BES­TE NICK,

Vinyl Magazine - - REVIEWS -

Als je een naald op een draai­en­de plaat zet, dan heeft die naald de neiging naar bin­nen te be­we­gen – te schaat­sen. Dat heeft te ma­ken met het ont­werp van een toon­arm. De naald duwt als je niks doet har­der te­gen de bin­nen­kant van de groef dan te­gen de bui­ten­kant. Dat le­vert geen mooi er­ven­wich­tig ste­re­o­beeld op, en het leidt tot slij­ta­ge van naald en vi­nyl. Om dat al­le­maal te voor­ko­men is an­tis­ka­ting no­dig – dwars­druk­com­pen­sa­tie in keu­rig Ne­der­lands. An­tis­ka­ting zorgt er dus voor dat de naald net­jes door het mid­den van de groef loopt. Ove­ri­gens gaat om het heel sub­tie­le waar­den: de vuist­re­gel is dat de dwars­druk­com­pen­sa­tie on­ge­veer even groot moet zijn als de naald­druk (dus on­ge­veer tus­sen 1,5 en 2,5 gram).

De twee ge­brui­ke­lij­ke ma­nie­ren om de dwars­druk te com­pen­se­ren zijn met een con­tra­ge­wicht­je (foto links) of met een veer (foto rechts). Bij het eer­ste sys­teem is er een con­tra­ge­wicht­je met een touw­tje aan de arm vast­ge­maakt. Het ge­wicht­je trekt heel zacht­jes aan de arm, te­gen de dwars­druk in. Voor­de­len van de­ze me­tho­de zijn de ge­lijk­ma­ti­ge kracht; over­al op de plaat is de dwars­druk­com­pen­sa­tie even groot. Daar­naast is het sys­teem in al z’n een­voud niet ge­voe­lig voor ver­ou­de­ring. Het na­deel is dat het sys­teem niet zo nauw­keu­rig in te stel­len is.

An­tis­ka­ting kan ook met een veer die de arm heel zacht­jes naar bui­ten duwt. Om­dat zo’n veer zich spant en ont­spant is de uit­ge­oe­fen­de kracht niet ge­lijk­ma­tig over he­le plaat. Daar staat te­gen­over dat de kracht vrij pre­cies in te stel­len is met een draai­me­cha­niek­je. De vraag is na­tuur­lijk wel of die maat­ver­de­ling nog he­le­maal klopt bij een vin­ta­ge draai­ta­fel – ve­ren ver­ou­de­ren im­mers.

Tot zo­ver het eenvoudige ver­haal. Want er zit na­tuur­lijk een ad­der­tje on­der het gras. De la­te­ra­le druk op een naald va­ri­eert na­me­lijk met hoe hard de mu­ziek is. De krach­ten kun­nen tij­dens lui­de en druk­ke pas­sa­ges on­voor­stel­baar gro­te waar­den aan­ne­men, en bij­na af­we­zig zijn bij zach­te pas­sa­ges. De druk die ge­com­pen­seerd moet wor­den is ver­re van con­stant. Dwars­druk­com­pen­sa­tie is al­tijd een com­pro­mis – je krijgt het nooit exact af­ge­steld. Het be­lang­rijk­ste meet­in­stru­ment zijn je oren. Om die een hand­je te hel­pen zijn er ver­schil­len­de test­pla­ten op de markt waar­mee je de af­stel­ling van de pla­ten­spe­ler kunt con­tro­le­ren. Je vindt dat soort pla­ten vaak voor een paar eu­ro in de uit­ver­koop­bak van twee­de­hands­pla­ten­za­ken.

Ove­ri­gens heb­ben niet al­le armen dwars­druk­com­pen­sa­tie no­dig; tan­gen­ti­a­le armen, of­wel li­ne­air trac­ken­de armen, vor­men bij­voor­beeld een uizon­de­ring. Is an­tis­ka­ting wél no­dig, dan zijn er twee be­lang­rij­ke re­gels: volg de ge­bruiks­aan­wij­zing van je pla­ten­spe­lers – en ver­trouw op je oren.

De re­dac­tie

Wil je ook iets we­ten van de re­dac­tie? Klinkt ge­kleurd vi­nyl nou min­der dan zwart vi­nyl? Waar­om zit er een gro­ter gat in een sin­glet­je dan in een el­pee? Kun je iets doen aan krom­ge­trok­ken pla­ten? Wat is het nut van 180-grams vi­nyl? Mail naar re­dac­tie@vi­nyl-ma­ga­zi­ne.nl, en wij doen ons best je vraag te be­ant­woor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.