ANA­LY­SE VAN EEN SE­RIE­MOOR­DE­NAAR

KARL BERG HAD MAAR HEEL KORT DE MO­GE­LIJK­HEID OM DE ‘VAMPIER VAN DÜSSELDORF’ TE ON­DER­VRA­GEN VOOR­DAT HIJ STIERF. HIJ PU­BLI­CEER­DE DE RE­SUL­TA­TEN VAN ZIJN STU­DIE IN HET BOEK ‘DER SADIST’.

Real Crime (Netherlands) - - DE VAMPIER VAN DÜSSELDORF -

Het pro­ces te­gen Pe­ter Kür­ten be­gon op 13 april 1931. Hij werd aan­ge­klaagd voor ne­gen moor­den en ze­ven po­gin­gen tot moord (waar­schijn­lijk slechts een deel van het to­ta­le aan­tal). Kür­ten pleit­te on­schul­dig we­gens krank­zin­nig­heid. Om dit te weer­leg­gen, riep de open­ba­re aan­kla­ger de ex­per­ti­se in van de vijf bes­te art­sen en psy­chi­a­ters in Duits­land, waar­on­der

Karl Berg. Die wa­ren het er over eens: Kür­ten was bij zijn vol­le ver­stand ten tij­de van zijn mis­da­den. Bo­ven­dien be­stre­den ze Kür­tens be­we­ring dat zijn mis­da­den voort­kwa­men uit het mis­bruik tij­dens zijn jeugd. Na een pro­ces van tien da­gen had de ju­ry slechts ne­gen­tig mi­nu­ten no­dig om tot een una­niem oor­deel te ko­men: Kür­ten was schul­dig op al­le pun­ten van de aan­klacht. De vol­gen­de twee maan­den bracht hij in de ge­van­ge­nis door, wach­tend op zijn exe­cu­tie. Om­wil­le van de we­ten­schap bleef Berg hem be­zoe­ken en in­ter­vie­wen. Toen Kür­ten op 2 ju­li 1931 om zes uur ‘s mor­gens naar de guillotine werd ge­leid, vroeg hij de arts: “Denkt u dat ik, na­dat ik ben ont­hoofd, nog even kan ho­ren hoe mijn ei­gen bloed uit de stomp van mijn nek stroomt? Wat een ge­not­vol ein­de zou dat zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.