Di­gi­ta­le ob­ses­sie

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Re­sn zoekt de gren­zen van web­de­sign op en le­vert ver­nieu­wen­de di­gi­ta­le er­va­rin­gen.

Met ex­per­ti­se ver­deeld over drie con­ti­nen­ten le­vert re­sn ver­nieu­wen­de di­gi­ta­le er­va­rin­gen, waar­mee het de gren­zen van web­de­sign op­zoekt wie Re­sn wat Cre­a­ti­ve di­rec­ti­on & stra­te­gy, UX, in­ter­ac­ti­on & in­ter­fa­cede­sign, ad­van­ced cre­a­tie­ve web­de­vel­op­ment, il­lu­stra­ties & ani­ma­ties, mu­ziek & au­dio, ga­me­de­sign & -ont­wik­ke­ling, mo­bie­le we­bap­pli­ca­ties, 3D-we­ber­va­rin­gen en show­room­de­sign & in­stal­la­ties waar Le­vel 7, An­vil Hou­se, 138 Wake­field Street, Wel­ling­ton, Nieuw-zee­land web re­sn.co.nz klan­ten Adi­das • Wie­den+ken­ne­dy • Dro­ga5 • Ano­ma­ly • Goog­le Re­sn werd in 2004 op­ge­richt door Rik Camp­bell en Ste­ve Le Mar­quand. Hoe Rik het voor el­kaar heeft ge­kre­gen om het bin­nen een paar jaar van pas af­ge­stu­deer­de de­sig­ner te schop­pen tot Ma­chi­a­vel­lis­ti­sche mas­ter­mind en di­rec­teur van Re­sn World­wi­de weet vrij­wel nie­mand. Het ver­moe­den be­staat dat hij zich heeft op­ge­slo­ten in een ex­tra klei­ne ka­mer met de mi­li­tai­re mees­ter­wer­ken van Sun Tzu en zich heeft ver­diept in de hoofd­stuk­ken van Har­ry Pot­ter die over Vol­de­mort gaan.

Ste­ve Le Mar­quand heeft geen ho­ge­re op­lei­ding ge­volgd. Zijn lot als glo­bal cre­a­ti­ve di­rec­tor en all­round zie­ner van Re­sn is ver­moe­de­lijk het re­sul­taat van een in­ter­ga­lac­tisch ver­bond en een pot ge­ne­tisch ge­ma­ni­pu­leerd ma­te­ri­aal.

Nieu­we be­drij­ven heb­ben een naam no­dig. Maar in 2004 was de URL Re­s­in (En­gels voor ‘hars’) al in gebruik door ie­mand an­ders. Om­dat Rik en Ste­ve de

naam per se wil­den blij­ven ge­brui­ken, be­slo­ten ze de ‘i’ te la­ten val­len en dat als nieu­we do­mein­naam te re­gi­stre­ren. Sinds­dien heb­ben Rik en Ste­ve er­voor ge­zorgd dat de on­li­ne pre­sen­ce van Re­sn niet al­leen een show­ca­se is voor wat ze doen, maar ook voor wie ze zijn. “We heb­ben de aan­dacht ge­ves­tigd op ons ge­brek aan de ‘i’, bij­voor­beeld bij ons Twit­ter-ac­count (@re­sn_ has_no_i)”, legt Ste­ve uit. “Soms moe­ten we wel even aan men­sen uit­leg­gen waar de naam voor staat, ze den­ken dan dat het mis­schien voor Rea­son of Rai­sin of iets der­ge­lijks staat. Ge­luk­kig komt dat in­mid­dels niet meer zo vaak voor.”

“On­ze website is on­ze ba­by,” gaat Ste­ve ver­der. “En zo­als el­ke ou­der zal be­a­men, kost het veel tijd en moei­te om te zor­gen dat je ba­by niet op­groeit tot een kwaad­wil­len­de psy­cho­paat . On­ze ou­de website be­gon op den duur een psy­cho­ti­sche per­soon­lijk­heid te to­nen, dus daar wil­den we van­af. Ge­luk­kig zijn er geen gro­te ethi­sche be­zwa­ren te­gen het eu­tha­na­se­ren van een website. Bij on­ze nieu­we si­te let­ten we er goed op dat hij geen an­ti­so­ci­a­le trek­jes ont­wik­kelt. Daar­voor moe­ten we hem on­ge­veer om de zes maan­den up­da­ten.”

“De website van een bu­reau is bij­zon­der be­lang­rijk,” voegt Rik toe. “Het is het eer­ste con­tact met po­ten­ti­ë­le klan­ten en je kunt maar een keer een goe­de eer­ste in­druk ma­ken. Zou jij een tand­arts met een rot ge­bit ver­trou­wen? Of een au­to­mon­teur met een ka­pot­te au­to? Een pi­raat zon­der lit­te­ken? Lijkt me niet. De website van een ont­wik­ke­laar moet dat punt­ga­ve ge­bit of die soe­pel snor­ren­de mo­tor zijn. Daar­om zor­gen we er­voor dat on­ze website perfect weer­geeft wie we zijn. Ons DNA zit er op al­le ma­nie­ren in ver­we­ven.”

Moet een web­bu­reau zo­als Re­sn, dat al meer dan tien jaar naam maakt op de markt, nog ac­tief op zoek naar op­drach­ten, of is zijn re­pu­ta­tie der­ma­te dat dit niet no­dig is? Rik om­schrijft hun aan­pak: “We zijn al­tijd op zoek naar nieu­we op­drach­ten. Vaak ko­men de cre­a­tief­ste en in­te­res­sant­ste idee­ën voort tij­dens het ont­wik­ke­len van een pitch voor een op­dracht.”

“On­ze re­pu­ta­tie zorgt er wel voor dat we voor toon­aan­ge­ven­de klan­ten kun­nen pit­chen,” gaat Rik ver­der. “Maar dat be­te­kent niet dat we de op­dracht ook au­to­ma­tisch krij­gen. We moe­ten wel iets te bie­den heb­ben. We wer­ken va­ker via an­de­re bu­reaus, maar ook steeds meer di­rect met klan­ten. Met som­mi­ge klan­ten wer­ken we al lan­ge tijd sa­men, bij­voor­beeld

“Er is geen ‘B-team’ bij Re­sn. We pro­be­ren van elk pro­ject ons bes­te pro­ject te ma­ken. En vol­gens ons zie je de­ze men­ta­li­teit te­rug in het re­sul­taat.”

met Adi­das, dat ons di­rect voor hun projecten be­na­dert. We wer­ken met even­veel ener­gie, mo­ti­va­tie en en­thou­si­as­me aan zul­ke projecten als dat we bij een pitch voor een nieuw pro­ject doen. We zijn trots op al­les wat we doen. Er is geen ‘B-team’ bij Re­sn. We pro­be­ren van elk pro­ject ons bes­te pro­ject te ma­ken. En vol­gens ons zie je de­ze men­ta­li­teit te­rug in het re­sul­taat.”

Bu­reaus die al naam heb­ben ge­maakt, moe­ten za­ke­lijk ge­zien ook goed over­we­gen met wel­ke nieu­we klan­ten ze in zee gaan en de projecten die ze af­ron­den goed eva­lu­e­ren. Ste­ve licht dit toe: “Mis­schien dat er bu­reaus in de luxe­po­si­tie zit­ten dat ze ach­ter­over kun­nen leu­nen en de klan­ten voor het uit­zoe­ken heb­ben, maar wij ken­nen ze in ie­der ge­val niet. We heb­ben het gro­te pri­vi­le­ge om werk te krij­gen van de klan­ten die we heb­ben, maar dat wil niet zeg­gen dat we er niet el­ke dag voor moe­ten knok­ken. Klan­ten stro­men niet zo­maar au­to­ma­tisch bin­nen om­dat je tot Bu­reau van het Jaar bent ver­ko­zen.”

“Bij al­les wat je maakt, moet je je­zelf be­wij­zen. Dat is een van de re­de­nen dat we graag op­drach­ten aan­ne­men die zo­wel op creatief als op tech­nisch vlak uit­da­gend zijn. We hou­den ook van een uit­da­ging. We pro­be­ren al­tijd de gren­zen te ver­leg­gen en het web be­ter en aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken, want la­ten we eer­lijk we­zen, we spen­de­ren bij­na al­le­maal be­hoor­lijk wat tijd op het web. Wij­zen we wel eens projecten af? Soms, maar niet vaak. Het is wel zo dat een pro­ject ons en­thou­si­ast moet ma­ken. Maar wij zijn er ook goed in om een voor­stel uit te brei­den of met een idee te ko­men waar­door een pro­ject voor ons in­te­res­sant wordt.”

Veel di­gi­ta­le ont­werp­bu­reaus ver­wer­ven een re­pu­ta­tie voor een be­paald soort werk. In som­mi­ge ge­val­len zorgt een pro­ject er­voor dat een bu­reau be­kend­heid krijgt in de de­sign­ge­meen­schap. Om ach­ter het ethos van Re­sn te ko­men, hoef je vol­gens Rik niet ver­der te kij­ken dan hun eigen website.

“On­ze website is hét prak­tijk­voor­beeld van het ethos van Re­sn. De si­te is een vi­si­te­kaart­je, een de­sign­ma­ni­fest, een tech­ni­sche de­mon­stra­tie en hij biedt een user ex­pe­rien­ce waar we als ma­kers en ge­brui­kers van hou­den. Wij wil­den iets cre­ë­ren dat een har­mo­ni­eu­ze ba­lans biedt tus­sen een­voud en com­plexi-

teit, dat zo­wel in­tri­ge­rend als lu­diek is. Je ziet as­pec­ten van het Re­sn-ethos te­rug in al ons werk, maar on­ze website brengt al­les sa­men op een plek.”

“Er zijn ech­ter zo veel an­de­re projecten die we kun­nen noe­men die een of meer as­pec­ten van Re­sn ver­te­gen­woor­di­gen,” ver­volgt Rik. “Wij hou­den van ex­pe­ri­men­teel werk. Projecten zo­als Sound in Co­lor, Dim Sum of Con­ver­se Dia­monds ge­ven ons de mo­ge­lijk­heid om in het lab te ex­pe­ri­men­te­ren en din­gen te doen die ver­nieu­wend en in­te­res­sant zijn. We hou­den ook van ele­gant, es­the­tisch de­sign. Si­tes zo­als de nieuwste ver­se van Cli­ma­chill, Do­ve: Ha­ve Your Say, of Ze­ro Land­fill bie­den de ruim­te om al­les uit de kast te ha­len wat het ontwerp be­treft en een si­te zo mooi mo­ge­lijk te ma­ken. Er zijn ook si­tes die on­ze hu­mor weer­spie­ge­len, zo­als Bel­vi­ta Mor­ning Win of KFC: Hall of Co­lo­nels. Daar­naast zijn er projecten die de tech­ni­sche as­pec­ten van ons werk be­na­druk­ken, zo­als Pocket Mustang, Re­sn Labs of The Self-de­structing Book. Elk as­pect heeft zijn eigen plek bin­nen het eco­sys­teem van Re­sn. Al de­ze ver­schil­len­de as­pec­ten dra­gen bij aan een breed en di­vers port­fo­lio.” Het port­fo­lio van Re­sn be­vat ae­r­lei ver­schil­len­de soor­ten projecten. Ste­ve om­schrijft hun aan­pak: “Een groot­scha­lig pro­ject duurt on­ge­veer drie of vier maan­den. Af­han­ke­lijk van het pro­ject, be­staat het team meest­al uit een cre­a­ti­ve di­rec­tor, een tech di­rec­tor, pro­du­cer en een mix van de­sig­ners, ont­wik­ke­laars, il­lu­stra­tors en ani­ma­tors. Wij zor­gen er het liefst voor dat men­sen een ge­voel van team­ver­ant­woor­de­lijk­heid heb­ben en dat door sa­men­wer­king een in­ter­dis­ci­pli­nai­re kruis­be­stui­ving op­treedt, in plaats van rol­len en fa­ses af te ba­ke­nen.”

“Projecten be­gin­nen over het al­ge­meen met een pre­pro­duc­tie­fa­se waar­in we idee­ën be­den­ken en al­le as­pec­ten plan­nen,” zegt­ste­ve. “De­ze fa­se ver­eist over het al­ge­meen eni­ge R&D, prototyping voor een proof of con­cept en mo­ge­lijk wat pre­vi­su­a­li­sa­tie, zo­dat de klant een dui­de­lijk beeld krijgt van wat we wil­len be­rei­ken.”

“Daar­na gaan we di­rect aan de slag met de pro­duc­tie, waar­bij we van de vi­su­e­le con­cept­fa­se over­gaan naar de de­sign- en ont­wik­ke­lings­fa­se. We heb­ben en­ke­le bij­zon­der cre­a­tie­ve ont­wik­ke­laars in huis en on­ze teams wer­ken nauw sa­men ge­du­ren­de el­ke fa­se van een pro­ject om de bes­te re­sul­ta­ten te be­ha­len. In de uit­ein­de­lij­ke af­werk­fa­se van het pro­duc­tie­pro­ces per­fec­ti­o­ne­ren we de user ex­pe­rien­ce. Dat duurt over

“Tech­no­lo­gie­ën zijn span­nend … maar voor ons staat de cre­a­ti­vi­teit al­tijd voor­op.”

het al­ge­meen lan­ger dan je zou den­ken. Als we de vol­tooi­de ver­sie na­de­ren, la­ten we per­so­nen uit al­ler­lei dis­ci­pli­nes de build be­oor­de­len. Dit zorgt er uit­ein­de­lijk voor dat het eind­re­sul­taat er mag we­zen.”

Een snel­le blik op het bre­de sca­la aan projecten dat Re­sn in de af­ge­lo­pen ja­ren heeft vol­tooid, be­ves­tigt het vak­man­schap van het werk. Het ge­reed­schap dat ze ge­brui­ken is zeer di­vers, ver­telt Rik, en veel tools heb­ben zij aan hun per­soon­lij­ke wen­sen aan­ge­past.

“On­ze de­sign­af­de­ling is sterk Ado­be-ge­o­ri­ën­teerd. Pho­to­shop, Il­lu­stra­tor, Af­ter Ef­fects, noem maar op, on­ze ont­wer­pers zijn ver­slaafd aan Ado­be. An­der­zijds wer­ken on­ze ont­wik­ke­laars ook met aan­ge­pas­te open sour­ce tools. We ge­brui­ken ver­schil­len­de in­hou­se-ont­wik­ke­lings­pro­ces­sen, pi­pe­li­nes en tem­pla­tes, die we in de loop der ja­ren heb­ben ge­maakt en ver­fijnd. Wij heb­ben bij­voor­beeld en­ke­le zelf­ge­maak­te ani­ma­tie-pi­pe­li­nes waar­mee on­ze ani­ma­tors met een spe­ci­a­le ani­ma­tie-edi­tor com­plexe ani­ma­ties kun­nen ma­ken, die au­to­ma­tisch in een ont­wik­ke­laars­vrien­de­lijk for­maat naar ons be­staan­de fra­me­work wor­den ge­ëx­por­teerd.”

“Dat is maar één voor­beeld van de ve­le prop­ri­ë­tai­re tech­no­lo­gie­ën en pro­ces­sen die we in de loop der ja­ren heb­ben ont­wik­keld. Mo­men­teel ont­wik­ke­len we twee ver­schil­len­de sys­te­men voor de com­mu­ni­ca­tie in on­ze kan­to­ren. De ene is ge­ba­seerd op een pneu­ma­tisch bui­zen­stel­sel en het an­de­re ge­bruikt dui­ven. He­laas heb­ben we de fout ge­maakt om bei­de te­ge­lij­ker­tijd te tes­ten. Wist je dat het ver­dom­de moei­lijk is om ver­ens­mur­rie uit een pneu­ma­ti­sche buis te krij­gen?”

“jquery ver­liest een beet­je aan be­lang, ter­wijl HTML en CSS zich blij­ven ont­wik­ke­len en evo­lu­e­ren,” gaat Rik voort. “We zien een toe­komst waar­in ont­wik­ke­laars al­ler­lei ver­schil­len­de tools heb­ben waar­mee ze we­ber­va­rin­gen kun­nen ma­ken waar­bij hun fan­ta­sie de eni­ge be­per­king is. Een we­bont­wik­ke­laar kan bij­voor­beeld een ex­pe­rien­ce bou­wen met een ga­me-en­gi­ne en de­ze dank­zij We­bas­sem­bly in een brow­ser aan­bie­den. Zul­ke din­gen ge­beu­ren ui­ter­aard nu ook al, maar bin­nen­kort zul­len we de laat­ste hor­des ne­men waar­door er prak­tisch geen gren­zen zijn aan wat er al­le­maal mo­ge­lijk is. Een van on­ze cre­a­ti­ve di­rec­tors heeft bij­voor­beeld ooit eens ge­zegd dat hij een con­cept voor een website heeft die je kunt rui­ken. We ho­pen ook dat HT­ML5 zich door zal ont­wik­ke­len tot het punt waar ge­brui­kers een website ook kun­nen proe­ven. We

heb­ben een con­cept voor een Ben & Jer­ry’s on­li­ne proef­lo­kaal. De vol­le smaak­er­va­ring, zon­der de ca­lo­rie­ën.”

Rik vult aan: “VR, AR, WEBGL, 360° vi­deo, A.I. – er zijn tal­lo­ze su­per­span­nen­de tech­no­lo­gie­ën in op­komst. En­ke­le hier­van ge­brui­ken we nu al of zul­len ons er op kor­te ter­mijn in ver­die­pen. Maar wat ons be­treft staat de cre­a­ti­vi­teit al­tijd voor­op. Als een tech­no­lo­gie kan hel­pen met het ver­we­zen­lij­ken van een idee, of het idee naar een ho­ger ni­veau kan til­len, dan wordt het een han­dig wa­pen in ons ar­se­naal. Je ziet te vaak dat het an­ders­om ge­beurt, waar­bij het idee on­der­ge­schikt is aan de tech­no­lo­gie. Dan komt het als een gim­mick over en zal de ge­brui­ker er snel ver­veeld mee ra­ken. Des­on­danks wil­len we de tech­ni­sche gren­zen blij­ven ver­leg­gen en zul­len we in toe­komst vast en ze­ker en­ke­le van de­ze tools ge­brui­ken.”

Di­gi­tal de­sign komt te­gen­woor­dig in som­mi­ge ge­val­len neer op mo­biel first. Is dat een stand­punt dat Re­sn deelt? “Je kunt te­gen­woor­dig echt niet meer al­leen voor desktops ont­wer­pen en mo­bie­le plat­forms ne­ge­ren,” zegt Ste­ve. “De re­a­li­teit is dat steeds min­der men­sen een desktop ge­brui­ken, al­thans voor ca­su­al gebruik. Voor veel men­sen biedt hun smartpho­ne de­zelf­de func­ti­o­na­li­teit met meer ge­mak. De mees­te men­sen zit­ten in hun vrije tijd op de bank of lig­gen in bed naar hun smartpho­ne of ta­blet te tu­ren, ter­wijl de pc in de hoek staat te ver­stof­fen. Vol­gens ons is dat een trend die niet snel zal ver­an­de­ren.”

“Een van on­ze re­cen­te projecten, Pocket Mustang, is spe­ci­fiek ont­wor­pen voor gebruik in een mo­bi­le web­brow­ser,” zegt Rik. “Met Pocket Mustang pak je je smartpho­ne en speel je er­mee als­of het een speel­goed­au­to “Je kunt te­gen­woor­dig niet meer al­leen voor desktops ont­wer­pen en mo­bie­le plat­forms ne­ge­ren.” is. Als je de URL in een dktop opent, krijg je te zien dat je de si­te op een smartpho­ne moet be­kij­ken. We wil­den de­ze unie­ke mo­bie­le er­va­ring niet te­kort­doen door een min­der­waar­di­ge pc-ver­sie te ma­ken. De er­va­ring moest puur blij­ven. Bij an­de­re projecten pro­be­ren we een con­sis­ten­te er­va­ring te cre­ë­ren voor mo­biel en desktop. Het hangt ge­woon af van het pro­ject in kwes­tie.”

Deird­re Crow­ley, se­ni­or in­ter­ac­ti­ve pro­du­cer bij Re­sn, vult aan: “Voor on­ze eigen website wil­den we een desktop­er­va­ring naar de smartpho­ne bren­gen. Dat be­helst meer dan responsive de­sign al­leen. We moesten de ge­he­le er­va­ring om­bou­wen zo­dat het de­zelf­de func­ti­o­na­li­teit heeft. En­ke­le din­gen moesten we ach­ter­we­ge la­ten van­we­ge de per­for­man­ce, maar we wil­den niet zo­maar een ver­sim­pel­de ver­sie van on­ze si­te aan­bie­den al­leen maar om ook op het mo­bie­le plat­form aan­we­zig te zijn.”

Naar wel­ke kwa­li­tei­ten zoekt Re­sn in zijn me­de­wer­kers? “Wij zijn een ec­lec­tisch groep­je men­sen bij el­kaar,” zegt Ste­ve. “De ba­nen bij Re­sn zijn zo­wel naar ex­treem er­va­ren in­du­strie­pro­fes­si­o­nals ge­gaan als naar men­sen die nog nooit eer­der in web­de­sign of web­de­vel­op­ment heb­ben ge­werkt. Voor som­mi­ge men­sen heb­ben we uit het niets ba­nen ge­cre­ëerd, om hun na­tuur­lij­ke ta­len­tre­ser­ves aan te bo­ren die ons in nieu­we, span­nen­de rich­tin­gen kun­nen stu­ren die we nog niet eer­der heb­ben ver­kend. Waar we voor­al naar zoe­ken, zijn men­sen waar­bij de cre­a­ti­vi­teit en en­thou­si­as­me uit al­le po­ri­ën druipt.”

“Dit is mis­schien niet de meest sma­ke­lij­ke me­ta­foor, maar als een beet­je on­sma­ke­lijk­heid je af­schrikt, dan ben je waar­schijn­lijk geen ge­schik­te kan­di­daat voor Re­sn. Ons ad­vies voor men­sen die in de­ze in­du­strie wil­len wer­ken is om je en­thou­si­as­me te eta­le­ren, je hon­ger in hard werk om te zet­ten en je am­bi­tie in ac­tie te to­nen. Dro­men is be­lang­rijk, maar geen ver­van­ging voor het ook te doen.”

Met het oog op uit­brei­ding ziet de toe­komst er roos­kleu­rig uit voor Re­sn. “We staan op het punt om ons nieu­we kan­toor te ope­nen,” zegt Ste­ve. “In april 2017 heb­ben we een gloed­nieuw kan­toor in Shang­hai ge­o­pend. Re­sn Shang­hai biedt span­nen­de, nieu­we kan­sen en een plat­form om on­ze ex­per­ti­se naar het meest ver­bon­den land ter we­reld te bren­gen. In Chi­na zijn er bij­na 750 mil­joen men­sen met een in­ter­net­ver­bin­ding. Dat is meer dan de drie groot­ste lan­den bij el­kaar. Het di­gi­ta­le land­schap zit in Chi­na an­ders in el­kaar, maar het biedt bij­zon­der veel po­ten­ti­ë­le mo­ge­lijk­he­den.”

“Chi­na is niet ge­heel on­be­kend ter­rein voor Re­sn. We heb­ben meer­de­re projecten voor de Chi­ne­se markt ge­daan. Re­cent nog heb­ben we Pocket Mustang in sa­men­wer­king met GTB Shang­hai voor de Chi­ne­se markt ge­maakt. Daar­naast heb­ben we projecten voor Hua­wei ge­daan en on­ze in­stal­la­tie-show­ca­se Re­sn Labs in Shenz­hen ge­lan­ceerd. We bor­du­ren voort op on­ze eer­de­re er­va­ring, on­ze con­tac­ten en ons groei­end klan­ten­be­stand in Chi­na.”

“Chi­na is nog maar de eer­ste fa­se van ons plan voor we­reld­wij­de ex­pan­sie. Het voor­ne­men is om uit­ein­de­lijk in 2020 op elk con­ti­nent een Re­sn-kan­toor te heb­ben. Dan kun­nen we ein­de­lijk ons ge­hei­me wa­pen ac­ti­ve­ren om je ge­dach­ten te con­tro­le­ren en is on­ze we­reld­do­mi­nan­tie com­pleet!”

Het ontwerp van het kan­toor is open. Net als de cre­a­tie­ve den­kers die Re­sn aan­trekt.

Wat is dit mys­te­ri­eu­ze we­zen? De ho­ge­pries­ter van Re­sn?

Rik laat de we­reld we­ten dat de nieuwste build van een pro­ject op al­le plat­forms werkt.

Re­sn weet niet al­leen hoe ze tof­fe nieu­we di­gi­ta­le er­va­rin­gen moe­ten ma­ken, ze we­ten ook een feest­je te bou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.