BEDOELDE JE MAILCHIMP?

mailchimp.com/did-you-mean

Web Designer Magazine - - Resn -

Mailchimp is een be­drijf dat helpt om klei­ne be­drij­ven te la­ten groei­en. We heb­ben met Dro­ga5 sa­men­ge­werkt om een web­cam­pag­ne te ma­ken die aan­toont hoe Mailchimp zijn dien­sten in de prak­tijk om­zet: door creatief en trouw aan je­zelf te zijn, kun je goe­de za­ken doen. De cam­pag­ne Did You Mean Mailchimp? is ge­ïn­spi­reerd door een in­ci­dent met een 13-ja­rig meis­je uit Noor­we­gen, die Mailchimp fou­tief uit­sprak als ‘Mail­kimp’.

We gin­gen met dat idee aan de slag en cre­ëer­den een maf al­ter­na­tief uni­ver­sum waar­in al­les net niet ‘Mailchimp’ is. We kwa­men met het idee om een lijst van va­ri­a­ties op de naam Mailchimp sa­men te stel­len. Hier heb­ben we on­ze ne­gen fa­vo­rie­ten uit­ge­ko­zen en voor elk een website ont­wik­keld. Tij­dens het pro­ces werd er bij­zon­der veel sa­men­ge­werkt tus­sen Re­sn en Dro­ga5, met veel idee­ën van bei­de par­tij­en.

Wha­le­synth is een in­stru­ment dat mu­ziek maakt uit wal­vis­ge­zang. Nail­champ is een we­ke­lijk­se na­gel­kunst­wed­strijd waar­bij ge­brui­kers kun­nen stem­men via Re­sns eigen ‘Nail2­nail’stem­sys­teem. Veil­hymn biedt een in­ter­ac­tie­ve mu­ziek­vi­deo waar­op je kunt klik­ken en vast­hou­den tot­dat er een be­hind-the-sce­nes-vi­deo wordt ont­hult, met een ver­vor­ming die op een slech­te tv-ont­vangst lijkt..

We heb­ben pro­mo­tie­si­tes ge­maakt voor twee pro­duc­ten die je in the­o­rie zou kun­nen ko­pen: Fail­chips (chips in een zak­je) en Snail­primp (een schoon­heids­pro­duct ge­maakt van de af­schei­ding van slak­ken). Ook heb­ben we een mo­de­trend in­ge­zet met de Ma­le­crimp Tum­blr. De er­va­ring wordt af­ge­rond met si­tes voor drie sfeer­vol­le ilms, Mail­shrimp, Ka­l­el­imp en Jail­blimp, ge­maakt door de pro­duc­tie­maat­schap­pij Ri f Ra f ilms.

Toen we de cam­pag­ne lan­ceer­den, heb­ben we niets ge­zegd over de kop­pe­ling met Mailchimp. Het idee was dat men­sen zelf een of twee de­len van de cam­pag­ne ont­dek­ken en als de­ze een­maal hun aan­dacht had ge­trok­ken, ze door zou­den neu­zen en gaan­de­weg er­ach­ter kwa­men hoe de vork in de steel zit. Het was ge­wel­dig om de positieve res­pons op de cam­pag­ne te krij­gen en het kwart­je bij be­zoe­kers te zien val­len, waar­door ze uit­ein­de­lijk bij Mailchimp te­recht­kwa­men.

Hoe een ver­keer­de uit­spraak kan lei­den tot een in­no­va­tie­ve cam­pag­ne die hu­mor ge­bruikt om be­zoe­kers bij een pro­ject te be­trek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.