge­wild dat meer vrou­wen de ge­va­ren in de sa­men­le­ving trot­se­ren en het le­ven on­be­van­gen te­ge­moet tre­den. We vra­gen uw hulp om haar vi­sie te re­a­li­se­ren: een sa­men­le­ving die steeds moe­di­ger en steeds mooi­er wordt.”

Do­na­ties aan het fonds kun­nen wor­den ge­daan op: go­fund­me.com/re­mem­be­ring­kim­wall

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.