DE VERMOORDE AD­VO­CAAT?

RO­NALD HUGHES VER­TE­GEN­WOOR­DIG­DE LE­SLIE VAN HOU­TEN. WERD HIJ VER­MOORD DOOR DE MANSON FA­MI­LY?

Real Crime (Netherlands) - - CHARLES MANSON: MEESTERMANIPULATOR -

Ro­nald W. Hughes raak­te ver­mist tij­dens een kor­te kam­peer­va­kan­tie aan het ein­de van het pro­ces. Op 30 no­vem­ber 1970 kwam het hof weer in zit­ting bij­een, maar de ad­vo­caat van Van Hou­ten was ner­gens te be­ken­nen. Na een paar da­gen wees rech­ter Ol­der een nieu­we raads­man aan de ge­daag­de toe, wat de zaak nog ver­der ver­traag­de. Hughes, vol­gens ve­len een heel slech­te ad­vo­caat, had te­gen vrien­den ge­zegd dat hij naar de Se­spe Hot Springs zou wan­de­len. In maart 1971 werd zijn li­chaam in ver­re­gaan­de staat van ont­bin­ding ge­von­den.

Le­slie van Hou­ten, nog steeds in de macht van Manson, be­schul­dig­de rech­ter Ol­der van de moord op Hughes. Ook Manson deed een duit in het zak­je. Ol­der liet de vier gedaagden uit de rechts­zaal ver­wij­de­ren. Had Manson van­uit zijn cel de op­dracht ge­ge­ven Hughes te ver­moor­den om het pro­ces te dwars­bo­men? Er wa­ren geen aan­wij­zin­gen voor vuil spel, maar ge­ruch­ten dat Hughes door Fa­mi­ly-le­den is ver­moord, heb­ben ja­ren de ron­de ge­daan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.