GOE­DE NAZORG

Web Designer Magazine - - En Smaakvolle Verandering -

Zo­als bij de mees­te mo­der­ne web­bu­reaus zit de nazorg van een pro­ject stan­daard in het serv­ice­pak­ket van Akeo Lab. Na de op­le­ve­ring van een pro­ject geeft het team meest­al nog een klan­ten­trai­ning op kan­toor of op af­stand om de over­dracht soe­pel te la­ten ver­lo­pen en con­ti­nue on­der­steu­ning te bie­den. “We leg­gen on­ze klan­ten uit hoe ze con­tent kun­nen be­wer­ken en toe­voe­gen. Ver­der ge­ven we ze een ba­sa­le uit­leg van het on­der­hou­den van hun si­te. We bou­wen de mees­te projecten in Word­press en mer­ken dat on­ze klan­ten dat re­de­lijk een­vou­dig vin­den. Som­mi­ge klan­ten on­der­hou­den de si­te zelf, an­de­re heb­ben lie­ver dat wij dat voor ze doen. We bie­den nazorg door mid­del van maan­de­lijk­se pak­ket­ten die de klant in de hui­di­ge maand kan ge­brui­ken of naar de vol­gen­de kan door­schui­ven. We heb­ben ook bulk­aan­bie­din­gen voor even­tu­eel toe­kom­stig ontwerp- en ont­wik­kel­werk, maar de mees­te projecten heb­ben een maan­de­lijks on­der­houds­con­tract.”

Om­dat on­ze men­sen be­trok­ken zijn bij het werk dat ze doen, blij­ven ze het en­thou­si­ast vol­gen. Door­dat we een pro­ject na de lan­ce­ring on­der­steu­nen, heb­ben we een re­la­tie met de klant die vaak in ver­volg­op­drach­ten re­sul­teert. Om­dat al­le projecten kind­jes van ons zijn, chec­ken we re­gel­ma­tig hoe het met ze gaat en wat er sinds de lan­ce­ring is ver­an­derd. Als we vin­den dat er ac­tie ge­bo­den is, ne­men we con­tact op met de klant en over­leg­gen we wat er moet ge­beu­ren om de si­te weer op de rails te krij­gen. Over het al­ge­meen pro­be­ren we lan­ge, in­ni­ge en pro­ac­tie­ve re­la­ties met on­ze klan­ten te on­der­hou­den en hel­pen we ze met nieu­we uit­da­gin­gen na­dat we een pro­ject heb­ben op­ge­le­verd.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.