WAS DIT EEN MOOR­DE­NAAR ZON­DER MO­TIEF?

DE ZOEK­TOCHT NAAR EEN MO­TIEF LE­VER­DE AL­LEEN MAAR MEER VRA­GEN OVER DE SCHUT­TER OP.

Real Crime (Netherlands) - - VAN MINUUT TOT MINUUT -

De po­li­tie is nog steeds op zoek naar het mo­tief ach­ter de aan­slag. In­tus­sen pro­be­ren de slacht­of­fers hun le­ven zo goed mo­ge­lijk weer op te pak­ken. Pad­docks broer Eric ver­tel­de jour­na­lis­ten dat hij ver­bijs­terd was over de da­den van Step­hen. Hij hoop­te dat au­top­sie zou uit­wij­zen dat zijn broer een her­sen­tu­mor of een an­de­re af­wij­king had, die de aan­slag zou kun­nen ver­kla­ren. Dit was im­mers ook het ge­val ge­weest bij Char­les Whit­man, de ver­ant­woor­de­lij­ke voor een mas­sa­le schiet­par­tij in Texas in 1966. Een kwaad­aar­di­ge her­sen­tu­mor had waar­schijn­lijk tot een ze­nuw­in­zin­king ge­leid, waar­door Char­les tot zijn on­be­grij­pe­lij­ke da­den kwam. Maar tij­dens de au­top­sie op de over­le­den Pad­dock werd geen en­ke­le her­sen­af­wij­king ge­con­sta­teerd.

Re­cher­cheurs kon­den ook geen en­ke­le “cru­ci­a­le ge­beur­te­nis in het le­ven van de ver­dach­te” vin­den “die ons een aanknopingspunt geeft”, al­dus she­riff Jo­seph Lom­bar­do van Clark Coun­ty. Er was ge­woon­weg geen ver­kla­ring voor Pad­docks ge­drag. In de da­gen na de aan­slag werd het wel dui­de­lijk dat Pad­docks va­der Ben­ja­min Hoskins Pad­dock Jr was, een Ame­ri­kaan­se bank­ro­ver en op­lich­ter die tus­sen 1969 en 1977 op de lijst van de tien meest ge­zoch­te mis­da­di­gers van de FBI stond. Eric ver­tel­de ver­slag­ge­vers dat hij en zijn broer wei­nig con­tact had­den met hun va­der, die al voort­vluch­tig was toen zij wer­den ge­bo­ren.

Het nieuws­ka­naal CNN had een pro­ces-ver­baal van een ge­tui­gen­ver­hoor uit 2013 be­mach­tigd, waar­in naar vo­ren kwam dat Pad­dock geen straf­blad, geen psy­chi­sche pro­ble­men en geen ver­sla­vin­gen had. Pad­dock, vast­goed­be­leg­ger en ge­pen­si­o­neerd ac­coun­tant, be­schreef zich­zelf in dat ver­hoor als een zor­ge­lo­ze, fa­na­tie­ke vi­deo­po­ker­spe­ler. In sep­tem­ber 2016 huur­de Pad­dock een ka­mer in een Las Ve­g­as-com­plex dat uit­keek op het mu­ziek­fes­ti­val Li­fe is Beau­ti­ful. Daar speel­den ar­ties­ten als Blink 182 en Mu­se. Om proef te draai­en? Niets ver­klaart waar­om hij juist het Rou­te 91 Har­vest­fes­ti­val als doel­wit heeft ge­ko­zen.

On­danks diep­gaand on­der­zoek naar Pad­docks ach­ter­grond, stel­de she­riff Joe Lam­bar­do – die na de schiet­par­tij het ge­zicht van de LVMPD werd – dat we de re­den van de aan­slag mis­schien wel nooit zul­len we­ten. Bo­ven: Bloe­men en kaar­sen om de ve­le slacht­of­fers van de Las Ve­gasschut­ter te her­den­ken. Hun fa­mi­lie­le­den zul­len mis­schien nooit we­ten wat de re­den van de­ze zin­lo­ze moord­par­tij is ge­weest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.