THE FLAMING LIPS HEAR IT IS, OH MY GAWD!!!, TELAPATHIC SURGERY

Vinyl Magazine - - REVIEWS - Rhi­no/war­ner (rh)

In 1999 werd The Soft Bul­le­tin ont­haald als een waar mees­ter­werk. In en­ke­le re­cen­sies werd zelfs ge­rept van het Pet Sounds van de ja­ren ne­gen­tig. En zo bra­ken The Flaming Lips dan toch we­reld­wijd door – met het ne­gen­de al­bum, wat de Ame­ri­kaan­se band tot klas­sie­ke laat­bloei­ers maakt. Als van­zelf ont­stond er be­lang­stel­ling voor het vroe­ge werk van de groep rond zan­ger, com­po­nist en mul­ti­in­stru­men­ta­list Way­ne Coy­ne. Die pla­ten wer­den daar­om al eer­der op­nieuw uit­ge­bracht op cd, de eer­ste drie albums zijn nu ook weer ver­krijg­baar op vi­nyl. Het oor­spron­ke­lij­ke art­work is fraai ge­re­pro­du­ceerd en bij de nieu­we mas­te­ring wa­ren de band zelf en de vas­te pro­du­cer Da­ve Frid­man be­trok­ken. Het drie­tal laat een band in ont­wik­ke­ling ho­ren. Voor­al op het de­buut uit 1986 is het kleur­rij­ke avon­tuur van The Soft Bul­le­tin en la­te­re albums nog ver weg. The Flaming Lips ma­ken rau­we, weer­bar­sti­ge rock ge­wor­teld in de ga­ra­ge­rock en punk. Op Oh My Gawd!!! do­ken voor het eerst an­de­re in­vloe­den op, voor­al uit de classic rock, denk aan Led Zeppelin en Pink Floyd. Sterk in het ver­leng­de daar­van lag Te­le­pa­thic Surgery dat in 1989 uit­kwam. Hoe­wel het nog steeds een band was die aan het warm­lo­pen was voor een goud­om­ran­de toe­komst, was één as­pect al tot bloei ge­ko­men: de neus voor in­tri­ge­ren­de song­ti­tels, ge­tui­ge num­mer als ‘The Spon­ta­neous Com­bus­ti­on Of Jo­hn’, ‘Chro­me Pla­ted Sui­ci­de’ en ‘Red­neck School Of Tech­no­lo­gy’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.