Ne­der­land­se feed­back­tool Show­w­w­ca­se 2.0

Web Designer Magazine - - Header Nieuws -

Sinds 30 mei staat de nieuwste ver­sie van Show­w­w­ca­se on­li­ne. De tool is com­pleet ver­an­derd, ver­be­terd en uit­ge­breid. Show­w­w­ca­se is een feed­back­tool die webdesigners met een brow­ser kun­nen ge­brui­ken. Ze uplo­a­den hun ont­wer­pen en stu­ren die door naar klan­ten en col­le­ga’s die er feed­back op ge­ven. Als de­sig­ner moet je lid zijn van Show­w­w­ca­se, maar als klant of col­le­ga kun je feed­back ge­ven zon­der lid te zijn. Een klant ont­vangt een mail met de link naar het de­sign en kan zo feed­back ge­ven. Een van de groot­ste voor­de­len van Show­w­w­ca­se is dat het vol­le­dig in het Ne­der­lands is.

Sinds 30 mei staat ver­sie 2.0 on­li­ne. De he­le tool heeft een re­ma­ke ge­had. De lay-out is ver­an­derd en hij is ge­bruiks­vrien­de­lij­ker ge­maakt. Om­dat de nieu­we ver­sie ge­lan­ceerd is, kan ie­der­een nu een proef­ac­count aan­ma­ken. Dit ac­count is gra­tis en heeft een loop­tijd van 30 da­gen. Op die ma­nier kun je Show­w­w­ca­se uit­tes­ten. Heb je in­te­res­se in Show­w­w­ca­se, ga dan naar show­w­w­ca­se.nl, maak een gra­tis ac­count aan en ont­dek Show­w­w­ca­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.