DE ON­VER­SCHROK­KEN RE­CHER­CHEUR

RE­CHER­CHEUR TA­MA­RA LAN­GUY­E­VA EN KOLONEL BARAKEYEV TIJ­DENS EEN RUS­SI­SCHE TALK­SHOW IN 2013.

Real Crime (Netherlands) - - DE WELPENKILLER -

Wat voor man was Sli­vko?

Lan­guy­e­va: In 1985 wer­den le­den van een po­li­tie­ke par­tij als hei­li­gen be­schouwd. Hij was be­kend en ging zelfs naar Bul­ga­rije en an­de­re lan­den om zijn ken­nis te de­len.

Was er iets ver­dachts aan de zo­ge­naamd in­spi­re­ren­de on­der­wij­zin­gen van Sli­vko?

Lan­guy­e­va: De jon­gens in de films die in zijn club wer­den ge­pro­du­ceerd, droe­gen hals­doe­ken van de Pi­o­niers en had­den een Ba­ba Ya­ga-pop. Ze be­slo­ten die te ver­nie­ti­gen – ik her­in­ner me niet of ze de pop of iets an­ders op­hin­gen, maar ik weet nog wel dat ik dacht: waar­om moest dat nou? Dus be­gon ik te gra­ven en heb een jon­gen ver­hoord. Die ver­tel­de dat een van de jon­gens was op­ge­han­gen.

Heb­ben kin­de­ren nooit ge­klaagd bij een vol­was­se­ne? Lan­guy­e­va: Toen ou­ders eens vroe­gen wat er was ge­beurd, zei het kind dat er tij­dens zijn slaap een rups zijn mond was in­ge­kro­pen en hem had ge­be­ten. De kin­de­ren lo­gen om­dat ze een ge­heim­hou­dings­over­een­komst met Sli­vko had­den ge­slo­ten, om­dat ze deel uit­maak­ten van een groep en om­dat ze voor elk ‘ex­pe­ri­ment’ 25 roe­bel kre­gen.

Heeft Sli­vko ooit meis­jes aan­ge­val­len?

Lan­guy­e­va: Hij heeft nooit een meis­je aan­ge­raakt. Ie­der­een met al­leen doch­ters zei dat hij een fan­tas­ti­sche man was, zelfs nu nog, en dat het waar­schijn­lijk al­le­maal ver­zon­nen is. Nie­mand had te eten ... maar de kin­de­ren gin­gen kam­pe­ren en dron­ken thee met ge­con­den­seer­de melk! Ie­der­een let­te goed op, maar ver­wacht­te het ge­woon niet.

Hoe re­a­geer­de Sli­vko op zijn ar­res­ta­tie?

Kolonel Bak­tir Barakeyev: Hij pro­beer­de ge­zag over de po­li­tie­agen­ten uit te oe­fe­nen en zei ons dat we on­ze ac­ties zou­den be­treu­ren. We de­den hem hand­boei­en om en zet­ten hem in de po­li­tie­au­to. We na­men hem mee naar het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken. Daar­na gin­gen we naar het Ts­jer­gid-club­huis en we merk­ten dat hij ner­veus werd wan­neer we in de buurt van de tech­ni­sche ruim­te kwa­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.